Management kvality ve zdravotnictví

Management kvality ve zdravotnictví
Management kvality ve zdravotnictví

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management ve zdravotnictví)

 • Název předmětu: Management kvality ve zdravotní péči
 • Kód předmětu: MZ_MK 1
 • Lektor: Mgr. Soňa Čechová, MBA

Cíl předmětu: Po absolvování kurzu bude student znát teoretické základy managementu a hodnocení kvality ve zdravotnictví, se zaměřením na problematiku poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních služeb. Seznámí se s definicí managementu a kvality, historií zavádění systému řízení kvality ve zdravotnictví, vlastním managementem, měřením a vyhodnocováním kvality, s programem kontinuálního zvyšování kvality. Naučí se tvořit standardy podle metodiky, měřit a hodnotit dodržování stanovených norem, provádět audity. Pochopí význam akreditace a rozsah jejích standardů, vedení zdravotnické dokumentace

Obsah předmětu:

 • 1 kapitola: Management a kvalita.

Definice managementu a kvality. Manažerská etika. Historie kvality. Zavádění systému řízení kvality ve zdravotnictví. Nástroje řízení kvality. Měření a vyhodnocování kvality poskytování zdravotní péče. Indikátory kvality. Role manažera

 • 2. kapitola: Modely řízení kvality.

Norma ISO. Model SAK. Model JCIA. Model EFQM - Kontinuální zvyšování kvality. Vztahy mezi jednotlivými modely řízení kvality. Vztah managementu kvality ke změnám. Akreditace zdravotnických zařízení. Audity ve zdravotnických zařízeních – interní, externí.

 • 3. kapitola: Procesní řízení.

Proces a procesní přístup. Normy řady ISO. Modifikace ISO 9001:2000 pro zdravotnictví. Systém managementu kvality. Odpovědnost vedení organizace.  Management zdrojů. Realizace služeb, nejen zdravotních. Měření, analýza a zlepšování kvality. Postup zavádění kvality.

 • 4. kapitola: Standardy zdravotní péče.

Charakteristika a účel standardu. Standard jako nástroj k zajištění kvality. Typy standardů - strukturální, procesuální a hodnocení výsledků. Metodika tvorby standardů a náležitosti standardu. Využití standard v praxi. Audity ve zdravotnických zařízeních – interní, externí.

 • 5. kapitola: Bezpečnost pacientů.

Bezpečnost pacienta ve zdravotnickém zařízení. Úcta a respektování osobnosti klienta a jeho rodiny. Poskytování zdravotní péče lege artis. Nemocniční informační systém – standardy pro hodnocení kvality a bezpečí pacientů.

 • 6. kapitola: Zdravotnická dokumentace.

Co je zdravotnická dokumentace. K čemu slouží. Legislativa zdravotnické dokumentace. Obsah zdravotnické dokumentace. Informovaný souhlas. Negativní reverz. Elektronická dokumentace. Zdravotnická dokumentace a mlčenlivost. Ochrana osobních údajů. Přístup k zdravotnické dokumentaci, skartace. Odpovědnost a sankce.

 • 7. kapitola: Hodnocení kvality:

Proč zavádět management kvality. Neshody a nápravná opatření. Interní a externí hodnocení kvality. Metody hodnocení kvality. Hodnocení kvality očima klientů. Efektivnost a produktivita.

 

 • Povinná studijní literatura: Online studijní materiály zpracované lektorem

Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství)

MADAR, Jiří a kol. Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, 1.vyd. Praha, Grada, 2004 – ISBN 978-80-271-2396-4

POLICAR, Radek. Zdravotnická dokumentace v praxi, 1.vyd., Praha, Grada, 2010 – ISBN 978-80-247-2358-7

PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. Lékař a pacient v moderní medicíně, 1.vyd., Praha, Grada, 2015 - ISBN 978-80-247-9909-4

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup