MBA - Executive MBA

Tento študijný obor je určený predovšetkým pracovníkom stredného a vyššieho manažmentu súkromných, či štátnych spoločností, alebo pre aspirantov na tieto pozície a je takisto prierezom manažérskymi znalosťami dôležitými pre členov vrcholového vedenia firiem.

Vyplniť prihlášku

Prečo si vybrať tento odbor?

Obor Executive MBA zahŕňa nielen manažérsko – ekonomické disciplíny ako je Strategický management, ktorého úlohou je zoznámiť študentov s metódami strategickej analýzy a ukázať im praktické možnosti ich využitia v oblasti stredného a dlhodobého plánovania. Ďalšie disciplíny týkajúce sa rozvoja manažérskych schopností v rámci obchodných jednaní, manažerskej kultúry, etiky či spoločenskej zodpovednosti firiem ponúka predmet Manažérska ekonomika.

Časť výuky bude v rámci predmetu Spoločenský styk, Obchodná etika a Diplomatický protokol venovaná i problematike spoločenskej a obchodne etiky, zásadám uplatňovaných v rámci diplomatického protokolu, či problematike zladenia osobného a firemného image. Študenti získajú taktiež znalosti v oblasti Marketingu a predaja –okrem vysvetlenia pojmov a obsahu marketingu v celej jeho šírke, ukážeme na praktických príkladoch možnosti marketingovej komunikácie, tvorby kampaní a spôsoby vyhodnotenia ich efektívnosti.

Tento MBA program zahrňuje i nevyhnutné vedomosti z Korporátneho práva ČR a SR ako aj znalosti potrebné pre management ľudských zdrojov firmy, s ktorými sa študenti oboznámia v rámci predmetov Personálny management a Koučovanie pre manažérov a podnikateľov, kde si koučovanie osvoja ako kľúčovú manažérsku techniku pre moderný spôsob vedenia ľudí, vrátanie konkrétnych situácií.

Predmet Medzinárodný obchod sa zameria na objasnenie postavenia a významu zahraničného obchodu pre ekonomiku Českej republiky a mieru zapojenia ČR do medzinárodného obchodu. Nakoľko je tento obor prierezom manažerských znalostí, nebude chýbať ani Management osobného rozvoja, ktorý sa sústredí na osobnosť samotného manažéra.

Odborným garantom oboru Executive MBA je Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., ktorá v súčasnej dobe pôsobí ako docentka, ďalej je konateľkou súkromnej spoločnosti a zaoberá sa vzdelávacími, výzkumnými, expertíznymi či poradenskými aktivitami. Štúdium prebieha online formou, trvá jeden rok a je ukončené obhajobou diplomovej práce a udelením profesného titulu MBA za menom.

logo

Do kurzov začatých v októbri 2017 môžete posielať prihlášky už len 40 dnů.

Prihláška

Lektori odboru

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Garant oboru
 • MBA - Executive MBA
JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

 • MBA - Executive MBA
Ing. Simona Hašková, Ph.D.

Ing. Simona Hašková, Ph.D.

 • MBA - Executive MBA
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

 • MBA - Executive MBA
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment zdravotníctva
 • MBA - Verejná správa
JUDr. Oldřich Vacek

JUDr. Oldřich Vacek

 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

EX_KP 1

Korporátní právo ČR a SR

Korporátní právo ČR a SR JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M. Sylabus předmětu

Cieľom študijného predmetu je zvládnutie praktických aspektov korporátního práva a práva obchodných společnosti v zmysle aktuálnej českej a slovenskej právnej úpravy. Zvýšená pozornosť je venovaná vzniku, zmenám a zániku obchodných korporácií a obchodných spoločnosti, ako i účasti spoločníkov a štatutárnych zástupcov v nich, vrátane prenesenia týchto zmien do zápisu v obchodnom registri. Pozornosť je venovaná orgánom jednotlivých společnosti, ich kompetenciám a povinnostiam štatutárnych zástpucov pri výkone funkcie. Každá kapitola obsahuje analýzu vybraných obchodne-právnych inštitútov z hľadiska jednotlivých národných právnych úprav.

Více o předmětu
EX_ME 1

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika Ing. Simona Hašková, Ph.D. Sylabus předmětu

Znalosťami manažéra sa všeobecne rozumejú jeho schopnosti efektívne využívať relevantné informácie a jemu dostupné poznatky k úspešnému riešeniu problémov spadajúcich do jeho kompetencie. Podstatnú časť tejto znalosti, podporenú využívaním elementárnych ekonomických prepočtov, získa poslucháč absolvovaním predmetu Manažérska ekonomika. Výuka bude prebiehať prevažne formou dozorovaného samostatného riešenia cvičných úloh, vychádzajúcich z výukových materiálov k jednotlivým kapitolám, v ktorých sú zhrnuté základné poznatky potrebné k riešeniu. Ku každej kapitole je študentom k dispozícií zložka s výukovými materiálmi a cvičnými úlohami.

Více o předmětu
EX_MKE 1

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Štúdium predmetu umožňuje študentom zoznámiť sa so základnými pojmamy – manažérska kultúra, jej prvky, štruktúra, zdroje. Objasníme súvislosť so stratégiou firmy. Významné miesto bude venované typológií firemnej kultúry, vzťahov k organizačnej štruktúre,  či prostrediu. Ďalšími témami bude analýza firemnej kultúry vo vzťahu k problémom manažmentu. V časti venovanej manažérskej etike budú vysvetlené ciele výuky praktickej etiky, ako je uplatňovaný etický prístup v súčasnom manažmente, čo obsahuje etický leadership. Vysvetlíme i pojem etický kódex, čo by mal obsahovať a ako ho správne vytvoriť. Záverečná časť modulu v rámci MBA štúdia je venovaná téme spoločenská zodpovednosť firiem, vysvetlíme pojem, obsah, kľúčové oblasti a objasníme výhody, ktoré CSR prináša pre firmy.

Více o předmětu
EX_MK 1

Marketing a prodej

Marketing a prodej Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je vysvetliť význam a obsah marketingu a zoznámiť s vývojom marketingových koncepcií. Objasníme obsah obchodného riadenia a činnost marketingového a predajného oddelenia. Pozornosť budeme venovať i procesu obchodného plánovania. Ukážeme si rôzne možnosti analýz prostredia. Predstavíme model 4P a 4C marketingového mixu. Uvedieme príklady tradičných i moderných foriem marketingovej komunikácie a prípravy i vyhodnotenie účinnosti marketingových kampaní.

Více o předmětu
EX_SM 1

Strategický management

Strategický management PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus předmětu

Cieľom modulu Strategický Manažment v rámci štúdia MBA je zoznámiť študentov s metódami strategickej analýzy a ukázať im praktické možnosti jej využitia v oblasti stredného a dlhodobého plánovania. Modul ukazuje niekoľko pohľadov na strategické riadenie a umožňuje študentovi aplikovať ten, ktorý mu podľa oboru a zamerania najviac vyhovuje z hľadiska zmysluplného využitia v danej spoločnosti. Zameriava sa predovšetkým na stanovenie poslania, vízie a strategických cieľov spoločnosti, podporených strategickými analýzami.

Více o předmětu

Študijný plán 2. semestr

EX_KMP 2

Koučování pro manažery a podnikatele

Koučování pro manažery a podnikatele Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Sylabus předmětu

Cieľom predmetu je získať znalosti o koučovaní a vyskúšať si koučovanie vo vlastnom pracovnom prostredí. Predmet je cielený primárne na tie oblasti koučovania, ktoré možu využívať manažéri a podnikatelia, ako pre svoju vlastnú potrebu, tak i pre vedenie a motiváciu svojich zamestnancov. Študenti budú zoznámení s rozdielmi medzi externým a interným koučovaním. Spoznajú koučovanie ako kľúčovú manažérsku techniku a moderný sposob vedenia ľudí, spoznajú jeho možnosti a aplikácie v konkrétnych situáciach. Čaká ich zoznámenie s dôležitými koučovacími nástrojmi, technikami a postupmi a budú mať možnosti pochopiť aplikáciu koučovania v konkrétnych modelových situáciach (motivácia zamestnancov, zvýšenie pracovného výkonu, spatná vazba, rozvojové plány a pod). Dočkajú sa vysvetlenia rozdielov medzi koučovaním tímov, tandemov, skupín a jednotlivcov, zoznámia sa s využitím koučovania vo vlastním rozvoji. Výukové materiály obsahujú množství praktických nástrojov, testov, kvízov a podobne, ktoré sú študentom poskytované pre jednoduchšiu aplikáciu látky do ich praxe.

