Management kvality ve zdravotnictví

Management kvality ve zdravotnictví
Management kvality ve zdravotnictví

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)

 • Název předmětu:  Management kvality ve zdravotní péči       
 • Lektor: Mgr. Soňa Čechová, MBA          
 • Způsob zakončení předmětu:   Seminární práce             

Cíl předmětu:

Po absolvování kurzu bude student znát teoretické základy managementu a hodnocení kvality ve zdravotnictví, se zaměřením na problematiku poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních služeb. Seznámí se s definicí managementu a kvality, historií zavádění systému řízení kvality ve zdravotnictví, vlastním managementem, měřením a vyhodnocováním kvality, s programem kontinuálního zvyšování kvality. Naučí se tvořit standardy podle metodiky, měřit a hodnotit dodržování stanovených norem, provádět audity. Pochopí význam akreditace a rozsah jejích standardů, vedení zdravotnické dokumentace

Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Management a kvalita
  Definice managementu a kvality. Manažerská etika. Historie kvality. Zavádění systému řízení kvality ve zdravotnictví. Nástroje řízení kvality. Měření a vyhodnocování kvality poskytování zdravotní péče. Indikátory kvality. Role manažera
 • 2. kapitola: Modely řízení kvality
  Norma ISO. Model SAK. Model JCIA. Model EFQM - Kontinuální zvyšování kvality. Vztahy mezi jednotlivými modely řízení kvality. Vztah managementu kvality ke změnám. Akreditace zdravotnických zařízení. Audity ve zdravotnických zařízeních – interní, externí.
 • 3. kapitola: Procesní řízení
  Proces a procesní přístup. Normy řady ISO. Modifikace ISO 9001:2000 pro zdravotnictví. Systém managementu kvality. Odpovědnost vedení organizace.  Management zdrojů. Realizace služeb, nejen zdravotních. Měření, analýza a zlepšování kvality. Postup zavádění kvality.
 • 4. kapitola: Standardy zdravotní péče
  Charakteristika a účel standardu. Standard jako nástroj k zajištění kvality. Typy standardů - strukturální, procesuální a hodnocení výsledků. Metodika tvorby standardů a náležitosti standardu. Využití standard v praxi. Audity ve zdravotnických zařízeních – interní, externí.
 • 5. kapitola: Hodnocení kvality
  Proč zavádět management kvality. Neshody a nápravná opatření. Interní a externí hodnocení kvality. Metody hodnocení kvality. Hodnocení kvality očima klientů. Efektivnost a produktivita.
 • 6. kapitola: Bezpečnost pacientů
  Bezpečnost pacienta ve zdravotnickém zařízení. Úcta a respektování osobnosti klienta a jeho rodiny. Poskytování zdravotní péče lege artis.
 • 7. kapitola: Zdravotnická dokumentace
  Co je zdravotnická dokumentace. K čemu slouží. Legislativa zdravotnické dokumentace. Obsah zdravotnické dokumentace. Informovaný souhlas. Negativní reverz. Elektronická dokumentace. Zdravotnická dokumentace a mlčenlivost. Ochrana osobních údajů.

Povinná studijní literatura:

Online studijní materiály zpracované lektorem

Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
MADAR, Jiří a kol. Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, 1.vyd. Praha, Grada, 2004 – ISBN 978-80-271-2396-4
POLICAR, Radek. Zdravotnická dokumentace v praxi, 1.vyd., Praha, Grada, 2010 – ISBN 978-80-247-2358-7
PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. Lékař a pacient v moderní medicíně, 1.vyd., Praha, Grada, 2015
-ISBN 978-80-247-9909-4

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup