Management a marketing ve zdravotnictví

Management a marketing ve zdravotnictví
Management a marketing ve zdravotnictví

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management obchodu)

  • Název předmětu: Marketing a komunikace
  • Lektor: Ing. Eva Matoušková
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Seminární práce v rozsahu minimálně 4 strany textu (práce musí vycházet z vlastní zkušenosti a praxe)

Cíl předmětu: Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit význam a obsah marketingu a seznámit s vývojem marketingových koncepcí. Objasníme obsah marketingového řízení a činnost marketingového oddělení. Pozornost budeme věnovat i procesu marketingového plánování. Ukážeme si různé možnosti analýz prostředí. Představíme model 4P a 4C marketingového mixu. Uvedeme příklady tradičních i moderních forem marketingové komunikace a přípravy i vyhodnocení účinnosti marketingové kampaně. V závěru představíme rozdíl mezi externí a interní komunikací, včetně používaných nástrojů. Součástí bude i návod na efektivní vedení porad. 


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Marketing – význam, definice, druhy marketingu. Vývoj marketingových koncepcí.
  • 2. kapitola: Marketingové řízení (marketingová politika, marketingový výzkum, marketingové plánování), činnost marketingového oddělení, segmentace trhu
  • 3. kapitola: Marketing - analýza prostředí. Makroprostředí - stát (PEST analýza), mezoprostředí – trh (Porterův model 5 konkurenčních                            sil), mikroprostředí – firma (SWOT analýza)
  • 4. kapitola: Marketingový mix – model 4P, model 4C
  • 5. kapitola: Marketingová komunikace – tradiční formy, moderní nástroje komunikace
  • 6. kapitola: Marketingová kampaň – typy kampaní, efektivnost nástrojů, typologie médií, příprava kampaně, hodnocení kampaně
  • 7. kapitola: Komunikace – externí, interní – nástroje. Co očekávají zaměstnanci od interní komunikace, efektivní vedení porad

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
BAČUVČÍK, Radim a kol. - Tradiční a nové v marketingové komunikaci (e-kniha), Zlín: VeRBuM 2011, 218 s. ISBN 978-80-87500-04-0.
BARČÍK, Tomáš - Holistická marketingová koncepce. 1. vyd., Praha: Ústav práva a právní vědy 2013, 144 s. ISBN:978-80-905247-2-9.
BÁRTA V., PÁTÍK L, POSTLER M. - Retail marketing., Praha: Managment Press 2009, 326 s ISBN 978-80-7261-207-9
BEAIRD, Jason - Principy krásného webdesignu: průvodce krok za krokem. 1. vyd., Praha: Grada, 2010, 145 s.ISBN 978-80-247-2895-7. 
BERGH, Van Der Joeri; BEHRER, Mattias - Jak cool značky zůstávají hot. 1.vyd., Praha: Bizbooks 2012, 248 s. ISBN 978-80-265-0002-5.
BLAŽKOVÁ, M. - Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy., Praha: Grada Publishing 2007, 280 s. ISBN 978-80-247-1535-3
BLYTHE, J.- Trade Fairs as Communication: A New Model., The Journal of Business & Industrial Marketing, vol.25, no. 1. 2010. ISSN 08858624.
BRASSINGTON, Frances a Stephen PETTITT - Principles of marketing. 4th ed., New York: Prentice Hall, 2006, xxxi, 1264 p. ISBN 02-736-9559-2.
CASTLEDINE, Earle, Myles EFTOS a Max WHEELER - Vytváříme mobilní web a aplikace pro chytré telefony a tablety. 1. vyd., Brno: Computer Press 2013, 288 s. ISBN 978-80-251-3763-5.
CAYWOOD, Clarke L.- Public relations: řízená komunikace podniku s veřejností. 1. vyd. Brno: Computer Press 2003, 600 s. ISBN 80-7226-886-4.
CURTIS, John Williams and Tony- Marketing Management in Practice. Oxford: Elsevier/ButterworthHeinemann, 2008. ISBN 07-506-8963-3.
CUTURA, Kristina. Advertising on Google: The High Performance Cookbook, Birmingham: Packt Publishing Limited, 2013, 372 s. ISBN: 978-1-84968-584-9.
CZINKOTA, Michael R.,Ilkka A. RONKAINEN - Principles of International Marketing, 10th ed., International ed. Mason, Ohio: South-Western, 2012. ISBN 978-113-3588-399.
FERRELL, O. C. a Michael D. HARTLINE. Marketing strategy. 5th Edition., Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2011. 743 s. ISBN 05-384-6738-X.
FORET, Miroslav - Marketing pro začátečníky. 3. aktualizované vydání., Brno: Edika 2012. 160 s. ISBN 978-80-266-0006-0.
FORET, Miroslav - Marketingový průzkum. Poznáváme svoje zákazníky. 2. Aktualiz.vydání. Brno: BizBooks, 2012. 128 s. ISBN 978-80-265-0038-4.
FORET, Miroslav - Marketingová komunikace. 3. aktualiz. Vydání, Brno:Computer Press 2011, 480 s.. ISBN 978-80-251-3432-0
FORET, Miroslav, PROCHÁZKA, URBÁNEK - Marketing, základy a principy. 2.vyd. Brno: Computer Press 2005,156 s. ISBN: 80-251-0790-4.
FREY, Petr - Marketingová komunikace: nové trendy, 3. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2011, 203s. ISBN 978-80-7261-237-6.
FTOREK, Jozef - Public relations jako ovlivňování mínění: jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. 3.,rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3926-7.
GASSTON, Peter. Moderní web. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2015, 240 s. ISBN 978-80-251-4345-2.
GHAURI, Pervez a Philip CATEORA - International Marketing. 3rd.ed. Berkshire: McGraw- Hill Education, 2010.ISBN 13978-0-07–712285-2.
HANDLEY, Ann a C CHAPMAN. Jak vytvořit blogy, podcasty, videa, e-knihy, webináře a mnoho dalšího, kterýmvaši zákazníci podlehnou: pravidla pro tvorbu uživatelsky přitažlivého on-line obsahu. Olomouc: Anag, 2014, 215 s. ISBN 978
HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a kol. -807-2639-076. - Strategický marketing 1. vydání. Praha: C. H. Beck 2009, 170 s. ISBN 978-80-7400-120-8.
HAYDON, John. Facebook Marketing. 4.vyd. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. 2013. ISBN 978-1-118-40038-8.
HAVLÍČEK, Karel, KAŠÍK, Milan - Marketingové řízení zahraničního obchodu 2. Vydání Praha: VŠFS 2008. ISBN 978-80-7408-004-3
HEALEY, Matthew. What is branding?. Mies: RotoVision 2008, 256 p. ISBN 978-2-940361-45-8.
HOLLENSEN, Svend. Global marketing: a decision-oriented approach. 4. ed. Harlow [u.a.]: Financial Times Prentice Hall, 2007. ISBN 02-737-0678-0.
HVIZDOVÁ Eva, a kol. Základy marketingu. Vydanie prvé. Prešov: VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia 2013, 219 s.ISBN 978-80-89372-49-2.
CHERNATONY Leslie - Značka od vize k vyššímziskům.1.vyd. Brno: Computer Press 2009, 315 s. ISBN 978-80-251-2007-1.
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar - Strategický marketing. Strategie a trendy. 2. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing 2013, 362 s.. ISBN 978-80-247-4670-8.
JANOUCH, Viktor - Internetový marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press 2014, 376 s. ISBN 978-80-251-4311-7.
JANOUCH Viktor – 333 tipů a triků pro internetový marketing Brno: Computer Press 2011. ISBN 978-80-251-3402-3
JONES, Kristopher B. Search engine optimization: your visual blueprint for effective Internet marketing. 3rd ed. Indianapolis, IN: Visual 2013, 304 s. ISBN 11-185-5174-5.
JEDLIČKA, Milan - Marketingový strategický manažment Trnava: Magma 2003, 371 s. ISBN 80-85722-10-0.
KADEN, Robert J. Guerrilla Marketing Research - Marketing Research Techniques That Can Help Any Business Make More Money. London: Kogan Page 2008, 232 s. ISBN 978-0-7494-5089-2.
KALENCH, John. Jak být nejlepší v systému MLM (Multilevelmarketingu) 1.vyd. Brno: MLM, 2012, xvi, 240 s.ISBN 978-80-87426-13-5.
KARLÍČEK Miroslav – Základy marketingu Praha: Grada Publishing 2013, 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3
KARLÍČEK, Miroslav a KRÁL, Petr - Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vydání. Praha:Grada Publishing 2011, 213 s.. ISBN 978-80-247-3541-2.
KAŠÍK Milan, Podnikový marketing, Praha: Express 2004, ISBN 80-86754-31-6
KAŠÍK, Milan, ČÍRTEK, Pavel - Marketingová komunikace podniku s médii I (Základy tvorby psaných projevů), Praha: VŠFS 2008. ISBN 978-80-7408-008-1.
KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK - Marketing při utváření podnikové strategie. 3. Akt. vyd. Praha: VŠFS 2015, 274 s. ISBN 978-80-7408-100-2.
KINCL, J. A KOL. - Marketing podle trhů. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing 2004, 176 s. ISBN 80-86851-02-8.
KLAPDOR, Sebastian. Effectiveness of Online Marketing Campaigns. 1.vyd. Munich: Springer Gabler 2013. ISBN 978-3-658-01731-6.
KOLEKTIV AUTORŮ - Online marketing. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 212 s. ISBN 978-80-251-4155-7.
KOPECKÝ, Ladislav - Public relations: dějiny - teorie - praxe. 1.vyd. Praha: Grada Publishing 2013, 238 s. ISBN 978-80-247-4229-8.
KOTLER, Philip - Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Vyd. 1. Praha: Management Press 2000, 258 s. ISBN 80-726-1010-4.
KOTLER, P. a kol. Principles of marketing. Vyd. 5. Essex: Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0136132370.
KOTLER, Philip. 2013. 8 strategií růstu: jak ovládnout trh. 2013. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 208 s. ISBN 978-80-265-0076-6.
KOTLER Philip a ARMSTRONG Gary. Marketing. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 864 s. ISBN: 978-80-247-0513-2
KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER 2012 - Marketing management. 14th [ed.]. Upper Saddle River, N.J.:Prentice Hall, 2012, 812 s. ISBN 01-321-0292-7.
KOTLER,Philip a KELLER Kevin Lane – Marketing management – 14. VydáníPraha: Grada Publishing 2013, 816 s.ISBN 978-80-247-4150-5
KOTLER,WONG,SAUNDERS, ARMSTRONG – Moderní marketing, 4. vydáníPraha: Grada Publishing 2007, 1048 s ISBN 978-80-247-1545-2
KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky,průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2006, 277 s. ISBN 80-247 KOZEL R., MYNÁŘOVÁ L., SVOBODOVÁ H. -0966-X. - Moderní metody a techniky marketing. výzkumu - 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2011, 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6.
KUBÍČEK, Michal. Velký průvodce SEO: jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Vyd. 1. Brno: Computer Press 2013, 318 s. ISBN 978-80-251-2195-5.
L'ETANG, Jacquie - Public relations: základní teorie, praxe, kritické přístupy. 1. vyd. Praha: Portál 2009, 338 s.ISBN 978-80-7367-596-7.
LAMB, Charles W, Joseph F HAIR a Carl D MCDANIEL. Marketing. 10th ed. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning 2010, 708 p. ISBN 03-245-9109-8.
LEBOFF Grant - Sticky marketing: jak zaujmout, získat a udržet si zákazníky. Vyd. 1. Praha: Management Press,2011, 214 s. ISBN 978-80-7261-235-2
LEIHS, Helmuth, Hans MUHLBACHER a Lee DAHRINGER - International Marketing: A Global Perspective.Thomson Learning; 3 edition, 2006. ISBN 978-18-448-0132-9.
LUTTRELL, Regina - Social media: how to engage, share, and connect. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers 2014, xiii, 245 pages. ISBN 978-1-4422-2611-1.
MACHKOVÁ, Hana, Petr KRÁL, Markéta LHOTÁKOVÁ a kol. - International marketing Praha: VŠE, NakladatelstvíOeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1643-1
MACHKOVÁ, Hana - Mezinárodní marketing, 4.vydání. Praha: Grada Publishing 2015, 200 s. ISBN 978-80-247-5366-9
MCDONALD, Malcolm a Hugh WILSON- Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace. 1. vyd. Brno: BizBooks 2012, 576 s. ISBN 978-80-265-0014-8.
MCHANEY, W. Roger. Web 2.0 and Social Media for Business. Vyd. 2. Bookboon 2013, ISBN 978-87-403-0514-2.
MIKULÁŠKOVÁ, Petra a Mirek SEDLÁK. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. 1. vyd. Brno: Computer Press 2015, 408 s. ISBN 978-80-251-4383-4.
MILLER,Michael. Internetový marketing s YouTube: průvodce použitím on-line videa v byznysu. 1. vyd. Brno: Computer Press 2012, 296 s. ISBN 978-80-251-3672-0.
PATALAS, Thomas. Guerillový marketing: jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 191 s. ISBN 978-80-247-2484-3.
PAVLŮ, Dušan - Veletrhy a výstavy: kultura, komunikace, multimedialita, marketing. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-38-2.
PELSMACKER de Patric, Maggie GEUENS a Joeri Van den Bergh. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2003, 600 s. ISBN 80-247-0254-1.
PETRŮ, Naděžda -. Marketingové řízení podniků – diskurs podnikové praxe Praha: VŠFS 2012, 71 s. ISBN 978-80- 7408-072-2
PRIDE, William M., Oc FERRELL, Bryan A. LUKAS, Sharon SCHEMBRI a Outi NIININEN - Marketing principles. 1st ed.
South Melbourne, Vic: Cengage Learning 2011, 600 pages. ISBN 978-017-0190-862.
PROCHÁZKA, David - SEO: cesta k propagaci vlastního webu. 1. vyd. Praha: Grada PUblishing 2012, 144 s. ISBN 978-80-247-4222-9.
PROCHÁZKA, Tomáš a Josef ŘEZNÍČEK - Obsahový marketing. 1. vyd. Brno: Computer Press 2014, 224 s. ISBN 978-80-251-4152-6
PROKOP, Marek. Online marketing. 1.vyd. Brno: Computer Press 2014, 216 s. ISBN 978-80-251-4155-7.
PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ - Moderní marketingová komunikace Praha: Grada Publishing 2010, 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
REIFOVÁ, Irena - Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-717-8926-7,
ROUBAL, Ondřej, PETROVÁ, Iva, ZICH, František - Metodologie marketing.výzkumů Praha: VŠFS 2014. ISBN 978-80-7418-092-0.
RYAN, Damian - Understanding digital marketing: marketing strategies for engaging the digital generation. Third edition. London: Kogan Page 2014, xx, 409 pages. ISBN 978-0-7494-7102-6.
ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva: návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. Vyd. 1. Jihlava: BAROQUE PARTNERS 2014, 211 s. ISBN 978-80-87923-01-6.
ŘEZNÍČEK, Josef; PROCHÁZKA, Tomáš. Obsahový marketing: Nakrmte internet svým obsahem. Vyd. 1. Brno: Computer Press 2014, ISBN 978-80-251-4152-6.
SCOTT, David Meerman - The new rules of marketing: how to use social media, online video, mobile applications, blogs, news releases, and viral marketing to reach buyers directly. Fourth edition. Hoboken, N.J: Wiley 2
SEDLÁČEK, Jiří. E 013, 440 s. ISBN 11-184-8876-8. -komerce: internetový a mobil marketing od A do Z. Vyd. 1. Praha: BEN 2006, ISBN 80-7300-195-0.
SEDLÁKOVÁ R.. – Výzkum médií Praha: Grada Publishing 2015, 548 s. ISBN 978-80-247-3568-9
SHARKIE, Craig a Andrew FISHER. Responzivní webdesign Okamžitě. Brno: Computer Press 2015, 144 s. ISBN 978-80-2514-384-1.
SLAVÍK, Jakub - Marketing a strategické řízení ve veřejných službách: Jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2014, 192 s. ISBN 978-80-247-4819-1.
SOUKALOVÁ, Radomila - Strategický marketing. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2004. 118 s.ISBN 80-7318-177-0.
STEHLÍK Eduard a kolektiv- Základy marketingu. 1.vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002, 220 s.ISBN 80-245-0587-8.
ŠAŠEK, Miloslav - Řízení vztahů se zákazníky (Jak uspět na trzích B2B), Praha: VŠFS 2010. ISBN 978-80-7408-025-8.
TAYLOR, Chris. Recept na úspěch v síťovém marketingu.1. vyd. Brno: Knihkupectví CZ, 2011, 177 s. ISBN 978-80-87426-22-7.
TOMAN, Ivo - Jak začít Multilevel marketing: Strašák nebo příležitost? 1. vyd. Praha: TAXUS 1995, 78 s.ISBN 858-60-11-22017-7.
TOMAN, Ivo - Jak budovat Multilevel marketing: Kudy cesta vede a kudy ne. 1. vyd. Praha: TAXUS 1996, 78 s.ISBN 858-60-11-22018-4
TOMEK G., VÁVROVÁ V. - Marketing od myšlenky k realizaci. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Professional Publishing 2011, 344 s. ISBN 978-80-7431-042-3
TRUČKA, Jaroslav - Marketing jako šachová hra: vítězné strategie pro získání a udržení zákazníků. 1. vyd. Brno:BizBooks 2013, 212 s. ISBN 978-802-6500-544.
URBÁNEK, Tomáš - Marketing. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství 2010, 233 s. ISBN 978-80-87197-17-2.
VALENTINE, James Lee. Síla MLM: networking: podpora ,marketing. Praha: Pragma, 2004, 292 s. ISBN 978-80-7205-160-1
VAŇÁK, Miloslav - Základy marketingu, (2. přeprac. vydání).Praha: VŠFS 2011. ISBN 978-80-7408-051-7.
VYSEKALOVÁ, Jitka a kol.- Emoce v marketingu. Jak oslovit srdce zákazníka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2014, 296 s. ISBN 978-80-247-4843-6.
VYSEKALOVÁ, J. a kol. - Chování zákazníka (jak odkrýt tajemství „černé skříňky“) Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3528-3
VYSEKALOVÁ, J. a kol. – Psychologie reklamy 4. Rozšířené a aktualizované vydání Praha: Grada Publishing, 2012,324 s. ISBN 978-80-247-4005-8 (tištěné) 7832-7(elektronic)
VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2790-5.
VYSEKALOVÁ, MIKEŠ – Reklama/Jak dělat reklamu 3. Aktualizované a doplněné vydání Praha: Grada Publishing 2010. ISBN 978-80-247-3492-7
XU, Jie. Market Research Handbook: Measurement, Approach and Practice. Lincoln: IUniverse, 2005. ISBN 05-953-6401-2.
ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 499 s. ISBN 978-80-7400-115-4.
ZAMAZALOVÁ M. - Marketing obchodní firmy
ZYMAN, Sergio - Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali. 1.vyd. Praha: Management Press 2008, 214 s. ISBN 978-80-7261-134-8.
Marketing služeb, cestovní ruch, sport, politika atd.
BAČUVČÍK, Radim. – Marketing neziskových organizací (e-kniha) Zlín: VeRBuM 2011, 190 s. ISBN 978-80-87500-01-9
CETLOVÁ, Hana - Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Bankovní institut 2002. 213 s. ISBN 80-7265-049-1
ČÁSLAVOVÁ, E. – Management a marketing sportu Praha: Olympia 2009, 240 s. ISBN 978-80-7376-150-9
HESKOVÁ m. – Teorie, management a marketing služeb VŠERS 2015, 182 s. ISBN 978-80-87472-80-4
HORNER, Susan a John SWARBROOKE - Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času.1.vyd. Praha: Grada Publishing 2003, 488 s. ISBN 978-80-247-0202-9.
