MBA - EXECUTIVE MBA

Prečo si vybrať tento odbor?

Zahŕňa preto nielen manažérsko-ekonomickej disciplíny ako je Strategický manažment či Manažérska ekonomika, ale aj disciplíny týkajúce sa rozvoja manažérskych zručností v rámci obchodných rokovaní, spoločenského správania a etikety či manažérske kultúry a etiky

Študenti získajú tiež nevyhnutné vedomosti z Korporátneho práva ČR a SR a tiež vedomosti potrebné pre manažment ľudských zdrojov firmy v rámci predmetov Personálny manažment a Koučovanie pre manažérov a podnikateľov. Študenti sa v rámci predmetu Medzinárodný obchod zoznámi aj s postavením a významom zahraničného obchodu pre ekonomiku ČR a mierou zapojenia ČR do medzinárodného obchodu. Keďže je tento odbor určený pre manažérov, nechýba ani Management osobného rozvoja, ktorý je zameraný na osobnosť samotného manažéra a jeho vlastný rozvoj.

Tento odbor je ideálny pre členov štatutárnych orgánov (dozornej rady, predstavenstva) akciových spoločností, pre konateľa spoločností s ručením obmedzeným aj pre ďalšie vrcholových manažérov v súkromnej aj štátnej sfére či pre všetkých, ktorí k týmto pozíciám smerujú. Štúdium je ukončené titulom MBA.

logo

Do kurzov začatých v marci 2017 môžete posielať prihlášky už len 5 dnů.

Prihláška

Lektori odboru

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Garant oboru
 • MBA - EXECUTIVE MBA
JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

 • MBA - EXECUTIVE MBA
Ing. Simona Hašková, Ph.D.

Ing. Simona Hašková, Ph.D.

 • MBA - EXECUTIVE MBA
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - EXECUTIVE MBA
 • MBA - MANAŽMENT OBCHODU
 • MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

 • MBA - EXECUTIVE MBA
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

Garant oboru
 • MBA - EKONOMIKA A FINANČNÝ MANAŽMENT
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - BEZPEČNOSTNÝ A KRÍZOVÝ MANAŽMENT
 • MBA - EXECUTIVE MBA
 • MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA
 • MBA - VEREJNÁ SPRÁVA
JUDr. Oldřich Vacek

JUDr. Oldřich Vacek

 • MBA - EXECUTIVE MBA
 • MBA - MANAŽMENT OBCHODU

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

EX_KP 1

Korporátní právo ČR a SR

Korporátní právo ČR a SR JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M. Sylabus předmětu

Cílem studijního předmětu je zvládnutí praktických aspektů korporátního práva a práva obchodních společností ve smyslu aktuální české a slovenské právní úpravy. Zvýšená pozornost je věnována vzniku, změnám a zániku obchodních korporací a obchodních společností, jakož i účasti společníků a statutárních zástupců v nich, včetně přenesení těchto změn do zápisu v obchodním rejstříku. Pozornost je věnována orgánům jednotlivých společností, jejich kompetencím a povinnostem statutárních zástupců při výkonu funkce. Každá kapitola obsahuje analýzu vybraných obchodně-právních institutů z hlediska jednotlivých národních právních úprav.

Více o předmětu
EX_ME 1

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika Ing. Simona Hašková, Ph.D. Sylabus předmětu

Znalostí manažera se obecně rozumí jeho schopnost efektivně využívat relevantní informace a jemu dostupné poznatky k úspěšnému řešení problémů spadajících do jeho kompetence. Podstatnou část této znalosti, podpořené prováděním a využíváním elementárních ekonomických propočtů, posluchač získá absolvováním předmětu Manažerská ekonomika v rámci MBA studia. Výuka bude probíhat převážně formou dozorovaného samostatného řešení cvičných úloh vycházejících z výukových materiálů k jednotlivým kapitolám, v nichž jsou shrnuty základní poznatky potřebné k řešení. Ke každé kapitole je studentům k dispozici složka s výukovými materiály a cvičnými úlohami.

Více o předmětu
EX_MKE 1

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Studium předmětu umožní studentům seznámit se se základními pojmy – manažerská kultura, její prvky, struktura, zdroje. Objasníme souvislost se strategií firmy. Významné místo bude věnováno typologii firemní kultury, vztahu k organizační struktuře či prostředí. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu.

Více o předmětu
EX_MK 1

Marketing a prodej

Marketing a prodej Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit pojem a obsah marketingu v celé jeho šíři a seznámit s vývojem marketingových koncepcí, Budeme se zabývat i analýzami mikro a makro prostředí. Budete seznámeni i s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Více o předmětu
EX_SM 1

Strategický management

Strategický management PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus předmětu

Cílem modulu strategický management v rámci studia MBA je seznámit studenty s metodami strategické analýzy a ukázat jim praktické možnosti jejího využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování. Modul ukazuje několik pohledů na strategické řízení a umožňuje studentovi aplikovat ten, který mu podle oboru a zaměření nejvíce vyhovuje z hlediska smysluplného využití v dané společnosti. Zaměřuje se především nastanovení poslání, vize a strategických cílů společnosti, podpořené strategickými analýzami.

