MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

Študijný obor Bezpečnostný a krízový manažment je určený zamestnancom policajných a armádnych zborov, hasičských zborov, bezpečnostných agentúr, štátnym úradníkom prichádzajúcich do kontaktu s krízovým riadením a plánovaním a pracovníkom ostatných zložiek integrovaného záchranného systému.

Vyplniť prihlášku

Prečo si vybrať tento odbor?

MBA program Bezpečnostný a krízový management vychádza svojou náplňou v ústrety všetkým pracovníkom bezpečnostných zložiek, ktorým systematicky predstavuje celú oblasť managementu, týkajúcu sa bezpečnostnej a krízovej oblasti. Študenti získajú aktuálny prehľad o bezpečnosti a krízovom riadení v rámci ČR s ohľadom na aktuálnu právnu úpravu a taktiež o bezpečnosti v medzinárodnom meradle, v roli medzinárodných organizácií pri zaisťovaní bezpečnosti.

Predmet Bezpečnostné aspekty medzinárodnej spolupráce, zoznámi študentov so základnými informáciami, mechanizmami a prioritami medzinárodnej spolupráce v bezpečnostnej oblasti. Pozornosť bude venovaná predovšetkým organizačnému usporiadaniu konkrétnych medzinárodných organizácií a roli bezpečnostních otázok v jej prioritách. Cieľom predmetu Komunikácia s verejnosťou, je na praktických príkladoch predstavit možnosti úspešne vedenej komunikácie s verejnosťou a objasniť základné záujmy public relations.

Predmet  Neštátne súčasti bezpečnostného systému ČR približuje koncept štátom nezaisťovanej bezpečnosti, vrátane všetkých subjektov, ktoré do nej spadajú. Pozornosť bude venovaná i bezpečnostným úvahám na úrovni firmy a jednotlivca. Ďalšie disciplíny, ako Profesná etika, Správne právo či Ochrana obyvatelstva pri mimoriadnych udalostiach, sa postarají o zaistenie komplexnosti dosiahnutého manažerského vzdelania.

S úlohou a pôsobnosťou subjektov so štatútom „bezpečnostný zbor“ v integrovanom záchrannom systéme, zoznámi študentov predmet Bezpečnostné zbory a ich úloha v IZS, ktorý sa ďalej sústreďuje na ich činnost a role, ako jedny zo zložiek integrovaného záchranného systému. Pracovníci managementu určite ocenia i predmet Personálny management, v ktorom sa študenti lepšie a efektívnejšie naučia viesť a motivovať svojich podriadených. Zamestnanci bezpečnostných zložiek sú často vystavení značmému stresu, preto je štúdium obohatené o Management osobného rozvoja, vďaka ktorému sa naučia lepšie zvládať aj tieto aspekty svojho povolania.

Garantom oboru Bezpečnostný a krízový management je Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., ktorý okrem svojej pedagogickej praxe pôsobí od roku 2010 na Policajnej akadémií Českej republiky v Prahe. Štúdium prebieha online formou, trvá jeden rok, je ukončené obhajobou diplomovej práce a udelením profesního titulu MBA za menom.

logo

Do kurzov začatých v októbri 2017 môžete posielať prihlášky už len 40 dnů.

Prihláška

Lektori odboru

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Garant oboru
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment zdravotníctva
Mgr. Lenka Jakubcová

Mgr. Lenka Jakubcová

 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
Mgr. Pavla Schwingerová

Mgr. Pavla Schwingerová

 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment zdravotníctva
 • MBA - Verejná správa

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

MB_BKM 1

Bezpečnost a krizový management

Bezpečnost a krizový management Mgr. Lenka Jakubcová Sylabus předmětu

Hlavným cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je zoznámiť študentov s platnou právnou úpravou krízového riadenia v Českej republike, štruktúrou a jednotlivými prvkami bezpečnostného systému Českej republiky, vrátane jej úloh a pôsobnosťou a to i v náväznosti  na nadnárodnú úroveň. Študenti porozumejú princípom a systémom riadenia a riešenia situácie na území (na úrovní štát – kraj – obec – miesto zásahu), pri vyhlásení krízového stavu, fungovania orgánov krízového riadenia a ich pôsobnosti a zoznámia sa s riešením následkov, napríklad živelných pohrom, alebo pri vyhlásení krízového stavu. Získajú prehľad o zásadách krízového plánovania i plánovania na podporu riešení mimoriadnych udalostí, o možnostiach a spôsoboch riešenia mimoriadnych udalostí na jednotlivých úrovniach verejnej správy i z pohľadu integrovaného záchranného systému, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú práve bezpečnostné zbory. Študenti si tiež vytvoria predstavu o veľmi aktuálnej a skloňovanej problematike ochrany kritickej infraštruktúry na národnej i medzinárodnej úrovni, o nadnárodných spoluprácach v oblasti krízového riadenia a plánovania, riešení kríz a ochrany obyvatelstva. Predmet pracuje so základnými strategickými dokumentami z oblasti bezpečnosti a naväzujúcimi právnymi predpismi ústavneho charakteru, krízovou a brannou legislatívou, v ktorej sa študenti tiež učia orientovať.