Více o předmětu
EX_MOR 2

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Predmet zahŕňa problematiku duševnej hygieny, seberiadenie efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby ako zvládnuť samého seba – svoje osobné, študijné, pracovné, partnerské a rodinné problémy. Ďalej cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je optimalizácie uplatnenia absolventov v živote, v manažmente, na základe účinného riadenia samého seba ako nevyhnutného základu pre riadenie iných a súčasne zvládnuť sociálne zakotvenie a aktívny životný štýl.

Více o předmětu
EX_MO 2

Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod JUDr. Oldřich Vacek Sylabus předmětu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je vysvetliť študentom postavenie a význam zahraničného obchodu pre ekonomiku Českej republiky a mieru zapojenia ČR do medzinárodného obchodu. Súčasne vysvetliť a zdôvodniť teritoriálnu a komoditnú štruktúru českého vývozu a dovozu a väzbu obchodu na existujúce společenské a politické podmienky v ČR a v krajinách českého vývozu a dovozu. Študenti získajú prehľad o vývoji a súčasnej situácií v českom bankovom sektore, ovládnu základné platobné nástroje používané v medzinárodnom obchode, rovnako tak sa zoznámia s podmienkami medzinárodnej prepravy, poisťovníctva, colnej agendy a aplikácií práva pri obchodovaní so zahraničím. Pre profesné pôsobenie študentov budú dôležité informácie o využívaní štátnej podpory, ktorá je subjektom ČR poskytovaná, i praktické skúsenosti z členstva ČR v EÚ. Študenti získajú i schopnosť zvládnuť obchodné jednanie so zahraničím a tuzemskými partnermi a so všetkými náležitosťami realizovať obchodný prípad vývozu a dovozu, respektíve predaja a nákupu.

Více o předmětu
EX_PM 2

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém personálneho manažmentu. Zvláštna pozornost bude venovaná otázke personálneho manažmentu a zákonitostiam jeho vzniku. Predovšetkým motiváciu ľudí v pracovnom procese, hodnotenie personálu, základné princípy získavanie, výber a hodnotenie pracovníkov, ich rozvoj a odmeny.

Více o předmětu
EX_SOD 2

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cieľom predmetu je zoznámiť sa so základmi spoločenskej a obchodnej etikety tak, aby sa študenti stali tzv. skutočnými levmi salónov v Českej republike ale i v zahraničí – vrátane krajín s odlišnými kultúrnymi, náboženskými i obchodnými zvyklosťami. Časť prednášok je venovaná i problematike zladenia osobného a firemného image. V študijných textoch nájde študent i informácie o obchodnej diplomacii a jednotlivých súčastiach diplomatického protokolu.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožúra
PDF, 7 628,4 KB
Lektori
PDF, 320,3 KB
Kompletné sylaby
PDF, 884,6 KB
Študijný plan
PDF, 180,3 KB
Harmonogram
PDF, 251,4 KB

Absolventi CEMI

Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA

Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA, Majiteľ, konateľ, odborný vedúci a primár - AFC

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2012 / 2013
Jiří Willem Kocich, MBA

Jiří Willem Kocich, MBA, Fashion & Sales Consultant - Louis Vuitton

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2013 / 2014
Bc. Michal Černaj, MBA

Bc. Michal Černaj, MBA, Webmaster - Mesto Žiar nad Hronom

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2012 / 2013
Další absolventi

Školné

Študujte na CEMI a získajte prestížny tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu štúdia, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé jednoročné štúdium.

balíček
počet študentov
počet splátok
cena štúdia pre 1 študenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
4.199 €
3.799 €

CEMI ŠTANDARD

až 10 splátok
1
až 10
4.199 €

CEMI Akcia 1+1

Štúdium pre 2
2
až 4
4.199 €
3.399 €
Viac informácií v sekcii školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup