100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 99.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Management obchodu - řešení krizových situací

Management obchodu - řešení krizových situací
Management obchodu - řešení krizových situací

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Management obchodu - řešení krizových situací

JUDr. Oldřich Vacek
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cílem tohoto předmětu je připomenout problémy, se kterými se ve své manažerské činnosti setkáváte a společně najít jejich vysvětlení a řešení, umožňující vyvarovat se chyb a následných ztrát.  Lektor má díky dlouholetému působení při řízení obchodních firem doma i v zahraničí rozsáhlé zkušenosti v řízení krizového managementu a práce s lidmi v evropských i mimoevropských relacích. Konzultovaná výsledná seminární práce Vám může posloužit jako prostředek k řešení určitého problému, který před Vámi jako manažerem (manažerkou) stojí.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Začínají problémy s dosud spolehlivým obchodním partnerem. Jak dál?
Oblast 2 - Proč je dobré „nezavírat hlučně dveře“ při ukončení spolupráce?
Oblast 3 - Kde je hranice při snaze prosadit zboží nebo program, kterou bychom neměli překročit?
Oblast 4 - Proč je tak důležitá trvalá styková činnost s obchodními partnery i když aktuálně s některými z nich business neprobíhá?
Oblast 5 - Čeho se při jednání s obchodními partnery vyvarovat?
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Východiska při zhoršené platební morálce dosud spolehlivého odběratele/zástupce
2. Úspěšná účast v tendrech a veřejných soutěžích doma i v zahraničí
3. Využití dotačních stimulů v mezinárodním obchodě. Elektronizace obchodních procesů.
4. Jak pracovat s bankovními a obchodními informacemi
5. Význam osobnosti a umění komunikace v obchodní činnosti
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš JUPPA, přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

MUŽÍK, Tomáš. Prodej na prvním místě: manuál pro firmy, jak pomocí sociálních sítí opravdu vydělávat. Česko: [Tomáš Mužík], 2019. ISBN 978-80-270-5660-6.

MCKEE, Steve. Co dělat, když firma přestane růst. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3316-6.

JAY, Ros a Richard TEMPLAR. Velká kniha manažerských dovedností. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1279-6.
DAWSON, Roger. Tajemství efektivního vyjednávání: tajemství mistra vyjednávání. Olomouc: ANAG, c2012. ISBN 978-80-7263-764-5.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Hospodářské noviny, Euro, Profit, Trade news
Economist, Handelsblatt
Business Info.cz

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.