MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA

Štúdium MBA odboru Manažment zdravotníctva je zameraný predovšetkým na vedúcich pracovníkov štátnych i súkromných zdravotníckych zariadení, manažérov zdravotných poisťovní alebo farmaceutických firiem či súkromných lekárov.

Vyplniť prihlášku

Prečo si vybrať tento odbor?

Študijný obor je koncipovaný a realizovaný v spolupráci s pracovníkmi Inštitútu manažmentu zdravotníckych služieb FM (IMZS) v Jindřichovom Hradci, ktorí majú s tvorbou týchto programov vyučovania zdravotníckeho manažmentu dlhoročné skúsenosti. Prvé výukové programy boli vytvorené v spolupráci s AIHA USA, pod patronátom USAID. IMZS je významným výukovým pracoviskom v rámci krajín strednej a východnej Európy a opakovane spolupracuje s MZ ČR.

V rámci tohto odboru študenti absolvujú dvojsemestrálny predmet Manažment zdravotnej starostlivosti. Zoznámia sa s históriou vývoja zdravotníckeho systému či Marketingom so zameraním na jeho špecifika v zdravotníctve.

Pretože sú študenti tohto odboru obvykle riadiacimi pracovníkmi, získajú v rámci predmetu Personálny manažment potrebné kompetencie z oblasti ľudských zdrojov. Ďalšou dôležitou oblasťou je tiež Financovanie zdravotníctva a zdravotné poistenie a taktiež monitorovanie a zaistenie kvality zdravotnej starostlivosti, čo je jednou z kľúčových úloh manažmentu zdravotníckych zariadení.

logo

Do kurzov začatých v marci 2017 môžete posielať prihlášky už len 5 dnů.

Prihláška

Lektori odboru

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Garant oboru
 • MBA - EXECUTIVE MBA
Ing. Miroslav Jankůj

Ing. Miroslav Jankůj

 • MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA
Ing. Daniela Kandilaki

Ing. Daniela Kandilaki

 • MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

 • MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - EXECUTIVE MBA
 • MBA - MANAŽMENT OBCHODU
 • MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - BEZPEČNOSTNÝ A KRÍZOVÝ MANAŽMENT
 • MBA - EXECUTIVE MBA
 • MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA
 • MBA - VEREJNÁ SPRÁVA
MUDr. Rudolf Střítecký

MUDr. Rudolf Střítecký

Garant oboru
 • MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA
MUDr. Ing. Eduard Železo

MUDr. Ing. Eduard Železo

 • MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

MZ_HZ 1

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače postupně s nejvýznamnějšími etapami vývoje medicínské vědy a historickým kontextem vzniku komplexních léčebně-preventivních zdravotnických systému, spolu se základními modely a formami financování zdravotní péče ve světě na příkladu České republiky, Velké Británie a USA.

Více o předmětu
MZ_MK 1

Management kvality ve zdravotní péči

Management kvality ve zdravotní péči MUDr. Rudolf Střítecký Sylabus předmětu

Po absolvování kurzu bude student znát teoretické základy, ze kterých vychází hodnocení kvality ve zdravotnictví a bude je umět aplikovat do praxe. Seznámí se s teorií kvality ve zdravotnictví, jejím složením a limitacemi, matematickým zdůvodněním role produkčních nákladů při uplatňování kvality v praxi, rolí marginálních nákladů ve vztahu k benefitu či užitečnosti. Naučí se metodiku tvorby standardů ve zdravotnictví a posouzení jejich role v systému posuzování kvality zdravotních služeb a zvládne kritéria, pomocí kterých je kvalita ve zdravotnických službách oceňována.

Více o předmětu
MZ_MZS 1

Management zdravotnických služeb I

Management zdravotnických služeb I Ing. Daniela Kandilaki Sylabus předmětu

Cílem kurzu v rámci MBA studia je seznámení studentů se základními manažerskými funkcemi. Seznámení se s teorií managementu. Přiblížení základních přístupů k řízení a vedení. Přiblížení pojmu kvality zdravotní péče. Definování kultury zdravotnického zařízení. Popis komunikace a vzniku a fungování týmů a skupin. Vysvětlení podstaty plánování a jejich aplikace v různých stupních vedení. Aplikace vybraných manažerských analýz.

