100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 89.900 KČ!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Global Policy and Strategy

Global Policy and Strategy
Global Policy and Strategy

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Global Business Leadership)

 • Název předmětu:​ Global Policy and Strategy
 • Lektor/ka: Isobel Cunningham PhD., MSc, BA Hons
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce

Cíl předmětu:​ Primárním cílem tohoto modulu je rozvíjet porozumění strategickému řízení podniku v mezinárodním obchodě. To zahrnuje porozumění tomu, jak je navrženo konkurenční postavení firmy na základě analýzy struktury, zdrojů výhod vázaných na zemi a jejích jedinečných kompetencí. Převádění strategie do organizace vyžaduje pochopení výhod a nevýhod mnoha organizačních forem a procesů, které mohou být použity pro dosažení požadovaného konkurenčního postavení. Sekundární cíle jsou (1) rozvíjet porozumění mezinárodnímu obchodu, které integruje specifické funkční činnosti utvářející firmu a (2) poskytnout příležitost k dalšímu rozvoji analytických schopností a rozhodování v situacích charakterizovaných nejistotou a složitostí.

Obsah předmětu: 
Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou studenti schopni:
• Pochopit katalyzátory pro mezinárodní expanzi, včetně země, průmyslu a firemních vlivů.
• Pochopit jedinečné manažerské problémy, se kterými se setkávají jednotky mezinárodního obchodu.
• Analyzovat různé konkurenční strategie v globalizovaném průmyslu.
• Obecně porozumět procesu mezinárodní expanze.
• Prověřit, jak změny ve strategii vytvářejí organizační napětí, zejména ve vztazích vedení - dceřiná firma.
• Analyzovat vzorce historické globalizace ve strategických odvětvích.
• Posoudit strategie potřebné ke konkurování na mezinárodní úrovni.

 • 1. kapitola: Globální politika a strategie – přehled modulu

  Cíle učení:
  • Úvod pro studenty, modul.
  • Pochopit požadavky na výuku a hodnocení pro úspěšné dokončení modulu v průběhu příštích 12 týdnů.
  • Zamyslet se nad vaší předchozí znalostí obchodní strategie.
  • Zvážit, co obchodní strategie znamená v mezinárodním kontextu.
  • Identifikovat nadnárodní korporaci a přezkoumá její firemní plán.

 • 2. kapitola: Globální prostředí 

  Cíle učení:
  • Vysvětlit různé politické, ekonomické a právní systémy.
  • Ilustrovat důsledky těchto systémů pro mezinárodní obchod.
  • Načrtnout determinanty ekonomického vývoje.
  • Diskutovat vztah mezi demokracií a rozvojem.
  • Vysvětlit význam národních kultur a subkultur v rámci jednotlivých států.
  • Vyhodnotit kulturní roli náboženství a její vliv na podnikání.

 • 3. kapitola: Globální strategie a zdroje konkurenční výhody

  Cíle učení:
  • Definovat jednotlivé složky nové teorie obchodu.
  • Popsat důsledky nové teorie obchodu pro obchod a vládu.
  • Diskutovat a aplikovat teorii národní konkurenční výhody.
  • Vysvětlit základ politiky strategického obchodu.

  Formulace mezinárodní strategie:
  Cíle učení:
  • Pochopit význam strategie pro firmy v mezinárodním kontextu.
  • Navrhnout důvody, proč se mohou firmy rozhodnout vstoupit do mezinárodního obchodu.
  • Diskutovat význam tvorby hodnot v mezinárodním kontextu.
  • Identifikovat výhody plynoucí z mezinárodní strategie.
  • Popsat základní strategie přijaté nadnárodními společnostmi a konkrétně se zaměřit na to, jak se vztahují k potřebám místní odezvy a minimalizace nákladů.

 • 4. kapitola: Strategické iniciativy pro globální růst

  Cíle učení
  • Vyhodnotit kritéria, která firmy používají k výběru zahraničních trhů pro mezinárodní růst.
  • Načrtnout důležitost načasování vstupu a škály vstupu firmy.
  • Definovat a uvést výhody a nevýhody šesti druhů vstupu na trh.
  • Definovat a popsat výhody a výzvy spojené s akvizicemi ve srovnání s Greenfield podniky.
  • Analyzovat výhody a výzvy strategických aliancí.

 • 5. kapitola: Zavádění mezinárodní strategie

  Cíle učení:
  • Diskutovat komplexnost a identifikovat problémy spojené se zaváděním strategie.
  • Pochopit význam komunikace zaměstnanců při zavádění strategie.
  • Identifikovat vazby mezi zaváděním strategie a organizační strukturou.
  • Vyhodnotit čtyři fáze firemního rozvoje.
  • Vysvětlit roli obchodního projektování při zavádění strategie.
  • Analyzovat dopady na mezinárodní obchod při zavádění strategie.

 • 6. kapitola: Mezinárodní strategie nadnárodních korporací

  Cíle učení:
  • Diskutovat výběr optimálního místa výroby na základě mnoha technologických a produktových faktorů daných zemí.
  • Ilustrovat výhody, nevýhody a problémy spojené s koordinací úzce propojeného globálního výrobního systému.
  • Prověřit, jak některé segmenty trhu přesahují hranice jednotlivých států, zatímco v jiných situacích se struktura tržních segmentů výrazně liší v jednotlivých zemích.
  • Pochopit faktory, které způsobují, že firmy mění marketingový mix v jednotlivých zemích.
  • Diskutovat otázky týkající se umístění zařízení pro výzkum a vývoj a propojení marketingu a výzkumu a vývoje ve vývoji nových výrobků.
  • Identifikovat otázky a problémy se zaměstnáváním cizinců a zdůraznit pokyny týkající se hodnocení výkonu cizinců.
  • Navrhnout nějaké činnosti pro manažerské vzdělávání a rozvoj v mezinárodních firmách.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura:
Banalieva, E. R., & Dhanaraj, C. (2013). Home-region orientation in international expansion strategies. Journal of International Business Studies, 44, 89-116.
Ghoshal, S. (1987). Global Strategy: An Organising Framework. Strategic Management Journal, 8, (5), 425-440.
Hill, C. W. L. (2012). International Business: Competing in the Global Marketplace (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2010). Essentials of Strategic Management (5th ed.). New Jersey: FT Prentice Hall.
Yu, T., Subramaniam, M. & Cannella, A. A. Jr. (2013). Competing globally, allying locally: Alliances between global rivals and host-country factors. Journal of International Business Studies, 44, 117-137.

 

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.