Management ve veřejné správě

Management ve veřejné správě
Management ve veřejné správě

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Veřejná správa)

 • Název předmětu: Management ve veřejné správě
 • Lektor: Ing. Jana Krbová, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test – jeho úspěšné splnění dle klasifikační stupnice CEMI

Cíl předmětu: Předmět je v rámci MBA studia zaměřen na základní teoretická východiska fungování veřejné správy, příčiny a podstatu reforem veřejné správy, na jednotlivé subsystémy managementu ve veřejné správě. Cílem předmětu je přispět ke zvýšení výkonnosti a efektivnosti fungování subjektů veřejné správy s využíváním moderních konceptů řízení.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Východiska k uplatnění managementu ve veřejné správě
  Specifika managementu veřejné správy. Strategické a operativní řízení ve veřejné správě. Strategie jako nástroj rozvoje a obecný proces jejich tvorby; implementace strategií; hierarchická struktura strategií a programových dokumentů a jejich vzájemné vazby. Soustava strategických a taktických dokumentů ve veřejné správě v ČR; jejich význam a vazba na veřejné výdajové programy na různých vládních úrovních a evropské fondy.
 • 2. kapitola: Metody strategického řízení a operativy
  Metody řízení (Balanced Score card, procesní řízení, benchmarking, brainstorming, delfská metoda, sedm nástrojů managementu) a metody ekonomického hodnocení (CBA, CMA, CUA, stupnice a váhy) a jejich využití v praxi veřejné správy.
 • 3. kapitola: Komunity a veřejná správa
  Co jsou to komunity. Lokální a regionální komunity. Úloha komunit v řešení sociálních nerovností. Zapojení občanů do procesu řízení. Komunitní plánování. Standardizované postupy zkoumání socio-ekonomických jevů. Komunikace s veřejností a partnerství a participace v rozhodovacích procesech. Podstata komunikačních strategií. Vnitřní komunikační strategie. Vnější komunikační strategie.
 • 4. kapitola: Personální management ve veřejné správě
  Otevřené a uzavřené personální systémy. Státní služba. Etický kodex. Úředníci územních samospráv. Vzdělávání úředníků. Korupce a hlavní nástroje její prevence. Hodnocení a odměňování zaměstnanců.
 • 5. kapitola: Komunikační strategie ve veřejné správě
  Základní východiska komunikační strategie ve veřejných organizacích. Vnitřní a vnější komunikace. Role informací v moderní veřejné správě. E-government. Skupiny e-služeb v komunikačním procesu.
 • 6. kapitola: Kvalita výkonu veřejné správy
  Teoretické přístupy k problematice kvality výkonu veřejné správy. Metody kvality a jakosti uplatňované ve veřejné správě ISO normy, CAF apod.) a jejich implementace.
 • 7. kapitola: Finanční management ve veřejné správě
  Struktura rozpočtové soustavy, vzájemné vazby; podstata a způsoby rozpočtování a přístupy k sestavování rozpočtů (nabídkový a poptávkový přístup).

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Buchanan, J.: Politika očima ekonoma. Překlad: Kratochvílová, D. – Hampl, M.: Liberální institut, 2002, ISBN 80-86389-21-9.
Grospič, J. – Svoboda, K.: Místní právní předpisy a jejich tvorba. VŠE Praha, 2005, ISBN 80-245-0892-3.
Halásek, D. a kol.: Rozhodování ve veřejném sektoru. VŠB Ostrava, 2004, ISBN 80-248- 0570-7.
Klíma, K.: Teorie veřejné moci. ASPI 2003, ISBN 80-86395-78-2, část 1, kap. 2 a 4, část 2, kap. 1 – 2.
Pomahač, R. - Vidláková, O.: Veřejná správa. CH Beck Praha 2002, ISBN 80-7179-748-0
Paková, J. – Pilný, J. – Jetmar, M.: Veřejný sektor – řízení a financování. Wolters Kluwer ČR 2012, ISBN 978-80-807357
The Common Assessment Framework, CAF 2002 -936-4 . Improvning an organisation trought self assessment. October 2002. ISBN 87-7856-532-4. přeložila Petrášová, I. Společný hodnotícírámec CAF 2002. Zlepšování organizace pomocí sebehodnocení. ISBN 80-02-01566-5
Hájek, s. – Fotr, J. – Souček, I. – Špaček, M. – Vacík, E.: Tvorba strategie a strategické plánování – Teorie a praxe. Grada 2012, ISBN 978-80-247-3985-4
Wright, G. - Nemec, J.: Management veřejné správy. Teorie a praxe. (zkušenosti z transformace veřejné správy v zemích střední a východní Evropy). Ekopress, Praha, 2003, ISBN 80-86119-70-X. 

 

Chci vědět více

Chci vědět více

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup