Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing

Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing
Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro LLM studium (Korporátní právo)

  • Název předmětu: Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing
  • Lektor: Ing. Eva Matoušková
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Seminární práce v rozsahu minimálně 4 strany textu (práce musí vycházet z vlastní zkušenosti a praxe)

Cíl předmětu: Cílem tohoto předmětu je poskytnout základní informace napříč obory, jejichž vybraná témata mohou přispět k úspěchu kanceláře či organizace. Posluchači získají informace o vhodné typologii organizační kultury. Budou seznámeni s odlišnostmi v obchodních jednáních i společenských zvyklostech různých národností. Tři kapitoly budou věnovány základům z marketingu – nejvíce se zaměříme na obsah marketingového mixu, analýzu trhu a konkurence. Velmi přínosná bude jistě i část věnovaná možnostem využití tradičních forem marketingu v porovnání s použitím moderních nástrojů marketingové komunikace. Rovněž vás seznámíme s obsahem etického řízení firmy a s výhodami etického chování. Poskytneme vám i návod jak sestavit etický kodex.


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Manažerská kultura – definice, obsah, síla, zdroje, prvky (Scheinův model) Vztah organizační kultury a strategie, Utváření žádoucí organizační kultury – postup, typy změn, rizika, implementace, vyhodnocení změny
  • 2. kapitola: Typologie manažerské kultury – ve vztahu k organizační struktuře, k vlivu prostředí (oboru), ve vztahu k fázi vývoje organizace, ve vztahu k různým kulturám
  • 3. kapitola: Manažerská etika - vztah morálky a etiky, etika v podnikání, aplikace manažerské etiky do praxe, etické řízení, etický kodex
  • 4. kapitola: Jednáme se zahraničními partnery“ – příprava na obchodní jednání, základní charakteristika kultur, obchodní etiketa jednání se zahraničními partnery ve vybraných zemích
  • 5. kapitola: Marketing – význam, definice, historie, Marketingové řízení (marketingová politika, marketingový výzkum, marketingové plánování), činnost marketingového oddělení
  • 6. kapitola: Marketing služeb, Marketing - analýza prostředí. Makroprostředí - stát (PEST analýza), mezoprostředí – trh (Porterův model 5 konkurenčních sil), mikroprostředí – firma (SWOT analýza), marketingový mix
  • 7. kapitola: Marketingová komunikace – tradiční formy, moderní nástroje komunikace

