Finanční management ve zdravotnictví

Finanční management ve zdravotnictví
Finanční management ve zdravotnictví

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)

 • Název předmětu: Finanční management ve zdravotnictví
 • Lektor: Ing. Ivana Turková, MBA
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Seminární práce v rozsahu max. 8-10 stran, vycházející z vlastní praxe a zkušeností, korespondující s tématem závěrečné práce

Cíl předmětu: Cílem předmětu je v základních rysech seznámit s odlišnostmi managementu zdravotnických organizací a služeb od principů podnikového managementu, s procesy, které v podnicích probíhají a jimiž se naplňuje základní obecný cíl jejich činnosti. Posluchač bude schopen na konci tohoto kurzu zvládnout a vysvětlit problematiku nezbytnou pro přijímání finančních rozhodnutí operativního i strategického charakteru, v návaznosti na ostatní činnosti. V průběhu kurzu bude objasňována problematika financování podniku a plánovacího procesu, řízení kapitálové struktury a pracovního kapitálu ve vazbě na efektivnost a udržení stálé likvidity, závěrem bude objasněna problematika investičních rozhodování a hodnocení investičních projektů, včetně rizik s tím spojených.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Odlišnosti managementu zdravotnických organizací a služeb od principů podnikového managementu
  Odlišnosti ve výstupech, procesech, neodkladnost práce, komplexnost, specializace, profesionální skupiny, loajalita pracovníků s profesí versus loajalita k podniku.
 • 2. kapitola: Podstata podniku a podnikání
  Základní pojmy, cíle, funkce, právní formy podnikání.
 • 3. kapitola: Majetková a kapitálová výstavba podniku
  Analýza položek rozvahy, finanční krytí majetku, oceňování majetku, optimální kapitálová struktura a zadluženost, řízení pracovního kapitálu.
 • 4. kapitola: Výnosy, náklady, výsledek hospodaření
  Vztah mezi výnosy, náklady, cenou a ziskem, tržby, řízení a plánování nákladů, kalkulace nákladů.
 • 5. kapitola: Financování podniku
  Zdroje běžného a dlouhodobého financování, úkoly finančního managementu, finanční řízení a rozhodování, řízení cash flow, rozdíl mezi ziskem a cash flow, likvidita.
 • 6. kapitola: Plánování ​ 
  Podstata a smysl, podnikatelský záměr a podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet, finanční plánování.
 • 7. kapitola: Strategické dlouhodobé investiční rozhodování
  Plánování a hodnocení investičních projektů, rizika.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem


Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 

SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5.vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1
RŮČKOVÁ Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012, ISBN: 978-80-247-4047-8
KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3.vydání. Praha, 2010. C.H.BECK. ISBN 978-80-7400-194-9
SYNEK, M. a KISLINGEROVÁ EVA. Podniková ekonomika. 6.,přeprac.a dopl.vyd. Praha: C.H.Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8
BREALEY, Richard A. Teorie a praxe firemních financí. Brno: BizBooks, 2014, ISBN: 978-80-265-0028-5
​VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Vyd. 3. Praha: Ekopress, 2010,ISBN 978-80-86929-71-2

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup