Marketing ve zdravotnictví

Marketing ve zdravotnictví
Marketing ve zdravotnictví

Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)

  • Název předmětu: Marketing ve zdravotnictví
  • Lektor: Ing. Eva Matoušková
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Seminární práce v rozsahu minimálně 4 strany textu (práce musí vycházet z vlastní zkušenosti a praxe)

Cíl předmětu: Cílem předmětu MBA studia je vysvětlit význam a obsah marketingu, hlavní důraz je kladen na oblast zdravotnictví. Objasníme podstatu marketingového řízení a vysvětlíme obsah jednotlivých analýz prostředí. Budeme se věnovat marketingovému mixu 4 P, zejména pak modelu C, který je vhodný pro oblast služeb resp. zdravotnictví. Představíme tradiční formy marketingu, ale i moderní nástroje marketingové komunikace. V závěru poskytneme návod jak sestavit efektivní marketingovou kampaň.


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Marketing – význam, definice, druhy marketingu. Vývoj marketingových koncepcí, specifika marketingu ve zdravotnictví
  • 2. kapitola: Marketingové řízení (marketingová politika, marketingový výzkum, marketingové plánování), činnost marketingového oddělení
  • 3. kapitola: Marketing - analýza prostředí. Makroprostředí - stát (PEST analýza), mezoprostředí – trh (Porterův model 5 konkurenčních sil), mikroprostředí – firma (SWOT analýza)
  • 4. kapitola: Marketingový mix – model 4P, model 4C vhodný pro oblast zdravotnictví
  • 5. kapitola: Marketing ve farmacii
  • 6. kapitola: Marketingová komunikace – tradiční formy, moderní nástroje komunikace
  • 7. kapitola: Marketingová kampaň – typy kampaní, efektivnost nástrojů, typologie médií, příprava kampaně, hodnocení kampaně

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Marketing ve zdravotnictví
BERKOWITZ, Eric - Essentials of Health Care Marketing, 3. revidované vydání Jones & Bartlett Learning 2010, 394 s.ISBN 978
BOROVSKÝ Juraj -07-6378- -Marketing ve zdravotnictví, 2. vydání. Praha: ČVUT 2013, 1 333-4. 12 s. ISBN 978-80-01-05413-0.
EXNER L., RAITER T., STEJSKALOVÁ D.- Strategický marketing zdravotnických zařízení Professional Publishing, 2005,188
METYŠ, K., BALOG, P. s., ISBN-10: 80-86419 - Marketing ve farmacii, Praha: Grada Publishing 2006, -73-8. 208 s. ISBN 80-247-0830-2 .
ZLÁMAL – Marketing ve zdravotnictví NCO NZO 2006 ISBN-10: 80-7013-441-0.Marketing služeb
BAČUVČÍK, Radim. – Marketing neziskových organizací (e-kniha) Zlín: VeRBuM 2011, 190 s. ISBN 978-80-87500-01-9.
CETLOVÁ, Hana - Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Bankovní institut 2002. 213 s. ISBN 80-7265-049-1.
HESKOVÁ m. – Teorie, management a marketing služeb VŠERS 2015, 182 s. ISBN 978-80-87472-80-4.
RAO, By K. Rama Moahana. Services marketing. New Delhi: Pearson, 2011, ISBN 978-813-1732-250.
SLAVÍK Jakub – Marketing a strategické řízení ve veřejných službách Praha: Grada Publishing 2014,192 s, ISBN 978-80
VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb efektivně a moderně, 2.akt.a rozšíř.vydání, Praha: Grada Publishing 2014 -247-4819-1.,268 s. ISBN 978 Marketing -80-247-5037-8.
BAČUVČÍK, Radim a kol. - Tradiční a nové v marketingové komunikaci (e-kniha) Zlín: VeRBuM 2011, 218 s. ISBN 978-80
BLAŽKOVÁ, M. -87500-04-0.- Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firm. Praha: Grada Publishing 2007, 280 s. ISBN 978
BRASSINGTON, Frances a Stephen PETTITT -80-247-1535-3. - Principles of marketing. 4th ed. New York: Prentice Hall, 2006, xxxi, 1264p. ISBN 02
CAYWOOD, Clarke L. -736-9559-2. Public relations: řízená komunikace podniku s veřejností. 1. vyd. Brno: Computer Press 2003,600 s. ISBN 80
CURTIS, John Williams and Tony -7226-886-4. - Marketing Management in Practice.Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann,2008. ISBN 07
CZINKOTA, Michael R.,Ilkka A. RONKAINEN -506-8963-3. - Principles of International Marketing, 10th ed., International ed. Mason,Ohio: South
FERRELL, O. C. a Michael D. HARTLINE. Marketing strategy. 5th Edition. Mason, Ohio: South -Western, 2012. ISBN 978-113-3588-399. -Western CengageLearning, 2011. 743 s. IS
FORET, Miroslav - Marketing pro začátečníky. 3. aktualizované vydání. Brno: Edika 2012. 160 s. ISBN 978 BN 05-384-6738-X. -80-266-0006
FORET, Miroslav -0. - Marketingový průzkum. Poznáváme svoje zákazníky. 2. Aktualiz.vydání. Brno: BizBooks, 2012, 128s. ISBN 978
FORET, Miroslav -80-265- Marketingová komunikace. 3. aktualiz. vydání Brno:Computer Press 2011, 480 s.. ISBN 978 -0038-4. -80-251-3432
FORET, Miroslav, PROCHÁZKA, URBÁNEK -0. -Marketing, základy a principy. 2.vyd. Brno: Computer Press 2005, 156 s.ISBN: 80
FREY, Petr -251- Marketingová komunikace: nové trendy, 3. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2011, 203 s. -0790-4.ISBN 978
GHAURI, Pervez a Philip CATEORA -80-7261-237-6. - International Marketing. 3rd.ed. Berkshire: McGraw- Hill Education, 2010. ISBN 13978
HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a kol. -0-07–712285-2. - Strategický marketing 1. vydání. Praha: C. H. Beck 2009, 170 s.ISBN 978
HAYDON, John. Facebook Marketing. 4.vyd. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. 2013. ISBN 978 -80-7400-120-8. -1-118-40038-8.
HVIZDOVÁ Eva, a kol. Základy marketingu. Vydanie prvé.
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar - Strategický marketing. Strategie a trendy. 2. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing 2013, 362s.. ISBN 978
JANOUCH, Viktor -80-247- Internetový marketing. 2. vyd. Brno: C -4670-8. omputer Press 2014, 376 s. ISBN 978-80-251-4311-7.
JANOUCH Viktor – 333 tipů a triků pro internetový marketing Brno: Computer Press 2011. ISBN 978-80-251-3402-3.
JONES, Kristopher B. Search engine optimization: your visual blueprint for effective Internet marketing. 3rd ed.Indianapolis, IN: Visual 2013, 304 s. ISBN 11
JEDLIČKA, Milan - Marketingový strategický manažment Trnava: Magma 2003, 371 s. ISBN 80 -185-5174-5. -85722-10-0.
KADEN, Robert J. Guerrilla Marketing Research - Marketing Research Techniques That Can Help Any Business Make More Money. London: Kogan Page 2008, 232 s. ISBN 978
KARLÍČEK Miroslav – Základy marketingu Praha: Grada Publishing 2013, 256 s. ISBN 978 -0-7494-5089-2. -80-247-4208-3.
KARLÍČEK, Miroslav a KRÁL, Petr - Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vydání. Praha:Grada Publishing 2011, 213 s.. ISBN 978
KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK - Marketing při utváření podnikové strategie. 3. Akt. vyd. Praha: VŠFS 2015, 274 s. -80-247-3541-2.ISBN 978
KOLEKTIV AUTORŮ -80-7408-100 - Online marketing. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 212 s. ISBN 978 -2. -80-251-4155-7.
KOTLER, P. a kol. Principles of marketing. Vyd. 5. Essex: Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0136132370.
KOTLER Philip a ARMSTRONG Gary. Marketing. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 864 s. ISBN: 978-80-247-0513
KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER 2012 -2. - Marketing management. 14th [ed.]. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2012, 812 s. ISBN 01
KOTLER,Philip a KELLER Kevin Lane -321-0292–-7.Marketing management – 14. Vydání Praha: Grada Publishing 2013, 816 s. ISBN 978
KOTLER,WONG,SAUNDERS, ARMSTRONG -80-247-4150-5. – Moderní marketing, 4. vydání Praha: Grada Publishing 2007, 1048 s. ISBN 978
KUBÍČEK, Michal. Velký průvodce -80-247-1545-2. SEO: jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Vyd. 1. Brno: Computer Press 2013, 318 s. ISBN 978
L'ETANG, Jacquie - Public relations: základní teorie, praxe, kritické přístupy. 1. vyd.Praha: Portál 2009, 338 s. ISBN -80-251-2195-5.978
LAMB, Charles W, Joseph F HAIR a Carl D MCDANIEL. Marketing. 10th ed. Mason, Ohio: South -80-7367-596-7. -Western Cengage Learning 2010, 708 p. ISBN 03
LEBOFF Grant - Sticky marketing: jak zaujmout, získat a udržet si zákazníky. Vyd. 1.Praha: Management P -245-9109-8. ress, 2011, 214 s. ISBN 978
LEIHS, Helmuth, Hans MUHLBACHER a Lee DAHRINGER -80-7261-235-2. - International Marketing: A Global Perspective. Thomson Learning; 3 edition, 2006. ISBN 978
LUTTRELL, Regina - Social media: how to engage, share -18-448-0132-9. , and connect. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers 2014, xiii, 245 pages. ISBN 978
MACHKOVÁ, Hana, Petr KRÁL, Markéta LHOTÁKOVÁ a kol. -1-4422-2611-1. - International marketing Praha: VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978
MACHKOVÁ, Hana - Mezinárodní marketing, 4.vydání. Praha: Grada Publishing 2015, 200 s. ISBN 978 -80-245-1643-1. -80-247-5366-9.
MCDONALD, Malcolm a Hugh WILSON- Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace. 1. vyd. Brno: BizBooks 2012,576 s. ISBN 978
MCHANEY, W. Roger. Web 2.0 and Social Media for Business. Vyd. 2.Bookboon 2013, ISBN 978 -80-265-0014-8. -87-403-0514-2.
PELSMACKER de Patric, Maggie GEUENS a Joeri Van den Bergh. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2003, 600 s. ISBN 80 PRIDE, William M., Oc
FERRELL, Bryan A. LUKAS, Sharon SCHEMBRI a Outi NIININEN -247-0254-1. - Marketing principles. 1st ed.South Melbourne, Vic: Cengage Learning 2011, 600 pages. ISBN 978
PROKOP, Marek. Online marketing. 1.vyd. Brno: Computer Press 2014, 216 -017-0190s. ISBN 978 -862. -80-251-4155-7.
PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ - Moderní marketingová komunikace Praha: Grada Publishing 2010, 303 s. ISBN 978
RYAN, Damian -80-247-3622- Understanding digital marketing: marketing strategies for engaging the digital gen -8. eration. Thirdedition. London: Kogan Page 2014, xx, 409 pages. ISBN 978 ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva: návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. Vyd. 1. Jihlava: -0-7494-7102-6.
BAROQUE PARTNERS 2014, 211 s. ISBN 978 SCOTT, David Meerman - The new rules of marketing: how to use social media, online video, mobile applications, -80-87923-01-6.
blogs, news releases, and viral marketing to reach buyers directly. Fourth edition. Hoboken, N.J: Wiley 2013, 440 s. ISBN 11-184-8876-8.
SHARKIE, Craig a Andrew FISHER. Responzivní webdesign Okamžitě. Brno: Computer Press 2015, 144 s. ISBN 978-80-2514
SLAVÍK, Jakub -384-1. - Marketing a strategické řízení ve veřejných službách: Jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby. 1. vyd. Pr
SOUKALOVÁ, Radomila aha: Grada Publishing 2014, 192 s. ISBN 978 - Strategický marketing. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2004. 118 s.ISBN 80 -80-247-4819-1. -7318-177-0.
STEHLÍK Eduard a kolektiv- Základy marketingu. 1.vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002, 220 s. ISBN 80
TOMEK G., VÁVROVÁ V. -245-0587-8. - Marketing od myšlenky k realizaci. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Professional Publishing 2011, 344 s. ISBN 978
TRUČKA, Jaroslav - Marketing jako šachová hra: vítězné -80-7431-042-3 strategie pro získání a udržení zákazníků. 1. vyd. Brno: BizBooks 2013, 212 s. ISBN 978
URBÁNEK, Tomáš - Marketing. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství 2010, 233 s. ISBN 978 -802-6500-544. -80-87197-17-2.
VAŇÁK, Miloslav - Základy marketingu, (2. přeprac. vydání).Praha: VŠFS 2011. ISBN 978-80-7408-051-7.
VYSEKALOVÁ, Jitka a kol.- Emoce v marketingu. Jak oslovit srdce zákazníka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2014, 296 s. ISBN 978
ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 2. přeprac. a dopl. vyd. Pra -80-247-4843-6. ha: C. H. Beck, 2010, 499 s. ISBN 978-80-7400-115-4

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup