100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 99.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé
Mezinárodní právo soukromé

Sylabus pro LLM studium (Korporátní právo)

 • Název předmětu: Mezinárodní právo soukromé
 • Lektor: Doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu:  Prakticky orientovaná seminární práce

Cíl předmětu: Cílem předmětu LLM studia „Mezinárodní právo soukromé“ je prohloubení orientace a znalostí ve specializovaném právním odvětví, jehož význam v době globalizace a migrace obyvatel vzrůstá a jehož aplikaci se dnes v právní praxi již prakticky lze jen stěží vyhnout. Studenti se podrobně seznámí s nejvýznamnějšími pojmy, instituty a recentním vývojem mezinárodního práva soukromého, jehož nedílnou součástí je v současné době i mezinárodní civilní procesní právo. Důraz bude kladen rovněž na změny, které přináší nová vnitrostátní právní úprava mezinárodního práva soukromého, zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, přijatá v rámci rekodifikace českého soukromého práva.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého
  Úvodní kapitola bude věnována základnímu vymezení předmětu mezinárodního práva soukromého a systematizaci pramenů jeho úpravy. Pozornost bude zaměřena zejména na vzájemný vztah pramenů mezinárodního práva soukromého.
 • 2. kapitola: Problematika kolizních norem a moderní hraniční určovatelé, vztah kolizní a přímé metody úpravy
  Kolizní metoda úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem je tradiční a nejvýznamnější metodou úpravy těchto vztahů. Důraz bude kladen zejména na recentní vývoj v oblasti hraničních určovatelů.
 • 3. kapitola: Aplikace zahraničního právního řádu a výhrada veřejného pořádku
  Pozornost bude věnována zásadám pro výklad a zjišťování zahraničního práva, je-li určeno příslušnou kolizní normou. Výklad se zaměří dále na instituty mezinárodního práva soukromého, které s aplikací zahraničního práva souvisí: zpětný odkaz, imperativní normy, výhrada veřejného pořádku.
 • 4. kapitola: Pojmy a principy mezinárodního civilního procesního práva
  Mezinárodní civilní procesní právo je v rámci české právní teorie považováno za součást mezinárodního práva soukromého. V rámci této kapitoly bude vymezen předmět mezinárodního civilního procesního práva a jeho základní instituty.
 • 5. kapitola: Schematický postup při řešení případů s mezinárodním prvkem v právní praxi
  Řešení případů s mezinárodním prvkem může být díky četnosti pramenů mezinárodního práva soukromého v právní praxi velmi komplikované. V rámci této kapitoly bude naznačen postup, který může být použít při výběru relevantních právních předpisů a jejich aplikaci.
 • 6. kapitola: Subjekty v mezinárodním právu soukromém
  V této kapitole bude věnována pozornost kolizní úpravě osobního statutu fyzických a právnických osob. Podrobněji budou pojednána kritéria určování osobního statutu právnických osob a otázky přemístění sídla právnických osob.
 • 7. kapitola: Mezinárodní insolvenční právo
  Pozornost bude věnována právní úpravě úpadkového řízení s mezinárodním prvkem, zejména pak unijnímu nařízení o úpadkovém řízení, které zřizuje evropský rámec pro přeshraniční úpadkové řízení, specifickému hraničnímu určovateli COMI a relevantní judikatuře SDEU.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu LLM studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Kučera, Zdeněk; Pauknerová, Monika; Růžička, Květoslav a kol.: Mezinárodní právo soukromé, Doplněk - Aleš Čeněk, 8. vydání, 2015, ISBN 978-80-7380-550-0
Pauknerová, Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé, C. H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-034-8.
Pauknerová, M. a Růžička, K. a kol.: Rekodifikované mezinárodní právo soukromé, skripta Iuridica, Právnická fakulta UK Praha 2014

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.