MBA - BEZPEČNOSTNÝ A KRÍZOVÝ MANAŽMENT

Študijný odbor Bezpečnostný a krízový manažment je určený zamestnancom policajných a armádnych zborov, hasičských zborov, bezpečnostných agentúr, štátnym úradníkom prichádzajúcich do kontaktu s krízovým riadením a plánovaním a pracovníkom ostatných zložiek integrovaného záchranného systému.

Vyplniť prihlášku

Prečo si vybrať tento odbor?

V jeho rámci získajú študenti v prvom semestri povedomie o bezpečnosti  ČR a krízovom riadení pri mimoriadnych udalostiach v rámci ČR s ohľadom na aktuálnu právnu úpravu, ale tiež o bezpečnosti v medzinárodnom meradle a roli medzinárodných organizácii (EU, NATO, OSN) pri zaisťovaní bezpečnosti. Neoddeliteľnou súčasťou je tiež zoznámenie sa s rolou jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému a vymedzenie ich aktivít a spolupráce na operatívnej, taktickej a strategickej úrovni.

Pretože je štúdium určené pracovníkom manažmentu, je tu zaradený tiež predmet Personálny manažment, v ktorom sa študenti naučia lepšie a efektívnejšie viesť svojich spolupracovníkov a podriadených. Mimoriadne situácie tiež často vyžadujú adekvátnu komunikáciu s verejnosťou, a preto sa študenti naučia, ako zvládať i tieto situácie.

logo

Do kurzov začatých v marci 2017 môžete posielať prihlášky už len 5 dnů.

Prihláška

Lektori odboru

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Garant oboru
  • MBA - EXECUTIVE MBA
Mgr. Lenka Jakubcová

Mgr. Lenka Jakubcová

  • MBA - BEZPEČNOSTNÝ A KRÍZOVÝ MANAŽMENT
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Garant oboru
  • MBA - BEZPEČNOSTNÝ A KRÍZOVÝ MANAŽMENT
PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

  • MBA - BEZPEČNOSTNÝ A KRÍZOVÝ MANAŽMENT
Mgr. Pavla Schwingerová

Mgr. Pavla Schwingerová

  • MBA - BEZPEČNOSTNÝ A KRÍZOVÝ MANAŽMENT
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

  • LLM - Korporátne právo
  • MBA - BEZPEČNOSTNÝ A KRÍZOVÝ MANAŽMENT
  • MBA - EXECUTIVE MBA
  • MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA
  • MBA - VEREJNÁ SPRÁVA

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

MB_BKM 1

Bezpečnost a krizový management

Bezpečnost a krizový management Mgr. Lenka Jakubcová Sylabus předmětu

Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s platnou právní úpravou krizového řízení v České republice, strukturou a jednotlivými prvky bezpečnostního systému České republiky, včetně jejich úkolů a působnosti, a to i v návaznosti na nadnárodní úroveň. Studenti porozumí principům a systému řízení a řešení situace v území (na úrovni stát – kraj – obec – místo zásahu) při vyhlášení krizového stavu, fungování orgánů krizového řízení a jejich působnosti, a seznámí se s řešením následků např. živelních pohrom při vyhlášení krizového stavu. Získají přehled o zásadách krizového plánování i plánování na podporu řešení mimořádných událostí, o možnostech a způsobech řešení mimořádných událostí na jednotlivých úrovních veřejné správy i z pohledu integrovaného záchranného systému, jehož nedílnou součástí jsou právě bezpečnostní sbory. Studenti si také vytvoří představu o možnostech ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech vyžadujících opatření kolektivní či individuální ochrany, o nadnárodní spolupráci v oblasti krizového řízení a plánování, řešení krizí a ochrany obyvatelstva, či o zabezpečení kritické infrastruktury v národním rámci. Předmět pracuje se základními strategickými dokumenty z oblasti bezpečnosti a navazujícími právními předpisy ústavního charakteru, krizovou a brannou legislativou, v níž se také studenti učí orientovat.

Více o předmětu
MB_BA 1

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Sylabus předmětu

Předmět se v rámci studia MBA zaměřuje na základní informace o mechanismech a prioritách mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti. Pozornost bude věnována zejména organizačnímu uspořádání konkrétních mezinárodních organizací (EU, OSN, NATO, Rada Evropy a další) a roli bezpečnostních otázek v jejich prioritách. Stranou pozornosti nezůstanou aktuálním či perspektivně budoucí bezpečnostní výzvy, kterým tyto organizace řeší. Důraz je kladen i na popis a kanály zapojení České republiky do fungování výše sledovaných organizací.

Více o předmětu
MB_BS 1

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS Mgr. Lenka Jakubcová Sylabus předmětu

Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s úlohou a působností subjektů se statutem „bezpečnostní sbor“ v integrovaném záchranném systému. Bude vysvětlena jejich činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů a role, kterou zaujímají jako jedna ze „základních“ či „ostatních“ složek integrovaného záchranného systému. Studenti získají informace o významu integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z jakých složek se skládá a na jakých principech funguje spolupráce mezi těmito složkami. Cílem předmětu je přiblížit studentům také řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému, a to na úrovni taktické (na místě zásahu), operativní (činnost operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému) a strategické (na úrovni Ministerstva vnitra České republiky, hejtmana kraje či starosty obce s rozšířenou působností). Seznámí se samozřejmě i se základními právními předpisy, na jejichž základě je tato spolupráce možná, a různými modelovými postupy kooperace složek.

Více o předmětu
MB_KV 1

Komunikace s veřejností

Komunikace s veřejností Mgr. Pavla Schwingerová Sylabus předmětu

Předmět si v rámci MBA studia klade za cíl seznámit studenty s možnosti úspěšného vedené komunikace s veřejností. Co je Public Relations a jeho typy. Součástí předmětu je objasnění úlohy tiskového mluvčího, přiblížení možností komunikace s různými cílovými skupinami i využívání všech typů médií. Studenti se budou seznamovat s tím, jak postupovat při poskytování informací (včetně krizové komunikace), jak vytvářet tiskové materiály i komunikační kampaně. Předmět bude doplněný ukázkami úspěšných komunikačních projektů, realizovaných v poslední době v ČR.

Více o předmětu
MB_MOR 1

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s úlohou a působností subjektů se statutem „bezpečnostní sbor“ v integrovaném záchranném systému. Bude vysvětlena jejich činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů a role, kterou zaujímají jako jedna ze „základních“ či „ostatních“ složek integrovaného záchranného systému. Studenti získají informace o významu integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z jakých složek se skládá a na jakých principech funguje spolupráce mezi těmito složkami. Cílem předmětu je přiblížit studentům také řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému, a to na úrovni taktické (na místě zásahu), operativní (činnost operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému) a strategické (na úrovni Ministerstva vnitra České republiky, hejtmana kraje či starosty obce s rozšířenou působností). Seznámí se samozřejmě i se základními právními předpisy, na jejichž základě je tato spolupráce možná, a různými modelovými postupy kooperace složek.

Více o předmětu

Študijný plán 2. semestr

MB_NSB 2

Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Sylabus předmětu

Modul si v rámci studia MBA klade za cíl seznámit studenty s konceptem „bezpečnosti nezajišťované státem“ a subjekty, které do této oblasti alespoň částečně spadají (obecní policie, soukromé bezpečnostní služby, veřejné stráže, instituce zřizované kraji, nestátní organizace aktivní v oblasti bezpečnosti). Zmíněno je i téma koordinačních dohod mezi obcemi a Policií České republiky. Pozornost bude věnována i bezpečnostním úvahám na úrovni firmy a jednotlivce (pojem Bezpečná lokalita, přiměřená obrana atd.).

Více o předmětu
MB_OO 2

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech Mgr. Lenka Jakubcová Sylabus předmětu

Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s řízením opatření k ochraně obyvatelstva a rozhodováním odpovědných subjektů na jednotlivých úrovních veřejné správy o těchto opatřeních. Jedná se o situace, kdy je potřeba rozhodnout a učinit určitá opatření k ochraně životů a zdraví obyvatel, jejich majetku či životního prostředí před nastalou či hrozící mimořádnou událostí (např. varovat obyvatelstvo v ohrožené lokalitě pomocí sirén, organizovat evakuaci z území ohroženého či zasaženého následky mimořádné události, zajistit evakuovaným lidem náhradní ubytování, stravování a zásobování pitnou vodou, zabezpečit výdej prostředků individuální ochrany atd.). Právní předpisy stanoví povinnosti na úseku ochrany obyvatelstva orgánům státní správy, územní samosprávy, výkonným složkám, ale i právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Orientace v základních aspektech této problematiky je proto důležitá zejména pro střední a vyšší management všech těchto subjektů. Předmět nahlíží na problematiku ochrany obyvatelstva jak z pohledu těch, kterým zákon stanoví určité úkoly a povinnosti k ochraně obyvatel (vyplývající z výkonu jejich funkce), tak i z pohledu fyzických osob samotných, které jsou v důsledku těchto opatření omezovány na svých právech a povinovány se těmto opatřením podřídit.

Více o předmětu
MB_PM 2

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem studijního modulu v rámci MBA studia je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho vzniku. Především pak motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Více o předmětu
MB_PE 2

Profesní etika

Profesní etika PhDr. Petr Nesvadba, CSc. Sylabus předmětu

Cílem kurzu v rámci MBA studia je přispět k formování a kultivaci etických aspektů chování, rozhodování a jednání policistů, pracovníků v bezpečnostních službách a ve veřejné správě vůbec, což je jedním z rozhodujících předpokladů svědomitého a řádného výkonu jejich služby (zaměstnání). Ve své prvé části je kurs orientován na vymezení základních etických pojmů, rekapitulaci klíčových paradigmat v dějinách evropského etického myšlení, poté se tématika soustřeďuje na vztah jedince a společnosti, morálky a práva, a na problematiku spravedlnosti. Druhá část kurzu předkládá klíčové etické aspekty veřejné správy s hlavním zaměřením na porozumění veřejné správě jakožto službě a občanovi jakožto klientovi. Pozornost je věnována rovněž rozličným podobám neetického jednání (korupce, šikana na pracovišti apod.). Ve své třetí části se výuka soustřeďuje na základní témata profesní etiky policie: vychází z charakteristiky policejní subkultury a jejích etických konotací, vymezuje úlohu policie v demokratickém právním státě a její vztah k veřejnosti. Poté uvádí studenty do sféry hodnotových a normativních požadavků, kladených na policejní práci, na etické aspekty rozličných druhů policejních činností (např. vyšetřování a výslechu) a na interpretaci příčin, podob a řešení hlavních druhů neetického chování policistů (korupce a nepřiměřené užití donucovacích prostředků).

Více o předmětu
MB_SP 2

Správní právo

Správní právo JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem studijního modulu v rámci studia MBA je úspěšné zvládnutí vybraných institutů správního práva, organizace a činnosti správních orgánů České republiky a správního práva hmotného i procesního. Především se jedná o pochopení pojmů „veřejná správa“ a „správní právo“ a o zvládnutí organizace veřejné správy, pramenů správního práva, principů tvorby práva ve veřejné správě, správních aktů, postupů při vydávání správních aktů a správního práva trestního.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožúra
PDF, 7 628,4 KB
Lektori
PDF, 334,3 KB
Kompletné sylaby
PDF, 837,4 KB
Študijný plan
PDF, 173,9 KB
Harmonogram
PDF, 423,5 KB

Absolventi CEMI

kpt. Ing. Bc. Lenka Kubálková, MBA

kpt. Ing. Bc. Lenka Kubálková, MBA, Vrchný komisar - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Absolvent oboru

MBA - BEZPEČNOSTNÝ A KRÍZOVÝ MANAŽMENT

2013 / 2014
Zdeněk Macháček, MBA

Zdeněk Macháček, MBA, Riaditeľ bezpečnosti - Česká spořitelna

Absolvent oboru

MBA - BEZPEČNOSTNÝ A KRÍZOVÝ MANAŽMENT

2014 / 2015
Ing. Bc. Miroslav Valta, MBA

Ing. Bc. Miroslav Valta, MBA, mladší znalec kancelárie súdne znalkyňa Dr. Ing. Jany MATUROVÉ - PYROKONTROL trading & consulting (www.pyrokontrol.cz)

Absolvent oboru

MBA - BEZPEČNOSTNÝ A KRÍZOVÝ MANAŽMENT

2013 / 2014
Další absolventi

Školné

Študujte na CEMI a získajte prestížny tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu štúdia, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé jednoročné štúdium.

balíček
počet študentov
počet splátok
cena štúdia pre 1 študenta bez dph

CEMI AKCIA 1000 ABSOLVENTOV

až 4 splátky
1
až 4
4.199 €
2.999 €

CEMI ŠTANDARD

až 10 splátok
1
až 10
4.199 €
Viac informácií v sekcii školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte otázku ke štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

frame-scrollup