100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 15. DUBNA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Global Policy and Strategy

Global Policy and Strategy
Global Policy and Strategy

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -   Global Policy and Strategy

Isobel Cunningham PhD., MSc, BA Hons
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Primárním cílem tohoto modulu je rozvíjet porozumění strategickému řízení podniku v mezinárodním obchodě. To zahrnuje porozumění tomu, jak je navrženo konkurenční postavení firmy na základě analýzy struktury, zdrojů výhod vázaných na zemi a jejích jedinečných kompetencí. Převádění strategie do organizace vyžaduje pochopení výhod a nevýhod mnoha organizačních forem a procesů, které mohou být použity pro dosažení požadovaného konkurenčního postavení. Sekundární cíle jsou (1) rozvíjet porozumění mezinárodnímu obchodu, které integruje specifické funkční činnosti utvářející firmu a (2) poskytnout příležitost k dalšímu rozvoji analytických schopností a rozhodování v situacích charakterizovaných nejistotou a složitostí.

Obsah předmětu: Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou studenti schopni:

 • Pochopit katalyzátory pro mezinárodní expanzi, včetně země, průmyslu a firemních vlivů.
 • Pochopit jedinečné manažerské problémy, se kterými se setkávají jednotky mezinárodního obchodu.
 • Analyzovat různé konkurenční strategie v globalizovaném průmyslu.
 • Obecně porozumět procesu mezinárodní expanze.
 • Prověřit, jak změny ve strategii vytvářejí organizační napětí, zejména ve vztazích vedení - dceřiná firma.
 • Analyzovat vzorce historické globalizace ve strategických odvětvích.
 • Posoudit strategie potřebné ke konkurování na mezinárodní úrovni.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Globální politika a strategie – přehled modulu
Cíle učení:
 • Úvod pro studenty, modul.
 • Pochopit požadavky na výuku a hodnocení pro úspěšné dokončení modulu v průběhu příštích 12 týdnů.
 • Zamyslet se nad vaší předchozí znalostí obchodní strategie.
 • Zvážit, co obchodní strategie znamená v mezinárodním kontextu.
 • Identifikovat nadnárodní korporaci a přezkoumá její firemní plán.
Oblast 2 - Globální prostředí
Cíle učení:
 • Vysvětlit různé politické, ekonomické a právní systémy.
 • Ilustrovat důsledky těchto systémů pro mezinárodní obchod.
 • Načrtnout determinanty ekonomického vývoje.
 • Diskutovat vztah mezi demokracií a rozvojem.
 • Vysvětlit význam národních kultur a subkultur v rámci jednotlivých států.
 • Vyhodnotit kulturní roli náboženství a její vliv na podnikání.
Oblast 3 - Globální strategie a zdroje konkurenční výhody
Cíle učení:
 • Definovat jednotlivé složky nové teorie obchodu.
 • Popsat důsledky nové teorie obchodu pro obchod a vládu.
 • Diskutovat a aplikovat teorii národní konkurenční výhody.
 • Vysvětlit základ politiky strategického obchodu.

Formulace mezinárodní strategie:
Cíle učení:

 • Pochopit význam strategie pro firmy v mezinárodním kontextu.
 • Navrhnout důvody, proč se mohou firmy rozhodnout vstoupit do mezinárodního obchodu.
 • Diskutovat význam tvorby hodnot v mezinárodním kontextu.
 • Identifikovat výhody plynoucí z mezinárodní strategie.
 • Popsat základní strategie přijaté nadnárodními společnostmi a konkrétně se zaměřit na to, jak se vztahují k potřebám místní odezvy a minimalizace nákladů
Oblast 4 - Strategické iniciativy pro globální růst
Cíle učení
 • Vyhodnotit kritéria, která firmy používají k výběru zahraničních trhů pro mezinárodní růst.
 • Načrtnout důležitost načasování vstupu a škály vstupu firmy.
 • Definovat a uvést výhody a nevýhody šesti druhů vstupu na trh.
 • Definovat a popsat výhody a výzvy spojené s akvizicemi ve srovnání s Greenfield podniky.
 • Analyzovat výhody a výzvy strategických aliancí.
Oblast 5 - Zavádění mezinárodní strategie
Cíle učení:
 • Diskutovat komplexnost a identifikovat problémy spojené se zaváděním strategie.
 • Pochopit význam komunikace zaměstnanců při zavádění strategie.
 • Identifikovat vazby mezi zaváděním strategie a organizační strukturou.
 • Vyhodnotit čtyři fáze firemního rozvoje.
 • Vysvětlit roli obchodního projektování při zavádění strategie.
 • Analyzovat dopady na mezinárodní obchod při zavádění strategie.
Oblast 6 -  Mezinárodní strategie nadnárodních korporací
Cíle učení:
 • Diskutovat výběr optimálního místa výroby na základě mnoha technologických a produktových faktorů daných zemí.
 • Ilustrovat výhody, nevýhody a problémy spojené s koordinací úzce propojeného globálního výrobního systému.
 • Prověřit, jak některé segmenty trhu přesahují hranice jednotlivých států, zatímco v jiných situacích se struktura tržních segmentů výrazně liší v jednotlivých zemích.
 • Pochopit faktory, které způsobují, že firmy mění marketingový mix v jednotlivých zemích.
 • Diskutovat otázky týkající se umístění zařízení pro výzkum a vývoj a propojení marketingu a výzkumu a vývoje ve vývoji nových výrobků.
 • Identifikovat otázky a problémy se zaměstnáváním cizinců a zdůraznit pokyny týkající se hodnocení výkonu cizinců.
 • Navrhnout nějaké činnosti pro manažerské vzdělávání a rozvoj v mezinárodních firmách.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Banalieva, E. R., & Dhanaraj, C. (2013). Home-region orientation in international expansion strategies. Journal of International Business Studies, 44, 89-116.
Ghoshal, S. (1987). Global Strategy: An Organising Framework. Strategic Management Journal, 8, (5), 425-440.
Hill, C. W. L. (2012). International Business: Competing in the Global Marketplace (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2010). Essentials of Strategic Management (5th ed.). New Jersey: FT Prentice Hall.
Yu, T., Subramaniam, M. & Cannella, A. A. Jr. (2013). Competing globally, allying locally: Alliances between global rivals and host-country factors. Journal of International Business Studies, 44, 117-137.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 

 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.