Více o předmětu
MZ_MKZ 1

Marketing ve zdravotnictví

Marketing ve zdravotnictví Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia je vysvětlit pojem a obsah marketingu. Hlavní důraz je kladen na oblast zdravotnictví, objasníme nejen specifika marketingových činností, ale i velký význam etického jednání v tomto oboru. Student je informován o vývoji marketingových koncepcí. Součástí výuky jsou analýzy mikro a makro prostředí. Seznámíte se s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Více o předmětu
MZ_VZ 1

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery MUDr. Ing. Eduard Železo Sylabus předmětu

Student by v případě úspěšného dokončení kurzu měl být schopen porozumět obsahu pojmu veřejného zdraví, respektive zdravotnictví zaměřeného na veřejné zdraví. Budou mu objasněny dopady veřejného zdravotnictví na zdravotní stav populace a principy jeho fungování v ČR i ve světě

Více o předmětu

Študijný plán 2. semestr

MZ_FZ 2

Financování zdravotní péče a teorie pojištění

Financování zdravotní péče a teorie pojištění Ing. Miroslav Jankůj Sylabus předmětu

V první části modulu budou studenti seznámeni se základy mikroekonomie a ekonomie zdravotní péče a se základními způsoby a principy financování zdravotnických služeb. Ve druhé části se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti pojištění a pojišťovnictví a s principy fungování zdravotního pojištění. Hlavní důraz je kladen na znalost ekonomických pojmů a klíčových ekonomických zákonitostí s ohledem na charakter zdravotnických služeb.

Více o předmětu
MZ_MIZ 2

Management informací ve zdravotnictví

Management informací ve zdravotnictví Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače se základy fungování informačních a komunikačních technologií přenesenýchdo zdravotnického systému, a to zejménave významných aplikačních oblastech podporyklinického a administrativního procesu poskytování zdravotní péče (E-health).

Více o předmětu
MZ_MOR 2

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního worklife balance. Cílem předmětu v rámci MBA studia je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Více o předmětu
MZ_MZS 2

Management zdravotnických služeb II

Management zdravotnických služeb II MUDr. Rudolf Střítecký Sylabus předmětu

Studenti se v nadstavbě seznámí v s organizační teorií a managementem zdravotnických služeb a organizací. Naučí se chápat zdravotnictví jako komplexně-adaptivní nelineární dynamický systém s existencí zpětných vazeb. Bude vědět jak efektivně naplňovat existující dva inkonzistentní cíle medicínský a ekonomický v daných finančních podmínkách. Absolvent by měl pochopit zásadní roli vlastníka zdravotnického zařízení a rolimanažera zdravotnického zařízení, jejich zodpovědnost a kontrolu manažerského vedení zdravotnického zařízení. V závěru by měl umět vytvořit strategii zdravotnické organizace, pochopit její nezbytnost v návaznosti na vizi, misi a strategické cíle s její vazbou na personál, který tyto cíle pomáhá naplnit.

Více o předmětu
MZ_PM 2

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem modulu v rámci studia MBA je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho vzniku. Především pak motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožúra
PDF, 7 628,4 KB
Lektori
PDF, 591,8 KB
Kompletné sylaby
PDF, 845,1 KB
Študijný plan
PDF, 173,9 KB
Harmonogram
PDF, 423,5 KB

Absolventi CEMI

Martin Černík, MBA

Martin Černík, MBA, Key Account Manager - ESSOX s. r. o.

Absolvent oboru

MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA

2015 / 2016
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, Praktická detská lekárka, predsedníčka Odbornej spoločnosti ČLS JEP a prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia

Absolvent oboru

MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA

2014 / 2015
MUDr. Radek Kaniok, MBA

MUDr. Radek Kaniok, MBA, Vedúci lekár výjazdového stanovište, Zdravotnícka záchranná služba Moravskosliezskeho kraja, p.o.

Absolvent oboru

MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA

2014 / 2015
Další absolventi

Školné

Študujte na CEMI a získajte prestížny tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu štúdia, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé jednoročné štúdium.

balíček
počet študentov
počet splátok
cena štúdia pre 1 študenta bez dph

CEMI AKCIA 1000 ABSOLVENTOV

až 4 splátky
1
až 4
4.199 €
2.999 €

CEMI ŠTANDARD

až 10 splátok
1
až 10
4.199 €
Viac informácií v sekcii školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte otázku ke štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

frame-scrollup