100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 79.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Intercultural Communication

Intercultural Communication
Intercultural Communication

Sylabus předmětu -   Intercultural communication

Ing. Jiří Matoušek
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte interkulturní kompetence, což znamená, že jedinec aktivně disponuje vlastnostmi, které přispívají k efektivní interkulturní komunikaci, a lze je definovat pomocí tří základních atributů: znalostí, dovedností a postojů. Tento modul se bude zabývat všemi těmito třemi prvky.

Po absolvování tohoto předmětu budete schopni nejen lépe porozumět různým kulturním typům díky získaným teoretickým znalostem, ale také budete mít solidní schopnost aplikovat tyto znalosti v praktickém životě, a to jak na soukromé, tak na profesní úrovni. Tento modul je velmi užitečný zejména pro odborníky pracující v mezinárodních týmech a nadnárodních společnostech.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Selhání v komunikaci
Oblast 2 - Způsoby, jak zlepšit komunikační dovednosti
Oblast 3 - Výzvy pro práci v mezinárodních týmech
Oblast 4 - Význam školení pro expatrianty
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Srovnání vaší domácí kultury s vybranou jinou zemí / typem kultury
2.  Výhody a nevýhody mezinárodního týmového prostředí
3.  Výzvy života expatriantů
4.  Osvědčené postupy při navazování vztahů v cizí zemi / kultuře
5.  Řešení konfliktu souvisejícího s kulturou
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:

Intercultural Communicationn: A Reader

Handbook of Intercultural Communication and Cooperation

Intercultural Communication

Interkulturní komunikace https://www.bookport.cz/kniha/interkulturni-komunikace-418/

Komunikace řečí, komunikace lidí…https://www.bookport.cz/kniha/komunikace-reci-komunikace-lidi-5773/

Psychologie komunikace https://www.bookport.cz/kniha/psychologie-komunikace-3220/

Umění úspěšné komunikace https://www.bookport.cz/kniha/umeni-uspesne-komunikace-1117/

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

IC video

Recommended literature and other sources:

Geert HOFSTEDE, Gert Jan HOFSTEDE, Michael MINKOV, Cultures and Organizations (Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival) McGraw Hill 2010, ISBN: 978-0-07-177015-6

Fred E. JANDT, An Introduction to Intercultural Communication (Identities in a Global Economy), SAGE 2013, ISBN: 978-1-4129-9287-9

Wallace V. SCHMIDT, Roger N. CONAWAY, Susan S. EASTON, William J. WARDROPE, Communicating Globally (Intercultural Communication and International Business), SAGE 2007, ISBN: 978-1-1317-1

Shuang LIU, Zala VOLČIČ, Cindy GALLOIS, Introducing Intercultural Communication (Global Cultures and Context), SAGE 2013, ISBN: 978-1-84860-035-2

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.