100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 79.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Nemovité věci a jejich správa

Nemovité věci a jejich správa
Nemovité věci a jejich správa

Sylabus předmětu -  Nemovité věci a jejich správa

JUDr. Ph.Dr. Zdeňka Beranová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s problematikou obchodování s nemovitými věcmi. Sumarizuje základní potřebné znalosti a dovednosti k výkonu činnosti realitního makléře. V odborném studiu je probírána problematika právní, problematika katastru nemovitostí, převody družstevních bytů, specifika státních bytů, specifika obchodování s pozemky, specifika obchodování s velkými objekty, technické zabezpečení převodů nemovitostí, provize, daňová problematika a praxe obchodování. Po absolvování budete ovládat principy obchodu s nemovitými věcmi. V průběhu studia bude objasňováno, jak funguje obchod ve vzájemných souvislostech, s důrazem na standartní prodej, ale i prodej v rámci dobrovolných a nedobrovolných dražeb.  

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Vymezení základních pojmů   
Oblast 2 - Smlouvy o prodeji nemovitých věcí (smlouva o smlouvě budoucí)
Oblast 3 - Dobrovolné a nedobrovolné dražby
Oblast 4 - Služebnosti, věcná břemena, podílové spoluvlastnictví
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Kupní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí
2.Podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání či hospodaření se společnou věcí
3. Služebnosti
4. Dobrovolné a nedobrovolné dražbyIn-store komunikace
5. Katastr nemovitostí
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

KLEIN, Štěpán a Petra KESSLEROVÁ. Jak prodat nemovitost v době krize. Praha: Grada, 2009. Finance (Grada). ISBN 978-80-247-3200-8. (Online ZDE)

RONOVSKÁ, Kateřina. Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt. Praha: Grada, 2012. Profi & hobby. ISBN 978-80-247-4204-5. (Online ZDE)

TARABA, Milan a Lenka VESELÁ. Rádce nájemníka bytu. 8., zcela přepracované vydání. Praha: Grada, 2015. Právo pro každého (Grada). ISBN 978-80-247-5030-9. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

PETROV, Jan. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.

ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-493-4.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
www.profipravo.cz
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.