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu LLM studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Manažerská kultura
LUKÁŠOVÁ R. Organizační kultura a její změna, Praha: Grada Publishing 2010, 240 s. ISBN 978-80-2951-0.
LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan NOVÝ. Organizační kultura: Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2004, 174 s. ISBN 80-247-0648-2.
NOVÝ I., SCHROLL-MACHL S. - Spolupráce přes hranice kultur. Management Press 2005, 320 s. ISBN 80-7261-121-6 251-1250-0. Manažerská etika
BLÁHA, Jiří a Zdeněk DYTRT - Manažerská etika. 1. Vyd. Praha: Management Press, 2003. 155 s. ISBN 80-7261-084-8.
ČANÍK, P.,ŘEZBOVÁ L., ZAVŘELT. - Metody a nástroje podnikatelské etiky. 1. Vyd. Praha: Oeconomica,2005. 86 s. ISBN 80-245-0980-6.
DYTRT Z. a kolektiv - Manažerská etika v otázkách a odpovědích Brno: Computer Press 2011, ISBN 978-80-251-3344- 6.
FIALA, Bohumil - Podnikatelská etika. 1. Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 200 s. ISBN 80-244-1241-1.
KACETL,Jaroslav - Obchodní a podnikatelská etika. 1. Vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. 98 s. ISBN 978-80- 7435-095-5.
KRYMLÁKOVÁ, Hana. - Etika a odpovědnost organizace. 1. Vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. 237 s. ISBN 978-80-248-2092-7.
LUKNIČ, A. - Štvrtý rozmer podnikania – etika. 1. vydání. Bratislava: Slovak Academic Press, 1994. 344 s. ISBN 80- 85665-30-1.
PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA - Etické řízení ve firmě. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing 2007, 166 s. ISBN 978-80- 247-1621-3.
ŠEVČÍK, Stanislav - Podnikatelská etika. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva s.r.o. 2005, ISBN 80-86775-06-2.
Marketing služeb
CETLOVÁ, Hana - Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Bankovní institut 2002. 213 s. ISBN 80-7265-049-1.
HESKOVÁ m. – Teorie, management a marketing služebVŠERS 2015, 182 s. ISBN 978-80-87472-80-4
RAO, By K. Rama Moahana. Services marketing. New Delhi: Pearson, 2011, ISBN 978-813-1732-250.
VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb efektivně a moderně, 2.akt.a rozšíř.vydání, Praha: Grada Publishing 2014, 268 s. ISBN 978-80-247-5037-8
Marketing
BAČUVČÍK, Radim a kol. - Tradiční a nové v marketingové komunikaci (e-kniha) Zlín: VeRBuM 2011, 218 s. ISBN 978- 80-87500-04-0.
BLAŽKOVÁ, M. - Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing 2007, 280 s. ISBN 978-80-247-1535-3
BRASSINGTON, Frances a Stephen PETTITT - Principles of marketing. 4th ed. New York: Prentice Hall, 2006, xxxi, 1264 p. ISBN 02-736-9559-2.
CAYWOOD, Clarke L.- Public relations: řízená komunikace podniku s veřejností. 1. vyd. Brno: Computer Press 2003, 600 s. ISBN 80-7226-886-4.
CURTIS, John Williams and Tony- Marketing Management in Practice.Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2008. ISBN 07-506-8963-3.
CZINKOTA, Michael R.,Ilkka A. RONKAINEN - Principles of International Marketing, 10th ed., International ed. Mason, Ohio: South-Western, 2012. ISBN 978-113-3588-399.
FORET, Miroslav - Marketing pro začátečníky. 3. aktualizované vydání. Brno: Edika 2012. 160 s. ISBN 978-80-266- 0006-0. FORET, Miroslav - Marketingová komunikace. 3. aktualiz. vydání Brno:Computer Press 2011, 480 s.. ISBN 978-80-251- 3432-0
FREY, Petr - Marketingová komunikace: nové trendy, 3. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2011, 203 s. ISBN 978-80-7261-237-6.
GHAURI, Pervez a Philip CATEORA - International Marketing. 3rd.ed. Berkshire: McGraw- Hill Education, 2010. ISBN 13978-0-07–712285-2.
HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a kol. - Strategický marketing 1. vydání. Praha: C. H. Beck 2009, 170 s. ISBN 978-80-7400-120-8.
HVIZDOVÁ Eva, a kol. Základy marketingu. Vydanie prvé.
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar - Strategický marketing. Strategie a trendy. 2. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing 2013, 362 s.. ISBN 978-80-247-4670-8.
JANOUCH, Viktor - Internetový marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press 2014, 376 s. ISBN 978-80-251-4311-7.
JANOUCH Viktor – 333 tipů a triků pro internetový marketingBrno: Computer Press 2011. ISBN 978-80-251-3402-3
KARLÍČEK Miroslav – Základy marketingu Praha: Grada Publishing 2013, 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3
KARLÍČEK, Miroslav a KRÁL, Petr - Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing 2011, 213 s.. ISBN 978-80-247-3541-2.
KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK - Marketing při utváření podnikové strategie. 3. Akt. vyd. Praha: VŠFS 2015, 274 s. ISBN 978-80-7408-100-2.
KOLEKTIV AUTORŮ - Online marketing. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 212 s. ISBN 978-80-251-4155-7.
KOTLER Philip a ARMSTRONG Gary. Marketing. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 864 s. ISBN: 978-80-247- 0513-2
KOTLER,WONG,SAUNDERS, ARMSTRONG – Moderní marketing, 4. vydáníPraha: Grada Publishing 2007, 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2
KUBÍČEK, Michal. Velký průvodce SEO: jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Vyd. 1. Brno: computer Press 2013, 318 s. ISBN 978-80-251-2195-5.
L'ETANG, Jacquie - Public relations: základní teorie, praxe, kritické přístupy. 1. vyd. Praha: Portál 2009, 338 s. ISBN 978-80-7367-596-7.
LAMB, Charles W, Joseph F HAIR a Carl D MCDANIEL. Marketing. 10th ed. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning 2010, 708 p. ISBN 03-245-9109-8.
LEBOFF Grant - Sticky marketing: jak zaujmout, získat a udržet si zákazníky. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2011, 214 s. ISBN 978-80-7261-235-2.
LEIHS, Helmuth, Hans MUHLBACHER a Lee DAHRINGER - International Marketing: A Global Perspective. Thomson Learning; 3 edition, 2006. ISBN 978-18-448-0132-9.
LUTTRELL, Regina - Social media: how to engage, share, and connect. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers 2014, xiii, 245 pages. ISBN 978-1-4422-2611-1. MACHKOVÁ, Hana, Petr KRÁL, Markéta LHOTÁKOVÁ a kol. - International marketing Praha: VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1643-1
MACHKOVÁ, Hana - Mezinárodní marketing, 4.vydání. Praha: Grada Publishing 2015, 200 s. ISBN 978-80-247-5366-9.
MCDONALD, Malcolm a Hugh WILSON- Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace. 1. vyd. Brno: BizBooks 2012, 576 s. ISBN 978-80-265-0014-8.
MCHANEY, W. Roger. Web 2.0 and Social Media for Business. Vyd. 2. Bookboon 2013, ISBN 978-87-403-0514-2.
PELSMACKER de Patric, Maggie GEUENS a Joeri Van den Bergh. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2003, 600 s. ISBN 80-247-0254-1.
PROKOP, Marek. Online marketing. 1.vyd. Brno: Computer Press 2014, 216 s. ISBN 978-80-251-4155-7.
PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ - Moderní marketingová komunikace Praha: Grada Publishing 2010, 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva: návrh fungujícího webu pro webdesignry a zadavatele projektů. Vyd. 1. Jihlava: BAROQUE PARTNERS 2014, 211 s. ISBN 978-80-87923-01-6.
SCOTT, David Meerman - The new rules of marketing: how to use social media, online video, mobile applications, blogs, news releases, and viral marketing to reach buyers directly. Fourth edition. Hoboken, N.J: Wiley 2013, 440 s. ISBN 11
SHARKIE, Craig a Andrew FISHER. Responzivní webdesign Okamžitě. B -184-8876-8. rno: Computer Press 2015, 144 s. ISBN 978-80- 2514-384-1.
STEHLÍK Eduard a kolektiv- Základy marketingu. 1.vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002, 220 s. ISBN 80-245-0587-8.
TOMEK G., VÁVROVÁ V. - Marketing od myšlenky k realizaci. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Professional Publishing 2011, 344 s. ISBN 978-80-7431-042-3
TRUČKA, Jaroslav - Marketing jako šachová hra: vítězné strategie pro získání a udržení zákazníků. 1. vyd. Brno: BizBooks 2013, 212 s. ISBN 978-802-6500-544.
URBÁNEK, Tomáš - Marketing. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství 2010, 233 s. ISBN 978-80-87197-17-2.
VAŇÁK, Miloslav - Základy marketingu, (2. přeprac. vydání).Praha: VŠFS 2011. ISBN 978-80-7408-051-7.
ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 499 s. ISBN 978-80-7400-115-4.

 

Chci vědět více

Chci vědět více

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup