Finanční management ve veřejné správě

Finanční management ve veřejné správě
Finanční management ve veřejné správě

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium

 • Název předmětu: Finanční management ve veřejné správě
 • Lektor:
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Prakticky orientovaná seminární práce

Cíl předmětu: Seznámíte se s principy, postavením a fungováním soustavy veřejných rozpočtů a fondů a financováním veřejných služeb a statků z veřejných zdrojů. Získáte také poznatky o finančních vztazích, o principech hospodaření s majetkem, postupech rozpočtového plánování na územní úrovni, tvorbě a použití rozpočtů při zabezpečování a rozvoji veřejných statků.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Vztahy v soustavě veřejných rozpočtů a principy finančního systému.
  Soustava veřejných rozpočtů. Centralizované a decentralizované rozpočty a fondy. Vzájemné vztahy v soustavě veřejných rozpočtů. Autonomie a odpovědnost, průhlednost, stabilita, účinnost, administrativní nenáročnost, struktura a hierarchizace.
 • 2. kapitola: Rozpočtová pravidla.
  Principy rozpočtových pravidel. Rozpočet a rozpočtový výhled. Rozpočtová skladba a její použití. Rozpočtový proces. Fáze rozpočtového procesu. Rozpočtování a metody rozpočtování. Efektivnost. Struktura rozpočtu - běžný a kapitálový rozpočet, vyrovnaný, schodkový a přebytkový rozpočet.
 • 3. kapitola: Rozpočtový proces.
 • Plánování veřejných rozpočtů, aktéři v plánovacím procesu, metody plánování veřejných příjmů a výdajů.Proces schvalování veřejných rozpočtů. Hospodaření podle schválených rozpočtů a kontrola financování.
 • 4. kapitola: Příjmy a jejich klasifikace.
  Daňové příjmy a daňové určení. Daňová pravomoc. Alokační vzorec. Vlastní nedaňové příjmy. Příjmy z vlastního podnikání, uživatelské poplatky a ostatní nedaňové příjmy. Návratné finanční prostředky -význam z hlediska podílu na vlastních příjmech, předpoklady jejich použití, finanční produkty. Přerozdělovací procesy - pojem přerozdělovacích procesů, ekonomická soběstačnost jednotlivých článků veřejné správy.
 • 5. kapitola: Výdaje územních samospráv a zadluženost veřejných rozpočtů.
  Klasifikace výdajů, faktory ovlivňující výdaje, příčiny růstu výdajů, deficit a dluh, příčiny zadluženosti, riziková zadluženost, regulace zadluženosti, dluhová služba. Kontrola hospodaření. Analýzy hospodaření.
 • 6. kapitola: Finanční analýzy
  Analýzy ukazatelů příjmů, výdajů  a výsledků hospodaření. Analýzy zadluženosti. SIMU.
 • 7. kapitola:Finanční řízení jako proces
  finanční plánování a rozpočtování, finanční controling a reporting, účetnictví, závěrkové práce a konsolidace, konsolidace pohledávek a vymáhání pohledávek, konsolidace závazků, treasury, daňová agenda.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorkou
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Peková, J. 2011. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-614-1

Provazníková, R. 2015. Financování měst, obcí a regionů. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praga: Grada. ISBN 978-80-247-5608-0.

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia