Informační management ve veřejné správě

Informační management ve veřejné správě
Informační management ve veřejné správě

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Veřejná správa)

 • Název předmětu: Informační systémy veřejné správy
 • Lektor: Ing. Stanislav Pimek
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test – jeho úspěšné splnění dle klasifikační stupnice CEMI

Cíl předmětu: Student získá přehled o problematice informačních systémů ve veřejné správě s důrazem na informační systémy měst a obcí. Seznámí se s informačními technologiemi využívanými ve veřejné správě. Pozná postupy, které vyžaduje reformovaná veřejná správa a které podporují proces informatizace veřejné správy. Porozumí legislativním, technologickým a organizačním aspektům budování informačních systémů ve veřejné správě a dozví se o posledních trendech ve vývoji informačních systémů veřejné správy.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Organizace veřejné správy v ČR a informační systémy ve veřejné správě
  Základní pojmy (data, informace, informační systém…). Organizace veřejné správy v ČR (dělení základní, principiální, hierarchické…). Informační systémy ve VS (definice, modely, požadavky, SIS, registry SIS).
 • 2. kapitola: Informační technologie ve veřejné správě
  Upřesnění pojmů. Programové vybavení počítače (operační systém, kancelářský SW, aplikační SW). Technické vybavení počítače (procesor, operační paměť, pevný disk, periferie, porovnání kapacit a rychlostí, princip práce počítače). Počítačové sítě – toto téma se zde probírá podrobněji, protože se většinou nevyučuje na SŠ (dělení sítí, služby v síti, služby TCP/IP, aplikace client/server, návrh sítě LAN, budování lokální sítě na bázi UTP, strukturovaná kabeláž, budování lokální sítě na bázi bezdrátu, technické řešení serverovny, centralizované zálohování dat). Připojení sítě k Internetu (realizace poslední míle, porovnání způsobů připojení).
 • 3. kapitola: Klasifikace informačních systémů ve veřejné správě a jejich charakteristika
  Upřesnění pojmů (Informační systém, architektura IS ve VS, Státní informační systém, registry SIS). Základní druhy IS ve veřejné správě (VIS, GIS, FIS, OIS, architektura jejich dat). Přechod od individualizace IS ve VS k systémové integraci (IASW, TASW, systémová integrace, komunikační infrastruktura veřejné správy - KIVS).
 • 4. kapitola: Zavádění a inovace počítačově orientovaných IS ve veřejné správě
  Upřesnění pojmů (definice IS, realizace IS, SIS, registry SIS). Databázové systémy (základní pojmy). ERA model (relační databáze). Návrh databázové aplikace (konceptuální návrh, logický návrh, aplikační část). Zavádění IS. Inovace IS (souběžná, pilotní, postupná a nárazová strategie). Další důležité aspekty zavádění a inovací IS.
 • 5. kapitola: Právní aspekty zavádění a provozování IS ve veřejné správě
  Zákony důležité při zavádění IS (autorský zákon, občanský zákoník, typy licencí SW, zákon o veřejných zakázkách), Zákony důležité při provozu IS (zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o ochraně utajovaných informací, ochrana obchodního tajemství).
 • 6. kapitola: Trendy bezpapírové komunikace a přívětivé veřejné správy
  Trendy směřující k bezpapírové komunikaci (G2G, G2C, G2B, portál veřejné správy, elektronický podpis, spisová služba, datové schránky, infoterminály, CzechPoint, Cloud computing). Srovnání elektronického podpisu a datové schránky (vlastnosti, výhody a nevýhody). Trendy směřující k vytváření přívětivé veřejné správy (transparentnost procesů, efektivní přístup občana k informacím, informovanost v médiích, modernizace administrativy, odpolitizování státní správy a vytváření antikorupčního prostředí).
 • 7. kapitola: E-government – plně elektronizovaná veřejná správa
  Budování eGovernmentu v ČR a jeho právní rámec (elektronická komunikace, jednotná datová síť, jednotné základní registry). Bariéry rozvoje eGovernmentu (výzkum Evropské komise). Další trendy rozvoje eGovernmentu (eDemokracie, eParticipace, rozšíření mimo veřejnou správu, srovnání se světem)

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
MATES P., SMEJKAL V.: E-government v České republice, Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-36-6
ŠPAČEK D.: EGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení, C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-261-8
LUKÁŠ M., Městský informační management, Praha: Grada Publishing, ediční řada Města aobce, 2000, ISBN 80-7169-554-8
Anttiroiko, A-V., Bailey, S.J., Valkama, P., Innovations in Public Governance, IOS Press, 2011, ISBN 9781607507260, anglicky, dostupné v EBRARY
http://www.mvcr.cz/egovernment.aspx
http://portal.gov.cz
http://www.isvs.cz
http://www.zakonyprolidi.cz 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup