Finanční management podniku

Finanční management podniku
Finanční management podniku

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Ekonomika a finanční management)

 • Název předmětu: Finanční management podniku
 • Lektor: Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce – esej. Studium připravených materiálů, konzultace úloh

Cíl předmětu: Hlavním cílem studijního modulu je naučit posluchače orientovat se v podnikových financích a finančním řízení podniku, aby po jeho absolvování mohli lépe řídit krátkodobé i dlouhodobé financování podniku. V průběhu kurzu se posluchači naučí pracovat s časovou hodnotou peněz, kalkulací rizika, ale také lépe porozumí účetním výkazům, které se naučí analyzovat. Studijní modul uvádí posluchače do problematiky úloh, které v praxi řeší finanční manažer podniku, tedy zejména rozhodování o způsobu financování oběžného majetku podniku, financování dlouhodobých investic (včetně výzkumných a vývojových aktivit) rozhodování o rozdělování zisku či způsobech úhrady ztráty. 


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Podstata finančního managementu
  finanční cíle podniku, majetková struktura podniku
 • 2. kapitola:  Časová hodnota peněz
  kalkulace časové hodnoty peněz – úroková míra (zapůjčení kapitálu), inflace aplikace ve finančním řízení - posuzování podle čisté současné hodnoty
 • 3. kapitola: Riziko finančního rozhodování
  druh a způsob měření - objektivní (počet pozorování a pravděpodobnost), subjektivní odhad, očekávaný výnos, vážený průměr všech možných výsledků (pravděpodobnost jako váha), rozptyl (vážený průměr odchylek čtvercových od očekávané hodnoty), směrodatná odchylka diverzifikace rizika - portfolio majetku a rozvržení podle rizika, snížit lze riziko nesystematické (spojené s jedním druhem investice), nelze snížit systematické (platné pro celý trh)
 • 4. kapitola: Krátkodobý finanční management
  řízení oběžného majetku, sestavení plánu cash flow – řízení zásob (materiálu vlastní výroby, zboží), posouzení nákladů přímo závislých na velikosti materiálu (náklady dluhu, skladovací, manipulaci, pojištění) a nepřímo závislé (pořizovací na dopravu, administrativní, množstevní slevy, možný nedostatek a problémy s výrobou), just in time, modely řízení peněžních prostředků zdroje financování a krátkodobé finanční trhy - bankovní úvěry (kontokorent, revolving, eskont, odkup pohledávek)
 • 5. kapitola: Dlouhodobý finanční management
  investiční rozhodování - účel investičních projektů (pro dosažení cílů podniku), peněžní, nákladová a zisková kritéria, DCF, Index DCF = příjmy/ výdaje, vnitřní výnosová procenta, kdy příjmy = výdajům, doba návratnosti náklady na získání kapitálu a optimalizace kapitálové struktury - náklady kapitálu, kterým financujeme aktiva / náklady struktury kapitálu, zdroje financování dlouhodobé: interní – odpisy a nerozdělený zisk, externí – vlastní (vklady) cizí (BU, leasing, projektové financování, podkapitalizovaný podnik – krátkodobý CK kryje dlouhodobá aktiva, překapitalizovaný – dlouhodobý VK kryje krátkodobý majetek
 • 6. kapitola: Rozdělování výsledku hospodaření
  dividendová politika rozdělování HV
 • 7. kapitola: Finanční analýza podniku
  likvidita, rentabilita a zadluženost podniku finanční trhy

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005, 681 s. Vysokoškolská učebnice (Linde). ISBN 80-720-1515-X.
RADOVÁ, Jarmila a Petr DVOŘÁK. Finanční matematika pro každého. 4. rozš. vyd. Praha: Grada, 2003, 259 s.Osobní a rodinné finance. ISBN 80-247-0473-0.
GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, 318 s. Osobní a rodinné finance. ISBN 978-80-86929-26-2.
KISLINGEROVÁ, Eva a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Nová ekonomika: nové příležitosti?. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011, xxi, 322 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-403-2.
KISLINGEROVÁ, Eva a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací: nové příležitosti?. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2008, xxi, 293 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-882-8.
MAREK, Petr a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Rozdělování hospodářského výsledku a dividendová politika: podstata finančního mangementu : úvod do dividendové problematiky : modelování dividendové politiky. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2000, 215 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-861-1928-9
MAŘÍK, Miloš a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2000, 215 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-861-1957-2.
MAŘÍK, Miloš a Pavla MAŘÍKOVÁ. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2005, 164 s. C.H. Beck pro
praxi. ISBN 80-861-1961-0.
PERIASAMY, P a Pavla MAŘÍKOVÁ. A textbook of financial cost and management accounting: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Rev. ed. Mumbai [India]: Himalaya Pub. House, 2010, 680 p. C.H. Beck pro praxi.
VALACH, Josef a Pavla MAŘÍKOVÁ. Finanční řízení podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota,
CF ROI. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 1999, 324 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-861-1921-1. 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup