100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Intercultural Communication

Intercultural Communication
Intercultural Communication

Sylabus předmětu -  Intercultural Communication 

Ing. Jiří Matoušek
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cílem tohoto modulu je dozvědět se o interkulturní komunikaci. Obecně platí, že komunikace je aktivní vztah založený mezi lidmi prostřednictvím jazyka a mezikulturní znamená, že tento komunikační vztah je mezi lidmi různých kultur. Kultura je strukturovaný projev lidského chování ve společenském životě v rámci specifických národních a místních souvislostí, např. politických, jazykových, ekonomických, institucionálních a profesionálních. Cílem je získat interkulturní kompetence, což znamená aktivní užívání schopností, které přispívají k efektivní interkulturní komunikaci a mohou být definovány z hlediska tří základních atributů: znalostí, dovedností a postojů. Tento modul se bude zabývat všemi těmito třemi elementy.

Tento modul bude obsahovat jak teoretickou, tak praktickou část. Neposkytne jen obecné definice, ale také praktické zkušenosti a příklady.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Komunikace : Definice, dimenze, prvky, role, typy komunikace, chyby v komunikaci, zlepšení komunikačních dovedností - odesílatel, příjemce, přenos, aktivní naslouchání
Oblast 2 - Kultura : Definice, modely ledovce a cibule, vrstvy kultury
Oblast 3 - Pět dimenzí základních kulturních hodnot​ : Hofstedeho přístup - individualismus vs. kolektivismus, vzdálenost od moci, vyhýbání se nejistotě, femininita vs. maskulinita, dlouhodobá vs. krátkodobá orientace
Oblast 4 - Interkulturní komunikace : Překážky, teorie hodnotové orientace, kultura a gender, srovnání různých zemí, imigrace a akulturace, politika v oblasti občanství, identita a podskupiny
Oblast 5 - Interkulturní komunikace v pracovních týmech : Výhody a úskalí práce v mezinárodních - interkulturních týmech, jak překonat mezikulturní obtíže, telekonference, budování vztahů
Oblast 6 -  Interkulturní prostředí z perspektivy bývalého Expata : Mezikulturní povědomí, znalosti, dovednosti, cross-kulturní komunikace, školení, obecné tipy, častá úskalí, otázky mezinárodního obchodu, kulturní šok a jak ho překonat, závěr
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations - Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. New York: McGraw Hill.
Jandt, F. E. (2013). An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global Economy. California: SAGE Publications.
Liu, S., Volcic, Z., & Gallois, C. (2013). Introducing Intercultural Communication: Global Cultures and Context. California: SAGE Publications.
Schmidt, W. V., Conaway, R. N., Easton, S. S., & Wardrope, W. J. (2007). Communicating Globally: Intercultural Communication and International Business. California: SAGE Publications.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.