100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 79.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Krizová komunikace pro manažery

Krizová komunikace pro manažery
Krizová komunikace pro manažery

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Krizová komunikace pro manažery

Ing. Jiří Matoušek
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s odlišnostmi krizového managementu (KM) a jednotlivých činností tohoto specifického druhu manažerských činností a rozhodnutí ve firmě, organizaci či instituci. A to nejen v situaci, kdy krize nastane, ale také ve fázi prevence krizových situací a následné analýzy, kdy hlavním cílem je minimalizovat riziko vzniku krize v budoucnosti. Předmět se zabývá nezbytnou teorií, definicí základních pojmů a dalších obecných souvislostí. Důležitou součástí předmětu je také praktická část, která popisuje možné typy krizí, metody jejich prevence a konkrétní příklady řešení krizových situací. Samostatnou kapitolu představuje pak krizová komunikace s médii jako specifická součást PR v rámci firmy či instituce. V této části jsou též uvedeny příklady z praxe.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Definice pojmů.  Předmět, cíle a stupně efektivní krizové komunikace jako klíčové části KM
Oblast 2 - Typy krizí, okolnosti jejich vzniku, včasné rozpoznání rizik, krizový audit.
Oblast 3 - Plánování krizové komunikace. Krizové týmy.
Oblast 4 - Základní nástroje krizové komunikace s důrazem na využití internetu.
Oblast 5 - Krizová komunikace jako součást Public Relations. Pokrizová analýza.
Oblast 6 - Krizová komunikace s médii.  Zásady úspěšné krizové komunikace. Příklady z praxe.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Kolaps počítačové sítě – krizové řízení a komunikace
2. Mediální útoky – krizové řízení a komunikace
3. Nezákonné jednání zaměstnance – krizové řízení a komunikace
4. Krizové plány firmy, organizace či instituce
5. Krizový audit ve firmě, organizaci či instituci
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

HEGER, Vladimír. Komunikace ve veřejné správě. Praha: Grada, 2012. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3779-9. (Online ZDE)

CHALUPA, Radek. Efektivní krizová komunikace: pro všechny manažery a PR specialisty. Praha: Grada, 2012. Komunikace (Grada). ISBN 978-80-247-4234-2.  (Online ZDE)

 

VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada, 2009. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2510-9.  (Online ZDE)

BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Praha: Grada, 2012. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3780-5. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

ANTUŠÁK, Emil. Krizový management: hrozby - krize - příležitosti. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-488-8.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.