Více o předmětu

Študijný plán 2. semestr

EX_KMP 2

Koučování pro manažery a podnikatele

Koučování pro manažery a podnikatele Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Sylabus předmětu

Cílem předmětu je získat základní znalosti o koučování a vyzkoušet si koučovací dovednosti ve vlastním pracovním prostředí. Předmět je cílen primárně na ty oblasti koučování, které mohou využívat manažeři a podnikatelé jak pro vlastní potřebu tak i pro vedení a motivaci svých zaměstnanců. Studenti budou seznámeni s rozdíly mezi externím a interním koučováním, poznají koučování jako klíčovou manažerskou techniku a moderní způsob vedení lidí, poznají jeho možnosti a aplikace v konkrétních situacích. Čeká je seznámení s důležitými koučovacími nástroji, technikami a postupy a budou mít možnost pochopit aplikaci koučování v konkrétních modelových situacích (motivace zaměstnanců, zvýšení pracovního výkonu, zpětná vazba, rozvojové plány apod.); Dočkají se vysvětlení rozdílů mezi koučováním týmů, tandemů, skupin a jednotlivců, seznámí se s využitím koučování ve vlastním rozvoji a výhodami budování tzv. koučovací kultury. Výukové materiály obsahují množství praktických nástrojů, testů, kvízů apod., které jsou studentům poskytnuty pro snadnější aplikaci látky aplikaci do jejich praxe.

Více o předmětu
EX_MOR 2

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět v rámci MBA studia zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Více o předmětu
EX_MO 2

Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod JUDr. Oldřich Vacek Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit posluchačům postavení a význam zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a míru zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Současně vysvětlit a zdůvodnit stávající teritoriální a komoditní strukturu českého vývozu a dovozu a vazbu obchodu na existující společenské a politické podmínky v ČR a v zemích českého vývozu a dovozu. Studenti získají přehled o vývoji a současné situaci v českém bankovním sektoru, ovládnou základní platební instrumenty používané v mezinárodním obchodě, stejně tak se seznámí s podmínkami mezinárodní přepravy, pojišťovnictví, celní agendy a aplikací práva při obchodování se zahraničím. Pro profesní působení studentů budou důležité informace o využívání státní podpory, která je subjektům v ČR poskytována i praktické zkušenosti z dosavadního členství ČR v EU. Stěžejním úkolem modulu je vytvořit u studentů schopnost zvládnout po komerční stránce obchodní jednáníse zahraničními a tuzemskými partnery a samostatně, se všemi náležitostmi, realizovat obchodní případ vývozu (dovozu), resp. prodeje a nákupu.

Více o předmětu
EX_PM 2

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem modulu v rámci MBA studia je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho vzniku. Především pak motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Více o předmětu
EX_SOD 2

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia je seznámit posluchače se základy společenské a obchodní etiky, tak, aby se stal skutečným „lvem/lvicí salonů“ nejen v České republice, ale i v zahraničí – včetně zemí s odlišnými kulturními, náboženskými i obchodními zvyklostmi. Součástí výuky bude i nahlédnutí do zásad uplatňovaných v rámci diplomatického protokolu tj. při společenských událostech na nejvyšší úrovni. Část výuky bude věnována i problematice sladění osobního a firemního image.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožúra
PDF, 7 628,4 KB
Lektori
PDF, 320,3 KB
Kompletné sylaby
PDF, 889,6 KB
Študijný plan
PDF, 180,3 KB
Harmonogram
PDF, 423,5 KB

Absolventi CEMI

Ing. Ilona Matějů, MBA

Ing. Ilona Matějů, MBA, Interný audit - Štátny fond dopravnej infraštruktúry

Absolvent oboru

MBA - EXECUTIVE MBA

2014 / 2015
Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.

Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M., Riaditeľ správy mestských lesov, odborný lesný hospodár

Absolvent oboru

MBA - EXECUTIVE MBA

2013 / 2014
Ing. Jozef Hudák, MBA

Ing. Jozef Hudák, MBA, konateľ súkromnej spoločnosti

Absolvent oboru

MBA - EXECUTIVE MBA

2012 / 2013
Další absolventi

Školné

Študujte na CEMI a získajte prestížny tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu štúdia, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé jednoročné štúdium.

balíček
počet študentov
počet splátok
cena štúdia pre 1 študenta bez dph

CEMI AKCIA 1000 ABSOLVENTOV

až 4 splátky
1
až 4
4.199 €
2.999 €

CEMI ŠTANDARD

až 10 splátok
1
až 10
4.199 €
Viac informácií v sekcii školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte otázku ke štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

frame-scrollup