100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 31. 1.
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Daňová soustava pro manažery

Daňová soustava pro manažery
Daňová soustava pro manažery

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Daňová soustava pro manažery

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D., MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základní strukturou daňové soustavy v České republice vč. jejího nezbytného přesahu do daňového práva Evropské unie a dalších právních předpisů. Zaměříme se na daň z příjmů fyzických a právnických osob, na daň z přidané hodnoty, na silniční daň a daň z nemovitých věcí. Po absolvování budete rozumět správné daňové terminologii a principům fungování jednotlivých daní. Své znalosti pak budete umět využít při každodenních činnostech podnikatele a manažera. V rámci předmětu je kladen důraz na praktické využití teoretických znalostí. Ukážeme si příklady daňové optimalizace a daňového plánování. Budeme se věnovat i vlivu daní na ochotu pracovat a možnostem odměňování pomocí daňově uznatelných výhod a benefitů.  

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Daň z příjmů fyzických osob
Oblast 2 - Daň z příjmů právnických osob
Oblast 3 - Daň z přidané hodnoty
Oblast 4 - Silniční daň
Oblast 5 - Daň z nemovitých věcí
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Daňová optimalizace podnikatelského subjektu
2. Srovnání daňového zatížení různých forem podnikání
3. Komparace zdanění příjmů ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti
4. Optimalizace mzdového systému a zaměstnanecké benefity
5. Dlouhodobý majetek (pořízení, komparace metod odpisování apod.)
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
Marková Hana. Daňové zákony 2020: úplná znění k 1. 1. 2020. Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1333-0.  (Online ZDE)
Dušek Jiří. Daně z příjmů: přehledy, daňové a účetní tabulky. Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1048-3. (Online ZDE)
Vybíhal Václav a kol. Mzdové účetnictví 2020. Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1032-2. (Online ZDE)
Galočík Svatopluk, Paikert Oto. DPH 2019. Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2244-8. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Dušek Jiří, Sedláček Jaroslav.  Daňová evidence podnikatelů 2020. Grada, 2020. ISBN 978-80-271-
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.