Krizový management

Krizový management
Krizový management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Veřejná správa)

  • Název předmětu: Krizová komunikace ve veřejné správě
  • Lektor: Ing. Jiří Matoušek
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Seminární práce v rozsahu minimálně 5 stran textu (práce musí vycházet z vlastní zkušenosti a praxe).

Cíl předmětu: Cílem tohoto předmětu v rámci MBA studia je poskytnout základní informace o důležité, leč často podceňované oblasti komunikace ve veřejné správě - o komunikaci krizové. A to nejen v situaci, kdy krize nastane, ale také ve fázi prevence krizových situací a následné analýzy, kdy hlavním cílem je minimalizovat riziko vzniku krize v budoucnosti. Předmět se zabývá nezbytnou teorií, tj. definicí pojmů a vymezením legislativního rámce v oblasti krizového řízení a řešení krizí ve veřejné správě ČR a SR. Důležitou součástí předmětu je také praktická část, která popisuje možné typy krizí, metody jejich prevence a konkrétní příklady řešení krizových situací. Samostatnou kapitolu představuje pak krizová komunikace s médii jako specifická součást PR v rámci veřejné správy.


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Definice pojmů, legislativní rámec krizového řízení, orgány krizového řízení v ČR a SR. 
  • 2. kapitola: Krizová komunikace jako součást Public Relations. Předmět, cíle a kritéria efektivní krizové komunikace.
  • 3. kapitola: Typy krizí, včasné rozpoznání rizik, management rizikových záležitosti v oblasti veřejné správy. Praktické příklady.
  • 4. kapitola: Plánování krizové komunikace jako nezbytná součást přípravy na krizové situace. Krizové týmy.
  • 5. kapitola: Základní nástroje krizové komunikace s důrazem na současné komunikační technologie a nové přístupy zejména z hlediska využití internetu. Příklady z praxe.
  • 6. kapitola: Pokrizová analýza jako základní nástroj prevence.
  • 7. kapitola: Krizová komunikace s médii ve všech fázích – prevence, krizová situace, komunikace po odeznění krize

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
ANTUŠÁK, Emil. Krizový management: hrozby - krize - příležitosti. Wolters Kluwer Česká republika, 2009, ISBN 978-807-3574-888.
HEGER, Vladimír. Komunikace ve veřejné správě. Grada, 2012, ISBN 978-80-247-3779-9.
CHALUPA, Radek. Efektivní krizová komunikace: pro všechny manažery a PR specialisty. Grada, 2012, ISBN 978-80-247-234-2.
VYMÉTAL, Štepán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2510-9.
HORÁK, Rudolf. Pruvodce krizovým plánováním pro verejnou správu.. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-827-7.
BEDNÁŘ, Vojtech. Krizová komunikace s médii. Grada, 2012, ISBN 978-80-247-3780-5.
REKTORÍK, Jaroslav. Krizový management ve verejné správe: teorie a praxe. Ekopress, 2004, 249 s. ISBN 80-86119-83-1

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup