Management zdravotnických služeb I

Management zdravotnických služeb I
Management zdravotnických služeb I

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)

 • Název předmětu: Management zdravotnických služeb I
 • Lektor: Ing. Daniela Kandilaki
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test

Cíl předmětu: Cílem kurzu v rámci MBA studia je seznámení studentů se základními manažerskými funkcemi. Seznámení se s teorií managementu. Přiblížení základních přístupů k řízení a vedení. Přiblížení pojmu kvality zdravotní péče. Definování kultury zdravotnického zařízení. Popis komunikace a vzniku a fungování týmů a skupin. Vysvětlení podstaty plánování a jejich aplikace v různých stupních vedení. Aplikace vybraných manažerských analýz.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Úvod do managementu
  Definice zdravotnického managementu. Cyklus funkcí managementu (plánování, organizování, personální zajištění, řízení, kontrola). Teoretická informační základna pro celý kurz. Ověření znalosti a základních pojmů z managementu, definice zdravotního managementu, prostor pro management ve zdravotnictví, manažerské úlohy, role a schopnosti, předpokladů pro výkon manažerské práce.
 • 2. kapitola: Vedení
  Základní přístupy k vedení, stupně a styly vedení, odpovědnost manažera a jeho role. Dále se v této kapitole zaměříme na úlohu následovníků a jejich vzájemnou interakci.
 • 3. kapitola: Organizování
  Teorie organizování a organizační design. Přístupy diferenciace a integrace. Představení dimenzí organizačních struktur a jejich tvorba.
 • 4. kapitola: Kultura
  Hodnocení, důvěra a normy chování ve společnosti. Zhodnocení kultury jako prostředí společnosti a určující prvek chování jedinců. Kultura jako určující prvek, pracovního prostředí, postupů práce, celkové atmosféry na pracovišti.
 • 5. kapitola: Komunikace a týmový management
  Popis pracovních týmů a skupin. Jejich charakteristiky a potřeby. Kapitola se zabývá lidskou dynamikou, která ovlivňuje všechny manažerské snahy. Zaměřuje se na vyjádření zásad osobního a skupinového chování a nabízí několik návodů k posílení vašich schopností sestavit a vést skupiny, komunikovat s vašimi kolegy a podřízenými a úspěšně předávat informace ostatním.
 • 6. kapitola: Plánování
  Podstata a smysl plánování, typy plánování, provozní a strategické plánování; Strategické plánování – upevnění pojmů jako je poslání, vize, mise, cíle, záměry a strategie, model a proces strategického plánování, tvorba strategie zdravotnického zařízení. Analýza odvětví zdravotnictví, vnější a vnitřní prostředí zdravotnických organizací, SWOT analýza.
 • 7. kapitola: Strategické analýzy
  Seznámení se strategickými analýzami, které jsou vhodné pro aplikaci na zdravotnické subjekty. Představení jednotlivých manažerských analýz vhodných pro zhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí daného zařízení.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
TAYLOR, Susan B., ed. a TAYLOR, Robert J., ed. The AUPHA manual of health services management. Gaithersburg: Aspen, 1994. xiii, 562 s. ISBN 0-8342-0363-4.
BUCHBINDER, Sharon Bell, ed. a SHANKS, Nancy H., ed. Introduction to health care management. 2nd ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, ©2012, 494 s. ISBN 978-0-7637-9086-8.
GLADKIJ, Ivan a kol. Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xii, 380 s. Praxe manažera. ISBN 80-7226-996-8.
ROBBINS, Stephen P. a COULTER, Mary K. Management. 13th, global ed. Boston: Pearson, 2016. 717 s. Always learning. ISBN 978-1-292-09020-7.
KOVÁŘ, F., Strategický management, VSEM, 2008, ISBN 978-80-86730-33-2.
MALLYA, T., Základy strategického řízení a rozhodování, Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1911-5.
LUKÁŠOVÁ, R. A KOL., Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Str. 15. Praha: Grada 2004. ISBN 80-247-0648-2.
LUKÁŠOVÁ, Růžena, Organizační kultura a její změna, Grada Publishing, 2010, ISBN – 978-80-247-2951-0, 2010
GIBSON, James L., DONNELLY, James H. a IVANCEVICH, John M. Management. Praha: Grada, 1997. 821 s. ISBN 80-7169-422-3. 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup