100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 28. ÚNORA!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé
Mezinárodní právo soukromé

Sylabus pro LLM studium (Korporátní právo)

 • Název předmětu: Mezinárodní právo soukromé
 • Lektor: Doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu:  Prakticky orientovaná seminární práce

Cíl předmětu: Cílem předmětu LLM studia „Mezinárodní právo soukromé“ je prohloubení orientace a znalostí ve specializovaném právním odvětví, jehož význam v době globalizace a migrace obyvatel vzrůstá a jehož aplikaci se dnes v právní praxi již prakticky lze jen stěží vyhnout. Studenti se podrobně seznámí s nejvýznamnějšími pojmy, instituty a recentním vývojem mezinárodního práva soukromého, jehož nedílnou součástí je v současné době i mezinárodní civilní procesní právo. Důraz bude kladen rovněž na změny, které přináší nová vnitrostátní právní úprava mezinárodního práva soukromého, zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, přijatá v rámci rekodifikace českého soukromého práva.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého
  Úvodní kapitola bude věnována základnímu vymezení předmětu mezinárodního práva soukromého a systematizaci pramenů jeho úpravy. Pozornost bude zaměřena zejména na vzájemný vztah pramenů mezinárodního práva soukromého.
 • 2. kapitola: Problematika kolizních norem a moderní hraniční určovatelé, vztah kolizní a přímé metody úpravy
  Kolizní metoda úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem je tradiční a nejvýznamnější metodou úpravy těchto vztahů. Důraz bude kladen zejména na recentní vývoj v oblasti hraničních určovatelů.
 • 3. kapitola: Aplikace zahraničního právního řádu a výhrada veřejného pořádku
  Pozornost bude věnována zásadám pro výklad a zjišťování zahraničního práva, je-li určeno příslušnou kolizní normou. Výklad se zaměří dále na instituty mezinárodního práva soukromého, které s aplikací zahraničního práva souvisí: zpětný odkaz, imperativní normy, výhrada veřejného pořádku.
 • 4. kapitola: Pojmy a principy mezinárodního civilního procesního práva
  Mezinárodní civilní procesní právo je v rámci české právní teorie považováno za součást mezinárodního práva soukromého. V rámci této kapitoly bude vymezen předmět mezinárodního civilního procesního práva a jeho základní instituty.
 • 5. kapitola: Schematický postup při řešení případů s mezinárodním prvkem v právní praxi
  Řešení případů s mezinárodním prvkem může být díky četnosti pramenů mezinárodního práva soukromého v právní praxi velmi komplikované. V rámci této kapitoly bude naznačen postup, který může být použít při výběru relevantních právních předpisů a jejich aplikaci.
 • 6. kapitola: Subjekty v mezinárodním právu soukromém
  V této kapitole bude věnována pozornost kolizní úpravě osobního statutu fyzických a právnických osob. Podrobněji budou pojednána kritéria určování osobního statutu právnických osob a otázky přemístění sídla právnických osob.
 • 7. kapitola: Mezinárodní insolvenční právo
  Pozornost bude věnována právní úpravě úpadkového řízení s mezinárodním prvkem, zejména pak unijnímu nařízení o úpadkovém řízení, které zřizuje evropský rámec pro přeshraniční úpadkové řízení, specifickému hraničnímu určovateli COMI a relevantní judikatuře SDEU.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu LLM studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Kučera, Zdeněk; Pauknerová, Monika; Růžička, Květoslav a kol.: Mezinárodní právo soukromé, Doplněk - Aleš Čeněk, 8. vydání, 2015, ISBN 978-80-7380-550-0
Pauknerová, Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé, C. H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-034-8.
Pauknerová, M. a Růžička, K. a kol.: Rekodifikované mezinárodní právo soukromé, skripta Iuridica, Právnická fakulta UK Praha 2014

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.