MBA - Manažment zdravotníctva

Štúdium MBA oboru Manažment zdravotníctva je zameraný predovšetkým na vedúcich pracovníkov štátnych i súkromných zdravotníckych zariadení, manažérov zdravotných poisťovní alebo farmaceutických firiem či súkromných lekárov.

Vyplniť prihlášku

Prečo si vybrať tento odbor?

Študijný obor je koncipovaný a realizovaný v spolupráci s pracovníkmi Inštitútu manažmentu zdravotníckych služieb FM (IMZS) v Jindřichovom Hradci, ktorí majú s tvorbou týchto programov vyučovania zdravotníckeho manažmentu dlhoročné skúsenosti. Prvé výukové programy boli vytvorené v spolupráci s AIHA USA, pod patronátom USAID. IMZS je významným výukovým pracoviskom v rámci krajín strednej a východnej Európy a opakovane spolupracuje s MZ ČR.

V rámci tohoto programu študenti absolvujú dvojsemestrálny predmet Management zdravotníckych služieb, ktorý si kladie za cieľ zoznámiť študujúcich s najdôležitejšími manažérskými funkciami a ich využitím v praxi. Vďaka predmetu História vývoja zdravotníctva a Úvod do HTA, získajú študenti povedomie o najvýznamnejších etapách vývoja medicínskej vedy, spoločne so základnými modelmi financovania zdravotnej starostlivosti, kde nájdu príležitosť porovnať situáciu v Českej republiky so svetom.

Ďalšou dôležitou oblasťou je Financovanie zdravotnej starostlivosti a Teória poistenia, ktorá naviac objasní pojmy často spájané s mikroekonómiou a ekonómiou zdravotnej starostlivosti a so  spôsobmi financovania zdravotných služieb, nakoľko téme poisťovníctva sa takisto otvorí priestor. Študentom je predstavená i téma Managementu kvality v zdravotnej starostlivosti, poskytujúca nielen teoretické základy, z ktorých vychádza hodnotenie kvality v zdravotníctve, ale študenti sa naučia predovšetkým aplikovať tieto metódy do praxe.

V predmete Marketing a komunikácia v zdravotníctve sú vysvetlené špecifiká marketingu so zameraním na zdravotníctvo, kde si na konkrétnych príkladoch marketingových kampaní študenti vyskúšajú i vyhodnotenie ich efektívnosti. Management informácií v zdravotníctve vhodne doplňuje potrebné aktuálne znalosti o fungovaní informačných a komunikačných technológií, prenesených do zdravotnického systému. Nakoľko sú študenti tohoto oboru obvykle riadiacimi pracovníkmi, získajú v rámci predmetu Personálny management potrebné kompetencie z oblasti ľudských zdrojov.

Odborným garantom tohoto študijného oboru je MUDr. Rudolf Střítecký, ktorý pôsobí ako vedúci Inštitútu zdravotného managementu FM VŠE v Jindřichově Hradci, ďalej pracuje v ordinácií pre detskú kardiosonografiu a poskytuje konzultácie v oblasti pediatrie. Štúdium prebieha online formou, trvá jeden rok a je ukončené obhajobou diplomovej práce a udelením profesného titulu MBA za menom.

logo

Do kurzov začatých v októbri 2017 môžete posielať prihlášky už len 40 dnů.

Prihláška

Lektori odboru

MUDr. Rudolf Střítecký

MUDr. Rudolf Střítecký

Garant oboru
 • MBA - Manažment zdravotníctva
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Miroslav Jankůj

Ing. Miroslav Jankůj

 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Daniela Kandilaki

Ing. Daniela Kandilaki

 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment zdravotníctva
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment zdravotníctva
 • MBA - Verejná správa
MUDr. Ing. Eduard Železo

MUDr. Ing. Eduard Železo

 • MBA - Manažment zdravotníctva

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

MZ_HZ 1

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus předmětu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je zoznámiť poslucháčov postupne s najvýznamnejšími etapami vývoja medicínskej vedy s historickým kontextom vzniku komplexních liečebno-preventívnych zdravotnických systémov, spolu so základnými modelmi a formami financovania zdravotníckej starostlivosti vo svete na príklade Českej republiky, Veľkej Británie a USA. Ďalej vysvetliť podstatu ekonomických analytických modelov/postupov v zdravotníctve a ich využitie pre manažérske rozhodovanie v procese poskytovania zdravotníckych služieb.

Více o předmětu
MZ_MK 1

Management kvality ve zdravotní péči

Management kvality ve zdravotní péči MUDr. Rudolf Střítecký Sylabus předmětu

Po absolvovaní kurzu bude študent poznať teoretické základy, z ktorých vychádza hodnotenie kvality v zdravotníctve a bude ich vedieť aplikovať do praxe. Zoznámi sa s teóriou kvality v zdravotníctve, jej zložením a limitáciami, matematickým zdôvodnením role produkčných nákladov pri uplatňovaní kvality v praxi, rolí marginálnych nákladov vo vzťahu k benefitom či užitočnosti. Naučí sa metodiku tvorby štandardov v zdravotníctve a posúdení ich role v systéme posudzovania kvality zdravotných služieb a zvládne kritéria, pomocou ktorých je kvalita v zdravotníckych službách oceňovaná.

Více o předmětu
MZ_MZS 1

Management zdravotnických služeb I

Management zdravotnických služeb I Ing. Daniela Kandilaki Sylabus předmětu

Cieľom kurzu v rámci MBA štúdia je zoznámenie sa študentov s teóriou manažmentu. Priblíženie základných prístupov k riadeniu a vedeniu. Priblíženie pojmu kvality zdravotníckej starostlivosti. Definovanie kultury zdravotníckeho zariadenia. Popis komunikácie a vzniku a fungovania tímov a skupín. Vysvetlenie podstaty plánovania a jej aplikácia v rôznych stupňoch vedenia. Aplikácia vybraných manažérskych analýz.

Více o předmětu
MZ_MKZ 1

Marketing ve zdravotnictví

Marketing ve zdravotnictví Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cieľom predmetu MBA štúdia je vysvetliť význam a obsah marketingu, hlavný dôraz je kladený na oblast zdravotníctva. Objasníme podstatu marketingového riadenia a vysvetlíme obsah jednotlivých analýz prostredia. Budeme sa venovať marketingovému riadeniu a vysvetlíme obsah jednotlivých analýz prostredia. Budeme sa venovať marketingovému mixu 4P, modelu C, ktorý je vhodný pre oblast služieb, resp. zdravotníctva. Predstavíme tradičné formy marketingu, ale i moderné nástroje marketingovej komunikácie. V závere poskytneme návod, ako zostaviť efektívnu marektingovú kampaň.

Více o předmětu
MZ_VZ 1

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery MUDr. Ing. Eduard Železo Sylabus předmětu

Študent by v prípade úspešného dokončenia kurzu mal byť schopný porozumíte obsahu pojmu verejného zdravia, respektíve zdravotníctva zameraného na verejné zdravie. Budú mu objasnené dopady verejného zdravotníctva na zdravotný stav populácie a princípy jeho fungovania v ĆR i vo svete. V rámci predmetu MBA štúdia Epidemiológie pre manažérov budú preberané základy biostatiky a epidemiológie pre manažérske využitie.

Více o předmětu

Študijný plán 2. semestr

MZ_FZ 2

Financování zdravotní péče a teorie pojištění

Financování zdravotní péče a teorie pojištění Ing. Miroslav Jankůj Sylabus předmětu

V prvej časti modulu budú študenti zoznámení so základmi mikroekonómie a ekonómie zdravotnej starostlivosti a so základnými spôsobmi a princípmi financovania zdravotníckych služieb. V druhej časti sa študenti zoznámia so základnými pojmami z oblasti poistenie a poisťovníctva a s princípmi fungovania zdravotného poistenia. Hlavný dôraz je kladený na znalosť ekonomických pojmov a kľúčových ekonomických zákonitostí s ohľadom na charakter ekonomických služieb. Cieľom predmetu MBA štúdia je zoznámiť študentov so základnými pojmami a princípmi spojenými s financovaním zdravotnej starostlivosti.

Více o předmětu
MZ_MIZ 2

Management informací ve zdravotnictví

Management informací ve zdravotnictví Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus předmětu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je zoznámiť poslucháčov so základmi fungovania informačních a komunikačních technológií prenesených do zdravotníckeho systému a to hlavne vo významných aplikačných oblastiach podpory klinického a administratívneho procesu poskytovania zdravotníckej starostlivosti (E-health).

Více o předmětu
MZ_MOR 2

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Predmet zahŕňa problematiku duševnej hygieny, seberiadenie efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby ako zvládnuť samého seba – svoje osobné, študijné, pracovné, partnerské a rodinné problémy. Ďalej cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je optimalizácie uplatnenia absolventov v živote, v manažmente, na základe účinného riadenia samého seba ako nevyhnutného základu pre riadenie iných a súčasne zvládnuť sociálne zakotvenie a aktívny životný štýl.

Více o předmětu
MZ_MZS 2

Management zdravotnických služeb II

Management zdravotnických služeb II MUDr. Rudolf Střítecký Sylabus předmětu

Študenti sa v nadstavbe zoznámia s organizačnou teóriou a manažmentom zdravotníckysh služieb a organizáciou. Naučia sa chápať zdravotníctvo ako komplexne-adaptívne nelineárne dynamický systém s existenciou spätných vazieb. Študenti budú vedieť, ako efektívne naplňovať inkonzistentné ciele v medicínskych a ekonomických podmienkach. Absolvent by mal pochopiť zásadnú rolu vlastníka zdravotníckeho zariadenia a rolu manažéra zdravotníckeho zariadenia, ich zodpovednosť a kontrolu manažérskeho vedenia zdravotníckeho zariadenia. V závere by mal vedieť vytvoriť stratégiu zdravotníckej organizácie, pochopiť jej nevyhnutnosť v náväznosti na víziu, misiu a strategické ciele s jej väzbou na personál, ktorý tieto ciele pomáha naplniť.

Více o předmětu
MZ_PM 2

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém personálneho manažmentu. Zvláštna pozornost bude venovaná otázke personálneho manažmentu a zákonitostiam jeho vzniku. Predovšetkým motiváciu ľudí v pracovnom procese, hodnotenie personálu, základné princípy získavanie, výber a hodnotenie pracovníkov, ich rozvoj a odmeny.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožúra
PDF, 7 628,4 KB
Lektori
PDF, 591,8 KB
Kompletné sylaby
PDF, 845,1 KB
Študijný plan
PDF, 173,9 KB
Harmonogram
PDF, 251,4 KB

Absolventi CEMI

MUDr. Peter Letavay, MBA

MUDr. Peter Letavay, MBA, Lekár - Dolnooravská Nemocnica S Poliklinikou

Absolvent oboru

MBA - Manažment zdravotníctva

2015 / 2016
RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA

RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA, Vedeckovýskumná pracovníčka

Absolvent oboru

MBA - Manažment zdravotníctva

2015 / 2016
RSDr. Oldřich Krejčí, MBA

RSDr. Oldřich Krejčí, MBA, Bezpečnostný konzultant - J&T BANKA, a. s.

Absolvent oboru

MBA - Manažment zdravotníctva

2015 / 2016
Další absolventi

Školné

Študujte na CEMI a získajte prestížny tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu štúdia, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé jednoročné štúdium.

balíček
počet študentov
počet splátok
cena štúdia pre 1 študenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
4.199 €
3.799 €

CEMI ŠTANDARD

až 10 splátok
1
až 10
4.199 €

CEMI Akcia 1+1

Štúdium pre 2
2
až 4
4.199 €
3.399 €
Viac informácií v sekcii školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup