100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 89.900 KČ!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Management informací ve zdravotnictví

Management informací ve zdravotnictví
Management informací ve zdravotnictví

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Management informací ve zdravotnictví

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cílem předmětu je v zásadě seznámit Vás se základy informačních a komunikačních systémů (ICT) aplikovaných do zdravotnictví a naučit Vás praktickému využití základních informačních dovedností v oblasti managementu zdravotnických služeb. Dále představit ve své podstatě celou řadu aspektů efektivního využití IT (pořizování, zpracování, ukládání a prezentace dat) v oblasti zdravotnictví a v neposlední řadě seznámit Vás se stručnou historií, cíli a prostředky zdravotnických informačních systémů, zejména pak problematikou jejich tvorby a zavádění. Studiem tohoto předmětu získáte možnost rozvíjet dovednosti potřebné pro využití informačních technologií pro řízení znalostí ve zdravotnických zařízeních či ke zlepšení kvality zdravotní péče. Po absolvování se budete spolehlivě orientovat v problematice zdravotnické informatiky, a to včetně specifických oblastí, jaké představuje problematika klinických informačních systémů, elektronické dokumentace pacientů, zobrazovacích modalit/systémů nebo koncept tzv. důkazové medicíny EBM.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Lékařská informatika / eHealth
Oblast 2 - Nemocniční informační systémy
Oblast 3 - Kybernetická a informační bezpečnost ve zdravotnictví
Oblast 4 - GDPR ve zdravotnictví
Oblast 5 - EBM alias důkazová medicína
Oblast 6 - Znalostní management ve zdravotnictví
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Analýza IS zdravotnického zařízení (NISu) v České republice
2. Nákladová efektivita klinických IS/PACS systémů ve zdravotnickém zařízení
3. Kybernetická a informační bezpečnost ve zdravotnickém zařízení
4. Implementace Nařízení (EU) 2016/679 ve zdravotnickém zařízení
5. MEDLINE/Cochrane Collaboration Library v klinickém rozhodování
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

STŘEDA, Leoš a Karel HÁNA. EHealth a telemedicína: učebnice pro vysoké školy. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5764-3. (Online ZDE)

NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0209-9.  (Online ZDE)

 
BUREŠ, Vladimír. Znalostní management a proces jeho zavádění: průvodce pro praxi. Praha: Grada, 2007. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-1978-8. (Online ZDE)  
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

KASAL, Pavel a Štěpán SVAČINA. Lékařská informatika. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-594-9.

ŠPUNDA, Miloslav a Jaroslav DUŠEK. Zdravotnická informatika. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1378-9.
ZVÁROVÁ, Jana. Biomedicínská informatika. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0609-7.
ZVÁROVÁ, Jana, SVAČINA, Štěpán a Zdeněk VALENTA, ed. Biomedicínská informatika. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1732-9.
GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6.
FEBEROVÁ, Jitka. Jak na Medline efektivně. V Praze: Triton, 2004. ISBN 80-7254-502-7.
MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostí v praxi. Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-51-7.
HLAVÁČ, Václav a Miloš SEDLÁČEK. Zpracování signálů a obrazů. Vyd. 3. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04442-1.
ROZMAN, Jiří. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006. Česká matice technická (Academia). ISBN 80-200-1308-3.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Odborná konference INMED (http://www.inmed.eu)
American Medical Informatics Association (https://www.amia.org/)
TED Talks on medical informatics (odkaz ZDE)
TEDMED https://www.tedmed.com


 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.