100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 12. BŘEZNA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Krizová komunikace pro manažery

Krizová komunikace pro manažery
Krizová komunikace pro manažery

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Krizová komunikace pro manažery

Ing. Jiří Matoušek
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s odlišnostmi krizového managementu (KM) a jednotlivých činností tohoto specifického druhu manažerských činností a rozhodnutí ve firmě, organizaci či instituci. A to nejen v situaci, kdy krize nastane, ale také ve fázi prevence krizových situací a následné analýzy, kdy hlavním cílem je minimalizovat riziko vzniku krize v budoucnosti. Předmět se zabývá nezbytnou teorií, definicí základních pojmů a dalších obecných souvislostí. Důležitou součástí předmětu je také praktická část, která popisuje možné typy krizí, metody jejich prevence a konkrétní příklady řešení krizových situací. Samostatnou kapitolu představuje pak krizová komunikace s médii jako specifická součást PR v rámci firmy či instituce. V této části jsou též uvedeny příklady z praxe.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Definice pojmů.  Předmět, cíle a stupně efektivní krizové komunikace jako klíčové části KM
Oblast 2 - Typy krizí, okolnosti jejich vzniku, včasné rozpoznání rizik, krizový audit.
Oblast 3 - Plánování krizové komunikace. Krizové týmy.
Oblast 4 - Základní nástroje krizové komunikace s důrazem na využití internetu.
Oblast 5 - Krizová komunikace jako součást Public Relations. Pokrizová analýza.
Oblast 6 - Krizová komunikace s médii.  Zásady úspěšné krizové komunikace. Příklady z praxe.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Kolaps počítačové sítě – krizové řízení a komunikace
2. Mediální útoky – krizové řízení a komunikace
3. Nezákonné jednání zaměstnance – krizové řízení a komunikace
4. Krizové plány firmy, organizace či instituce
5. Krizový audit ve firmě, organizaci či instituci
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

HEGER, Vladimír. Komunikace ve veřejné správě. Praha: Grada, 2012. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3779-9. (Online ZDE)

CHALUPA, Radek. Efektivní krizová komunikace: pro všechny manažery a PR specialisty. Praha: Grada, 2012. Komunikace (Grada). ISBN 978-80-247-4234-2.  (Online ZDE)

 

VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada, 2009. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2510-9.  (Online ZDE)

BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Praha: Grada, 2012. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3780-5. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

ANTUŠÁK, Emil. Krizový management: hrozby - krize - příležitosti. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-488-8.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.