100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Managing Innovation

Managing Innovation
Managing Innovation

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Managing Innovation

Clare Manning, BA, MBA, PGCE
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cíl předmětu:
Po úspěšném absolvování tohoto modulu by studenti měli být schopni:

  • pochopit význam a důležitost inovace a změny ve vztahu k obchodním společnostem a neziskovým organizacím všeho druhu.
  • kriticky hodnotit teorie, nástroje a techniky vhodné pro řízení inovací a změn.
  • zavést vhodné podmínky, koncepty a slovník při popisování a analyzování inovací a změn.
  • identifikovat komponenty úspěšných strategií pro inovace a změny.

Obsah předmětu:
Modul zkoumá význam inovací a změn. Pojednává o tom, co rozumíme pod pojmem "inovace", její přínos ke konkurenční výhodě a její význam ve stále více globalizovaném a konkurenčním světě. Tento modul se zaměřuje na ty prvky - vedení, organizační struktury a procesy, kulturu (národní a organizační) a politické systémy - které tvarují, podporují (nebo brzdí) inovace.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Inovace jsou ústřední pro tržní hospodářství. Existují různé typy inovací - produktu, procesu, pozice a paradigmatu. Bez ohledu na kategorii, inovace může být kdekoliv na spektru v rozmezí od postupné k radikální. Henderson a Clark používají "knowledge of components" a "knowledge of architecture" jako způsob, jak identifikovat různé typy inovací - inkrementální, modulární, architektonické a radikální. Inovace je zásadní v postfordistickém světě, kde se mění průmyslové struktury. Flexibilita (založena na organických spíše než mechanistických organizačních strukturách) je často vnímána jako zásadní pro organizační inovace - proto adhokracie a skunk-works.
Oblast 2 - Devizové trhy (DT): Dozvědět se o stanovování kurzů na DT; pochopit, co tvoří DT; dozvědět se o paritě kupní síly a Fisherově efektu; pochopit, jak jsou měny oceňovány proti sobě a nástroj Burgernomics; naučit se o spot/cash kurzech, forwardových kotacích, přímých/nepřímých kotacích, bodech a forwardových kontraktech a opcích.
Oblast 3 - Pohled založený na zdrojích (RBV) firmy zdůrazňuje význam rozvoje "klíčových kompetencí" (které jsou VRIN) k udržení konkurenční výhody. Organizační struktury jsou důležité vzhledem k inovacím a změnám, ale neexistuje jeden nejlepší způsob - správná struktura je závislá na kontextu a prostředí. Mechanistické struktury mohou být samy o sobě inovativní. Organické struktury jsou silně spojeny s rychlými časovými odezvami, kreativitou a flexibilitou.
Oblast 4 - Definice toho, co tvoří národní inovační systém (NIS) se liší - je důležité oddělit obecné od specifického. NIS zahrnuje korporátní, politickou a síťovou správu a řadu institucí ze čtyř hlavních arén: průmyslové, finanční, vědeckotechnologické a vzdělávací. NIS stojí nad místní, národní i nadnárodní/mezivládní úrovní.  NISy jsou produktem historie a kultury. NISy jsou v rámci těchto parametrů utvářeny ideovými zájmy svých volených vlád - vlády levice a pravice utvářejí struktury, procesy a politiku NIS odlišně.
Oblast 5 - Leadership je důležitý pro inovativní organizace, ale je lepší ho brát ne jako něco pevného z hlediska charakteristik, ale jako něco závislého na situaci. Tvrdí se, že můžeme být rozděleni do adaptérů a inovátorů. Manažeři patří do první kategorie (postupné změny - dělat věci lépe) a lídři do druhé kategorie (významná změna - dělat věci jinak). Nicméně to není situace buď anebo: přemýšlejte o spektru leadership - adaptér. Mohou být nasazeny nástroje a techniky na podporu kreativity. Bricolage je forma kreativity velmi důležitá v malých a středních podnicích, které neúčinkují ve výzkumu a vývoji. To je jen málo prozkoumáno. Efektivní vedoucí využívají kreativity zaměstnanců. Leadership je v inovativní organizaci prvkem top-down - účast zaměstnanců je bottom-up. V systému Kaizen a LO vidíme využívání zaměstnancovy energie. Nicméně, toto jsou extrémní a vysoce rozvinuté příklady. Každá organizace může podniknout kroky k osvobození a posílení své pracovní síly. Výzkum a vývoj je považován za velmi důležitý pro tvůrce politiky, kteří hledají inovační zázračné řešení, ale není automaticky spojeno s úspěchem. Výzkum a vývoj je rozložen nerovnoměrně po celém světě - určité oblasti převládají. Patentové statistiky ukazují stejný vzorek rozložení.
Oblast 6 -  Inovace je obnovující proces omlazování organizací. Beze změny organizace umírají. Inovační strategie je proces, který zahrnuje "Hledání, Výběr, Implementaci, Záběr". Inovační strategie se mohou přiklánět k identifikaci "tržní potřeby" nebo rozvoji a podpoře technologie ("klíčové kompetence"). Inovační strategie musí být zakomponovány do rutiny. O povaze a obsahu inovační strategie můžeme mluvit obecně, ale v detailu se budou lišit podnik od podniku. Existuje celá řada překážek bránících rozvoji inovační strategie. Dvě z nejdůležitějších jsou částečný pohled na to, co to je a komu to patří a přesvědčení, že inovační strategie lze kopírovat beze změny a přizpůsobení. Rané myšlenky na původ strategií byly zakořeněny v jednoduchých sekvenčních modelech jako market pull nebo technology push a byly změněny k zahrnutí širší skupiny interních a externích subjektů a nesekvenčních vazeb a zpětnovazebních smyček napříč hranicemi - sítě a rozpad organizačních hranic.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Burnes B. (2014). Managing Change (6th ed.). Harlow: Pearson.
Carnall C. (2014). Managing Change in Organisations (6th ed.). Harlow: Pearson.
Tidd J., & Bessant J. (2009). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organisational Change (5th ed.). New York: Wiley.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.