100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Competition Policies for Business

Competition Policies for Business
Competition Policies for Business

Sylabus předmětu -  Competition Policies for Business

Pietro Andrea Podda, PhD.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cíl předmětu je :
- Pochopit politiku hospodářské soutěže a příslušné pojmy jako konkurent, relevantní trh, tržní síla, omezení hospodářské soutěže.
- Studovat aplikaci politiky hospodářské soutěže na mezinárodní úrovni podniku.
- Pochopit a být schopen definovat a kriticky analyzovat všechny hlavní typy porušení zásad hospodářské soutěže (tj. kartely, zneužívání dominantního postavení, státní podpora).
- Být schopen uplatňovat pravidla hospodářské soutěže na reálné mezinárodní obchodní situace; vyhnout se chování, které by mohlo firmu postavit před objektivem protisoutěžních úřadů.
- Být schopen porovnat hlavní principy a postupy v rámci Evropské unie (EU), Ruska (a dalších bývalých sovětských republik) a Číny.

Obsah předmětu: 
Tento program seznámí studenty s regulací hospodářské soutěže v EU (jejíž pravidla se vztahují i na území České republiky) a také v zemích poměrně nových v regulaci hospodářské soutěže, jako je Rusko a Čína. Budou provedena konkrétní srovnání také s politikou hospodářské soutěže v jiných bývalých sovětských republikách (tj. na Ukrajině). Studenti by měli získat hluboké znalosti o regulaci kartelových dohod, zneužití dominantního postavení, koncentrací a státní podpory. Měli by umět aplikovat znalosti v reálných obchodních situacích. Tento kurz umožní studentům, aby fungovali bezpečně při práci s velkými společnostmi, ať jako klienti, dodavatelé nebo partneři.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Původ, vývoj a principy ochrany hospodářské soutěže v Evropě, Rusku (bývalých sovětských státech obecně) a Číně. Cíle politiky hospodářské soutěže a jejich vývoj v čase. Narušení hospodářské soutěže a dopad na obchod. Koncept podniku: co je společnost?
Oblast 2 - Koncept relevantního trhu: Kdo je váš konkurent? Jak můžete vědět, kdo je váš konkurent? Druhy protisoutěžního chování. Pojmy veřejného zájmu a státního monopolu. Výjimky z pravidel hospodářské soutěže. Analýza dohod a jednání ve vzájemné shodě. Horizontální, vertikální a hard-core kartely. Srovnání pravidel a postupů EU, Ruska (bývalých sovětských republik obecně) a Číny.
Oblast 3 - Konkrétní případy: zásobovací aliance, strategické aliance, přenos technologií v rámci kartelů. Distribuční dohody a úřady. Důvody pro výjimky. "De minimis" doktrína. Sporné aspekty politiky hospodářské soutěže. Důsledky pro velké podniky a pro malé firmy, které s nimi obchodují.
Oblast 4 - Zneužití dominantního postavení. Srovnání pravidel a postupů EU, Ruska (bývalých sovětských republik obecně) a Číny. Test na existenci dominance: kdy je společnost dominantní? Přeceňovaní: teorie a praxe. Uplatnění rozdílných podmínek na stejné obchody. Vázání (Svázání). Důsledky pro velké podniky a pro malé firmy, které s nimi obchodují.
Oblast 5 - Politika slev. Přenos technologií a know-how v rámci dominance. Analýza zneužití dominantního postavení v konkrétních odvětvích (zemědělství, doprava, energetika). Nařízení o fúzích. Diskuse o výskytu akvizice: kdy můžeme říci, že se přesunula kontrola? Jaké jsou důsledky pro obchodní operace?
Oblast 6 -  Státní podpora. Srovnání pravidel a postupů EU, Ruska (bývalých sovětských republik obecně) a Číny. Podpora pro společnosti, které jsou zakázány. Podpora pro firmy, které mohou být zakázány. Důsledky pro velké i malé firmy. Lobování a jednání mezi státem a regulujícími orgány. Rozšíření srovnávacího prvku tak, aby zahrnoval i země (Vietnam), které se stávají významnými centry pro mezinárodní obchodní aktivity.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Wish R., & Bailey, D. (2012). Competition Law. Oxford: Oxford University Press.
Gerandin, D., Layne-Farrar, A., & Petit, N. (2012). EU Competition Law and Economics. Oxford: Oxford University Press.
Chernyshov, G. (2012). Spotlight on Moscow: Recent Developments in Russian Competition Law. Moscow: White & Case.
Law of the People's Republic of China Against Unfair Competition [online]. In China.org.cn, c2011 [cit. 2017-03-14]. Available at WWW: < http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-2010/2011-02/14/content_21917135.h
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
veškerý obsah na: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.