100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 99.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Daňová soustava pro manažery

Daňová soustava pro manažery
Daňová soustava pro manažery

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Daňová soustava pro manažery

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D., MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základní strukturou daňové soustavy v České republice vč. jejího nezbytného přesahu do daňového práva Evropské unie a dalších právních předpisů. Zaměříme se na daň z příjmů fyzických a právnických osob, na daň z přidané hodnoty, na silniční daň a daň z nemovitých věcí. Po absolvování budete rozumět správné daňové terminologii a principům fungování jednotlivých daní. Své znalosti pak budete umět využít při každodenních činnostech podnikatele a manažera. V rámci předmětu je kladen důraz na praktické využití teoretických znalostí. Ukážeme si příklady daňové optimalizace a daňového plánování. Budeme se věnovat i vlivu daní na ochotu pracovat a možnostem odměňování pomocí daňově uznatelných výhod a benefitů.  

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Daň z příjmů fyzických osob
Oblast 2 - Daň z příjmů právnických osob
Oblast 3 - Daň z přidané hodnoty
Oblast 4 - Silniční daň
Oblast 5 - Daň z nemovitých věcí
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Daňová optimalizace podnikatelského subjektu
2. Srovnání daňového zatížení různých forem podnikání
3. Komparace zdanění příjmů ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti
4. Optimalizace mzdového systému a zaměstnanecké benefity
5. Dlouhodobý majetek (pořízení, komparace metod odpisování apod.)
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
Marková Hana. Daňové zákony 2020: úplná znění k 1. 1. 2020. Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1333-0.  (Online ZDE)
Dušek Jiří. Daně z příjmů: přehledy, daňové a účetní tabulky. Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1048-3. (Online ZDE)
Vybíhal Václav a kol. Mzdové účetnictví 2020. Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1032-2. (Online ZDE)
Galočík Svatopluk, Paikert Oto. DPH 2019. Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2244-8. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Dušek Jiří, Sedláček Jaroslav.  Daňová evidence podnikatelů 2020. Grada, 2020. ISBN 978-80-271-
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.