JAKUBÍKOVÁ Dagmar – Marketing v cestovním ruchu – 2. Vydání Praha: Grada Publishing 2012, 313 s. ISBN 978-80-247-4209-0
JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2008, 284 s. ISBN 978-80-247-2724-0.
KOTÍKOVÁ H. – Nové trendy v nabídce cestovního ruchuPraha: Grada Publishing 2013, ISBN 978-80-247-4603-6
KUBÁČEK, Jan – Slovník politického managementu a volebního marketingu 1. Vyd.Praha: Grada Publishing 2012, 103 s. ISBN 978-80-247-4013-3
LACINA, Karel. - Management a marketing cestovního ruchu Praha: Grada Publishing 2010. ISBN 978-80-7408-035-7.
PALATKOVÁ Monika – Marketingový management destinací Praha: Grada Publishing 2011. ISBN 978-80-247-3749-2 
PALATKOVÁ, Monika - Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Praha: Grada Publishing 2006. ISBN 80-247-1014-5.
PALATKOVÁ, Monika. ZICHOVÁ, Jitka - Ekonomika turismu. Turismus České republiky. Praha: Grada Publishing 2011. ISBN 978-80-247-7430-5.
PALATKOVÁ,MRÁČKOVÁ,KITTNER,KAŠŤÁK, ŠESTÁK – Management cest. kanceláří, Praha: Grada Publishing 2013. ISBN 978-80-247-3751-5 (tisk) 8202-7 (elektron)
RAO, By K. Rama Moahana. Services marketing. New Delhi: Pearson, 2011, ISBN 978-813-1732-250.
SLAVÍK Jakub – Marketing a strategické řízení ve veřejných službách Praha: Grada Publishing 2014, 192 s, ISBN 978-80-247-4819-1.
VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb efektivně a moderně, 2.akt.a rozšíř.vydání, Praha: Grada Publishing 2014, 268 s. ISBN 978-80-247-5037-8 
Komunikace, interkulturní komunikace, krizová komunikace
BASU, FAUST – Umění úspěšné komunikace – Jak správně naslouchat, řešit konflikty atd
Praha: Grada Publishing 2013, 112 s. ISBN: 978-80-247-5032-3.
DEVITO J. - Základy mezilidské komunikace: 6. vydání. Praha: Grada Publishing 2008, 502s. ISBN 978-80-247-2018-0.
HOLÁ J. - Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press 2006, 170 s. ISBN 80-2511-250-0.
CHALUPA, Radek - Efektivní krizová komunikace – pro všechny manažery a PR specialisty. Praha: Grada Publishing 2012, 176 stran. ISBN 978-80-247-4234-2.
JANDA, P. - Vnitrofiremní komunikace: nástroje pro úspěšné fungování firmy. Praha: Grada Publishing 2004, 128 s. ISBN 80-247-0781-0.
MIKULÁŠTÍK M. - Komunikační dovednosti v praxi. 2., dopl. A přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing 2010, 325 s. ISBN 978-80-247-2339-6.
NAGYOVÁ, Ľ. a kol. - Manažérska komunikácia Nitra: Vydavateľstvo SPU 2012, ISBN: 978-80-552-0918-0.
PETERS-K HLINGER, Gabriele a John FRIEDEL - Komunikační a jiné měkké dovednosti. Praha: Grada Publishing 2007, 105 s. ISBN: 80-247-2145-3.
PRŮCHA, Jan - Interkulturní komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2009, 200 s. ISBN 978-80-247-3069-1.
ŠPAČKOVÁ – Moderní rétorika – Jak mluvit k druhým lidem, 3. Vydání Praha: Grada Publishing 2009, 144 s. ISBN 978-80-247-2965-7.
TERGZE Oldřich - Neverbální komunikace. BIZBOOKS 2004, 496s. ISBN 978-802-5101834.
VYBÍRAL, Z. - Psychologie komunikace Praha: Portál 2009, 320 s. ISBN 978-80-7367-387-1.
VYMĚTAL, J. - Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2008, 322 s. ISBN 978-80-247-2614-4.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup