Management rizik ve zdravotnictví

Management rizik ve zdravotnictví
Management rizik ve zdravotnictví

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)

 • Název předmětu: Management rizik ve zdravotnictví
 • Lektor: PhDr. Jana Marsová, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce

Cíl předmětu: Po absolvování kurzu bude student schopen zorientovat se v současné problematice managementu rizik ve zdravotnictví včetně související legislativy. Podle požadavků certifikačních/akreditačních autorit bude umět vytvořit koncept managementu rizik pro své zdravotnické zařízení či jinou organizaci. Pochopí význam procesů pro management rizik a porozumí pozitivům i limitům vybraných metod posouzení rizik vhodných k použití ve zdravotnických zařízeních. Vytvoří si představu o souvztažnosti managementu rizik, managementu kvality včetně interního auditu.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Význam rizik a integrace managementu rizik ve zdravotnictví
  Terminologické pojmosloví managementu rizik. Třídění rizik ve zdravotnictví. Management rizik z perspektivy certifikačních/akreditačních organizací. Legislativa managementu rizik ve zdravotnictví. Přednosti managementu rizik pro zainteresované zdroje ve zdravotnictví.
 • 2. kapitola: Principy a strategie managementu rizik ve zdravotnictví
  Principy a návody pro řízení rizika systematickým, transparentním a důvěryhodným způsobem v rámci kontextu zdravotnického zařízení. Strategie stanovení kontextu na počátku generického procesu managementu rizik, stanovení cílů v prostředí, ve kterém zdravotnické zařízení usiluje o své cíle/vize s ohledem na zainteresované zdroje.
 • 3. kapitola: Role procesního řízení v managementu rizik ve zdravotnictví
  Význam procesů, procesního mapování a procesního řízení pro zdravotnické zařízení. Pojetí zdravotnických a nezdravotnických procesů ve zdravotnictví. Využití dovednosti procesního řízení v managementu rizik.
 • 4. kapitola: Posouzení rizik, prioritizace rizik, hodnocení rizik a strategie jejich ošetření
  Volba vhodných metod identifikace, analýzy a hodnocení rizik. Třídění a prioritizace posouzených rizik. Strategie zvládání a mitigace rizik.
 • 5. kapitola: Praktické aspekty integrace managementu rizik ve zdravotnictví
  Realizace posouzení rizik v celém jeho procesu za použití vhodných metod včetně jejich přínosů i limitů. Praktické příklady využití metod. Faktory důležité pro úspěšnou integraci a realizaci managementu rizik.
 • 6. kapitola: Role manažera rizik v prostředí zdravotnického zařízení
  Role a postavení manažera rizik v managementu zdravotnického zařízení. Předpoklady, znalosti, dovednosti a schopnosti manažera rizik.
 • 7. kapitola: Auditní činnost jako integrální součást managementu rizik ve zdravotnictví 
  Vztah kvality a rizik. Rizika ve vztahu k managementu kvality. Management rizik v součinnosti nebo jako součást managementu kvality. Role interního auditu v managementu rizik. Interní audit - efektivní nástroj zlepšení účinnosti managementu rizik.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem

Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
ČSN EN ISO 31000:2009 Management rizik – principy a směrnice.
ČSN EN ISO 9001:20016 Systém managementu kvality – Požadavky.
Fišer, R. Procesní řízení pro manažery. Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5038-5
Smejkal V., Reis K: Řízení rizik ve firách a organizacích, Grada Publishing, 2013, ISBN 978-80-247-4644-9
Skrla, P., Škrlová, M. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2616-8
Šupšáková, P.: Řízení rizik při poskytování zdravotní péče, Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0062-0
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup