100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 12. BŘEZNA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku
Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

JUDr. Ph.Dr. Zdeňka Beranová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základními principy insolvenčního práva s důrazem na průběh insolvenčního řízení a řešení úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací.  Po absolvování budete ovládat princip insolvenčního práva jako takového.

V průběhu studia bude objasňováno, jaké jsou povinnosti dlužníka v úpadku, postup při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, dopady insolvenčního řízení na třetí osoby. Pozornost bude též věnována osobě věřitele a insolvenčního správce. Stejně tak se zaměříme na odpovědnost v rámci řádné správy podniku a trestně – právní odpovědnosti při porušení.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Vymezení základních pojmů insolvenčního řízení
Oblast 2 - Zahájení insolvenčního řízení s důrazem na řádnou správu podniku
Oblast 3 - Uplatnění pohledávek v rámci insolvenčního řízení. Majetková podstata.
Oblast 4 - Oddlužení. Konkurs. Reorganizace.
Oblast 5 - Jednotlivé způsoby řešení.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vymezení základních pojmů dle platné právní úpravy, případně srovnání v rámci EU
2. Návrh na povolení oddlužení
3.Přihlašování pohledávek, jejich přezkum, majetková podstata, uspokojování věřitelů v rámci oddlužení. 
4. Konkurs a jeho průběh
5. Komparace dané problematiky s vybraným státem EU
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3338-8.  (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou. 5. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-675-0.

KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-932-9.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

www.justice.cz, www.juristic.cz

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.