100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 99.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Management mezinárodního obchodu

Management mezinárodního obchodu
Management mezinárodního obchodu

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Management mezinárodního obchodu

JUDr. Oldřich Vacek
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte přehled o problematice mezinárodního obchodu (MO) i postavení, které Česká republika, jako země výrazně na MO závislá, v něm zaujímá. Seznámíte se s řadou zajímavých a důležitých informací, které Vám lektor může díky své dlouholeté manažerské působnosti v oblasti MO, resp. zahraničního obchodu nabídnout. Uvědomíte si souvislost mezi politickými a obchodními zájmy jednotlivých zemí a hospodářských seskupení. A díky tomu jistě najdete odpověď na otázku, proč jsou tyto zájmy občas rozdílné a proč je složité je v rámci hospodářských bloků koordinovat. Seznámíte se s posláním i problémy bankovních domů a nástroji, kterými se finanční transakce uskutečňují. K obchodním aktivitám patří i široká škála právních, speditérských, pojišťovacích i celních služeb a informace o nich obohatí Vaše znalosti a podpoří Vaše manažerské rozhodování. Management MO Vás svým zaměřením provede teritoriální a komoditní strukturou českého (i slovenského) zahraničního obchodu, upozorní na nové formy zpracování trhu, způsob vytváření prodejních a zastupitelských sítí, zakládání firem se zahraniční účastí v ČR a naopak i firem v zahraničí s českou účastí. Získáte přehled o pomoci státu a zájmových svazů výrobním a obchodním firmám, zvláště těm začínajícím. (start-upy)

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Vývoj mezinárodního obchodu, světové hospodářské a finanční instituce, hospodářská seskupení, nová centra světového obchodu. Vliv pandemie na mezinárodní obchod v roce 2021.
Oblast 2 - Bankovní svět, jeho problémy a předpokládaný vývoj. České bankovnictví, tradiční i nové finanční nástroje
Oblast 3 - Teritoriální a komoditní struktura českého zahraničního obchodu. Její přednosti a slabiny, nutnost budoucí restrukturalizace. Průběh standardního obchodního případu.
Oblast 4 - Budoucnost Evropské unie po odchodu Velké Británie. Problémy eurozony, možné rozšíření unie, postoj ČR k přijetí eura.
Oblast 5 - Lidský faktor v mezinárodním obchodě. Budování partnerských vztahů, umění vyjednávat. 
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. Dle potřeb a požadavků posluchačů lze s lektorem v rámci jeho působnosti dohodnout další témata.
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
Uvedené příklady nejsou obligatorní, dle požadavků a praktické potřeby posluchačů budou vždy vybrána ta,  která jsou pro  profesi posluchače (posluchačky) zajímavá a využitelná.
1. Mezinárodní obchod (MO) v roce 2021 a  zapojení ČR do MO. Postavení ČR ve světových obchodních a finančních organizacích. Význam českého členství v Evropské unii. Budoucnost EU po odchodu V. Británie
2. Globalizace bankovního sektoru, mezinárodní finanční organizace. Bankovní systém v ČR, postavení ČNB, celosvětově užívané finanční nástroje
3. Prosazení domácí produkce na zahraničních trzích. Průzkum trhu, analýza, akvizice, vytvoření prodejní, servisní a zastupitelské sítě   
4. E-business -  důležitá součást mezinárodního obchodu. Měnová politika, tradiční měny, kryptoměny. Zvláštní obchodní a finanční operace, specifické vývozní a dovozní režimy. 
5. Specifika jednání s domácími i  zahraničními obchodními partnery. Příprava jednání, zajištění průběhu, dodržování přijatých závazků. Jak postupovat při vzniklých problémech (platební neschopnost, porušení smlouvy aj.)
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

STROUKAL, Dominik. Ekonomické bubliny: kdo je nafukuje, proč praskají a jak v další krizi neztratit vše. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2194-6. (Online ZDE)

SVATOŠ, Miroslav. Zahraniční obchod: teorie a praxe. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2708-0. (Online ZDE)

 

MACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ a Alexej SATO. Mezinárodní obchodní operace. 6., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4874-0. (Online ZDE)

 
KORDA, Philippe. Zlatá pravidla obchodního vyjednávání: jak obhájit své ceny a marže a stát se mistrem ve vyjednávání. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3752-2. (Online ZDE)  
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
JAY, Ros a Richard TEMPLAR. Velká kniha manažerských dovedností. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1279-2.
INFO OECD 2018,2019,2020
Trade news, Businessinfo.cz, Euro, Ekonom, Hospodářské noviny
Blogy Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.