100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 15. DUBNA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

International Corporate Finance

International Corporate Finance
International Corporate Finance

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  International Corporate Finance

Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cíl předmětu:​ Tento kurz se zaměřuje na otázky korporátního finančního řízení, kterým čelí manažeři působící na globálních finančních trzích. Zahraniční operace a mezinárodní možnosti financování zahrnují další příležitosti, rizika a složitosti, kterým musí finanční a strategičtí manažeři porozumět. Cílem tohoto kurzu je analyzovat kritické faktory, rizika a rozhodnutí, která se týkají jak krátkodobé, tak dlouhodobé finanční situace firmy v globálním prostředí a diskutovat o strategiích pro řešení těchto složitostí.

Obsah předmětu: 
Cíle předmětu / výsledky:
• Naučit se o vývoji finančního kontextu mezinárodního obchodu, včetně vývoje směnných trhů.
• Získat znalosti o rizicích, kterým čelí firmy podnikající v prostředí s více měnami.
• Naučit se, jak pojistit nebo zmírnit tato rizika.
• Naučit se o možnostech financování mezinárodních operací a jak jsou dělána zahraniční investiční rozhodnutí.
• Naučit se způsoby, jimiž mezinárodní podniky vytvářejí na firmu dodatečné požadavky finančního řízení.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Mezinárodní měnový systém : Naučit se o historii mezinárodního měnového systému, porozumět tomu, jak byl vytvořen a zavrhnut zlatý standard, dozvědět se o úloze Bretton Woods a vytvoření MMF a Světové banky, dozvědět se o pevných a plovoucích měnách, dozvědět se o měnových trzích a krizích.
Oblast 2 - Devizové trhy (DT): Dozvědět se o stanovování kurzů na DT; pochopit, co tvoří DT; dozvědět se o paritě kupní síly a Fisherově efektu; pochopit, jak jsou měny oceňovány proti sobě a nástroj Burgernomics; naučit se o spot/cash kurzech, forwardových kotacích, přímých/nepřímých kotacích, bodech a forwardových kontraktech a opcích.
Oblast 3 - Expozice a management DT: Naučit se, jak zajistit transakční expozice v různých měnách. (Zasílání produktů do Polska a poté převedení zisků - tj. zlotých-na-eur bez rizika ztráty). Naučit se klady a zápory forward market hedge, options market hedge a money market hedge. Naučit se způsoby, jak ošetřit operating exposure v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Naučit se, jak používat ustanovení o sdílení rizik mezi prodávajícím a kupujícím mezinárodních produktů / služeb. Naučit se, jak nadnárodní korporace používají re-fakturačních center jako strategie ke snížení nákladů na zajišťování a zmírnění expozice DT.
Oblast 4 - Financování globální firmy: Pochopit význam a způsob, jak vypočítat vážený průměr nákladů kapitálu; jak snížit náklady na kapitál díky přístupu na trh zahraničních dluhů a akcií. Naučit se, proč překonání segmentace trhu poskytuje větší nabídku přístupů ke kapitálu na mezinárodních trzích. Naučit se, jak diverzifikovat riziko (beta) a o očekávaných výnosech investorů pomocí Capital Asset Pricing Modell (CAPM). Použít Nestle k ilustraci CAPM očekávání domácích i zahraničních investorů. Naučit se výhody cross-listing akcií na mezinárodních burzách a naučit se výhody půjček na mezinárodních kapitálových trzích.
Oblast 5 - Rozhodnutí o mezinárodních investicích: Naučit se, že přímé zahraniční investice (FDI) do mezinárodních projektů mají inherentní finanční a politická rizika. Dozvědět se o mnohonárodním kapitálovém rozpočtu pomocí NPV a požadovaném výnosu. Pochopit složitost analyzování různých rizik v mezinárodním prostředí projektu. Dozvědět se o financování projektu a jak se připravit na rizika spojená se zahraničními podniky.
Oblast 6 -  Zvládání globálních finančních krizí a závěrečná práce: Porozumět složitosti makroekonomického poklesu v určitém regionu světa. Naučit se, jak se globální firma přizpůsobuje a vyvíjí strategie v ekonomické krizi. Naučit se strategie pro nakládání s likviditní krizí v rámci světových finančních operací. Dozvědět se, jaký mají finanční rozhodnutí dopad na akcionáři globální firmy. Student bude psát práci (téma schvaluje přednášející) v rozsahu cca 12.000-20.000 znaků (včetně mezer) zpracovanou ve formátu MS Word.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Chandler, C. (2007). The Great Wal-Mart of China. In F. H. Maidment (Ed.), International Business. (14th ed. pp. 8.12)  Dubuque, IA: McGraw-Hill Contemporary Learning Services.
Eiteman, D. K., Stonehill, A. I., & Moffett, M. H. (2013). Multinational Business Finance: Global Edition -  13th Edition. Harlow: Pearson Education Limited.
Hofstede, G. (1993). Cultural Constraints in Management Theories. Academy of Management Executive, 7 (1), 81-94.
Kumar, N., & Puranam, P. (2011). Have you Restructured for Global Success? Harvard Business Review, 89 (10), 123-128.
Moffett, M. (2000). The Far East Trading Company. Thunderbird International Business Review, 42 (1). 113-125.
Ricks, D. A. (2006). Blunders in International Business (4th ed.). Malden, MA: Blackwell Publishing.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.