Daně v podnikání

Daně v podnikání
Daně v podnikání

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Ekonomika a finanční management)

 • Název předmětu: Daně v podnikání
 • Lektor: Ing. Vladimíra Filipová
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce – výpočet dílčích základů daně a celkové daňové povinnosti fyzické osoby a sestavení daňového přiznání k dani z příjmů.

Cíl předmětu: Cílem předmětu MBA studia je osvojení si základních znalostí o daních, schopnost zpracovat jednotlivá daňová přiznání a osvojit si povinnosti podnikatelského subjektu ve vztahu ke správci daně. Po úspěšném absolvování modulu porozumějí studenti daňové problematice zejména v oblasti daně z příjmů fyzických osob. K jejich dovednostem bude patřit vypracování daňového přiznání pro fyzické osoby, přiznání k silniční dani, dani z nemovitostí a přiznání k DPH. Seznámí se s celou řadou dalších formulářů určených jak pro fyzické tak i právnické osoby a budou schopni určit jejich daňové zatížení.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Základní informace o daních a daňovém systému ČR.
  Vymezení podstaty daně a pojmu daňová politika. Daňová soustava ČR. Stručná charakteristika jednotlivých daní. Orientace v jednotlivých zákonech.
 • 2. kapitola: Zákon o dani z příjmů.
  Daň z příjmů fyzických a právnických osob. Poplatníci DPFO, předmět DPFO, základ DPFO a výpočet daňové povinnosti. Stanovení a výpočet dílčích daňových základů. Zdravotní a sociální pojištění z hlediska daně z příjmů, poplatníciDPFO, schéma výpočtu základu daně u podnikatelských subjektů. Nezdanitelné části základu daně, výpočet daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění, výsledná daňová povinnost. Výpočet základu daně u právnických osob, odpočitatelné a připočitatelné položky, položky snižující základ daně, výpočet daně, slevy na dani, výsledná daňová povinnost.
 • 3. kapitola: Zákon o silniční dani.
  Poplatníci daně, předmět daně, osvobození od daně, sazby daně, slevy na dani, výpočet daňové povinnosti, splatnost daně, zálohy na daň.
 • 4. kapitola: Rezervy pro zjištění základu daně z příjmů.
  Druhy rezerv, podmínky tvorby rezerv, opravné položky k pohledávkám. Zákon o dani z nemovitostí. Daň z pozemků, daň ze staveb. Předmět daně, poplatníci daně, osvobození od daně, základ daně, sazby daně, splatnost daně. 
 • 5. kapitola: Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí.
  Poplatníci daně, předmět daně, základ daně, sazba daně, osvobození od daně, daňové přiznání.
 • 6. kapitola: Zákon o DPH.
  Vymezení základních pojmů. Zdanitelná plnění v tuzemsku, daň při dovozu, osvobozená zdanitelná plnění, výpočet daňové povinnosti v daňovém přiznání,vlastní daňová povinnost a nadměrný odpočet, splatnost daně, zdaňovací období.
 • 7. kapitola: Daňový řád.
  Základní zásady správy daní, správce daně, daňový subjekt, určení lhůty k provedení úkonu, ochrana poskytování informací, dokumentace, postupy při správě daní, registrační povinnost, vyměřovací řízení, placení daní.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
VANČUROVÁ, A. -- LÁCHOVÁ, L. -- KLAZAR, S. Cvičebnice Daňový systém ČR - 1.díl. Praha: VOX, 81 s. ISBN 978-80-86324-79-1.
VANČUROVÁ, A. -- LÁCHOVÁ, L. Cvičebnice Daňový systém ČR - 1.díl Základní prvky daňové techniky. Veřejné příjmy v České republice. Správa daní. Majetkové daně. Praha: VOX, 2007. 66 s. ISBN 978-80-86324-68-5.
VANČUROVÁ, A. -- SVÁTKOVÁ, S. Cvičebnice Daňový systém ČR - 3.díl. Praha: VOX, 2009. 46 s. ISBN 978-80-86324-81-4.
PITNER, L. -- BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2011. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-676-1.
KOUT, P. Daně : cvičné příklady pro studium předmětu. Praha: Institut Svazu účetních, 2010. ISBN 978-80-86716-64-0.
ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii : daňové systémy všech 27 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace v EU včetně základních judikátů ESD. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-746-1.
PELECH, P. -- PELC, V. Daně z příjmů s komentářem k 1. 5. 2011. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978- 80-7263-663-1.
Daně z příjmů 2011. Ostrava: Sagit, 2011. ISBN 978-80-7208-826-3
DUŠEK, J. Daně z příjmů 2011 : přehledy, daňové a účetní tabulky. Praha: GradaPublishing, 2011. ISBN 978-80-247-3801-7.
Daňový řád ; Daňové zákony 2011 : vybraná ustanovení. Ostrava: Sagit, 2010. ISBN 978-80-7208-765-5.
Tabulky a informace pro daně a podnikání 2011. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-639-4.
PELECH, P. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-639-6.

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup