100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 28. ÚNORA!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Competition Policies for Business

Competition Policies for Business
Competition Policies for Business

Sylabus předmětu -  Competition Policies for Business

Pietro Andrea Podda, PhD.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cíl předmětu je :
- Pochopit politiku hospodářské soutěže a příslušné pojmy jako konkurent, relevantní trh, tržní síla, omezení hospodářské soutěže.
- Studovat aplikaci politiky hospodářské soutěže na mezinárodní úrovni podniku.
- Pochopit a být schopen definovat a kriticky analyzovat všechny hlavní typy porušení zásad hospodářské soutěže (tj. kartely, zneužívání dominantního postavení, státní podpora).
- Být schopen uplatňovat pravidla hospodářské soutěže na reálné mezinárodní obchodní situace; vyhnout se chování, které by mohlo firmu postavit před objektivem protisoutěžních úřadů.
- Být schopen porovnat hlavní principy a postupy v rámci Evropské unie (EU), Ruska (a dalších bývalých sovětských republik) a Číny.

Obsah předmětu: 
Tento program seznámí studenty s regulací hospodářské soutěže v EU (jejíž pravidla se vztahují i na území České republiky) a také v zemích poměrně nových v regulaci hospodářské soutěže, jako je Rusko a Čína. Budou provedena konkrétní srovnání také s politikou hospodářské soutěže v jiných bývalých sovětských republikách (tj. na Ukrajině). Studenti by měli získat hluboké znalosti o regulaci kartelových dohod, zneužití dominantního postavení, koncentrací a státní podpory. Měli by umět aplikovat znalosti v reálných obchodních situacích. Tento kurz umožní studentům, aby fungovali bezpečně při práci s velkými společnostmi, ať jako klienti, dodavatelé nebo partneři.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Původ, vývoj a principy ochrany hospodářské soutěže v Evropě, Rusku (bývalých sovětských státech obecně) a Číně. Cíle politiky hospodářské soutěže a jejich vývoj v čase. Narušení hospodářské soutěže a dopad na obchod. Koncept podniku: co je společnost?
Oblast 2 - Koncept relevantního trhu: Kdo je váš konkurent? Jak můžete vědět, kdo je váš konkurent? Druhy protisoutěžního chování. Pojmy veřejného zájmu a státního monopolu. Výjimky z pravidel hospodářské soutěže. Analýza dohod a jednání ve vzájemné shodě. Horizontální, vertikální a hard-core kartely. Srovnání pravidel a postupů EU, Ruska (bývalých sovětských republik obecně) a Číny.
Oblast 3 - Konkrétní případy: zásobovací aliance, strategické aliance, přenos technologií v rámci kartelů. Distribuční dohody a úřady. Důvody pro výjimky. "De minimis" doktrína. Sporné aspekty politiky hospodářské soutěže. Důsledky pro velké podniky a pro malé firmy, které s nimi obchodují.
Oblast 4 - Zneužití dominantního postavení. Srovnání pravidel a postupů EU, Ruska (bývalých sovětských republik obecně) a Číny. Test na existenci dominance: kdy je společnost dominantní? Přeceňovaní: teorie a praxe. Uplatnění rozdílných podmínek na stejné obchody. Vázání (Svázání). Důsledky pro velké podniky a pro malé firmy, které s nimi obchodují.
Oblast 5 - Politika slev. Přenos technologií a know-how v rámci dominance. Analýza zneužití dominantního postavení v konkrétních odvětvích (zemědělství, doprava, energetika). Nařízení o fúzích. Diskuse o výskytu akvizice: kdy můžeme říci, že se přesunula kontrola? Jaké jsou důsledky pro obchodní operace?
Oblast 6 -  Státní podpora. Srovnání pravidel a postupů EU, Ruska (bývalých sovětských republik obecně) a Číny. Podpora pro společnosti, které jsou zakázány. Podpora pro firmy, které mohou být zakázány. Důsledky pro velké i malé firmy. Lobování a jednání mezi státem a regulujícími orgány. Rozšíření srovnávacího prvku tak, aby zahrnoval i země (Vietnam), které se stávají významnými centry pro mezinárodní obchodní aktivity.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Wish R., & Bailey, D. (2012). Competition Law. Oxford: Oxford University Press.
Gerandin, D., Layne-Farrar, A., & Petit, N. (2012). EU Competition Law and Economics. Oxford: Oxford University Press.
Chernyshov, G. (2012). Spotlight on Moscow: Recent Developments in Russian Competition Law. Moscow: White & Case.
Law of the People's Republic of China Against Unfair Competition [online]. In China.org.cn, c2011 [cit. 2017-03-14]. Available at WWW: < http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-2010/2011-02/14/content_21917135.h
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
veškerý obsah na: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.