Více o předmětu
MB_BA 1

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Sylabus předmětu

Predmet sa zameriava na základné informácie o mechanizmoch a prioritách medzinárodnej spolupráce v bezpečnostnej oblasti. Pozornosť bude venovaná predovšetkým organizačnému usporiadaniu konkrétnych medzinárodných organizácií (Európska únia, Organizácia spojených národov, Severoatlantická aliancia, Rada Európy a ďalšie) a roli bezpečnostných otázok v ich prioritách. Stranou pozornosti nezostanú  budúce bezpečnostné výzvy, ktoré tieto organizácie riešia. Dôraz je kladený i na popis a kanály zapojenia Českej republiky do fungovania vyššie sledovaných organizácií.

Více o předmětu
MB_BS 1

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS Mgr. Lenka Jakubcová Sylabus předmětu

Hlavným cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je zoznámiť študentov s úlohou a pôsobnosťou subjektov so štatútom „bezpečnostný zbor“ v integrovanom záchrannom systéme. Bude vysvetlená ich činnost vykonávaná podľa zvláštnych právnych predpisov a rolí, ktorú majú ako jedny zo základných či ostatních zložiek integrovaného záchranného systému. Študenti získajú informácie o význame integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z akých zložiek sa skladá a na akých princípoch funguje spolupráca medzi týmito zložkami. Cieľom predmetu je priblížiť študentom taktiež riadenie zásahu zložiek integrovaného záchranného systému a to na úrovni taktickej (na mieste zásahu), operatívnej (činnosť operačných a informačních stredísk integrovaného záchranného systému) a strategickej (na úrovni Ministerstva vnitra Českej republiky, hejtmana kraja či starosti obce s rozšířenou pôsobnosťou). Zoznámi sa samozrejme i so základnými právními predpismi, na kterých základe je táto spolupráca možná, a rôznymi modelovými postupmi kooperácie zložiek.

Více o předmětu
MB_KV 1

Komunikace s veřejností

Komunikace s veřejností Mgr. Pavla Schwingerová Sylabus předmětu

Predmět si v rámci MBA štúdia kladie za cieľ zoznámiť študentov s možnosťami úspešného vedenia komunikácie s verejnosťou. Čo je Public Relations a jeho typy. Súčasťou predmetu je objasnenie úlohy tlačového hovorcu, priblíženie možnosti komunikácie s rôznymi cieľovými skupinami i využívaní všetkých typov médií. Študenti sa budú zoznamovať s tým, jako postupovať pri poskytovaní informácií (vrátane krízovej komunikácie), ako vytvárať tlačové  materiály i komunikačné kampane. Predmet bude doplnený ukážkami úspěšných komunikačních projektov, realizovaných v poslednej dobe v ČR.

Více o předmětu
MB_MOR 1

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Predmet zahrňuje problematiku duševnej hygieny, seberiadenie  efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby ako zvládnuť samého seba – svoje osobn é, študijné, pracovné, partnerské a rodinné problémy. Ďalej cielene ovládnuť postupy efektívneho seberiadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je optimalizácia uplatnenia absolventov v živote a v manažmente na základe účinného riadenia samého seba ako nevyhnutného základu pre riadenie iných a súčasné zvládnutie efektívneho sociálneho zakotvenia a aktívneho životného štýlu.

Více o předmětu

Študijný plán 2. semestr

MB_NSB 2

Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Sylabus předmětu

Modul si v rámci štúdia MBA kladie za cieľ zoznámiť študentov s konceptom  „bezpečnosti nezaisťovanej štátom“ a subjekty, ktoré do tejto oblasti aspoň čiastočne spadajú (miestna polícia, súkromné bezpečnostné služby, verejné stráže, inštitúcie zriaďované krajom, neštátne organizácie aktívne v oblasti bezpečnosti). Zmienená je i téma koordinačných dohôd medzi obcami a Políciou Českej republiky. Pozornosť bude venovaná i bezpečnostným úvahám na úrovni firmy a jednotlivca (pojem Bezpečnostná lokalita, primeraná obrana atď.).

Více o předmětu
MB_OO 2

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech Mgr. Lenka Jakubcová Sylabus předmětu

Hlavným cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je zoznámiť študentov s riadením opatrení k ochrane obyvatelstva a rozhdovaním zodpovedných subjektov na jednotlivých úrovniach verejnej správy o týchto opatreniach. Jedná sa o situácie, kedy je potreba rozhodnúť a učiniť určité opatrenia k ochrane životov a zdravia obyvateľov, ich majetku či životného prostredia pred hroziacou udalosťou (napríklad varovať obyvateľstvo v ohrozenej lokalite pomocou sirén, organizovať evakuáciu z územia ohrozeného či zasiahnutého následkami mimoriadnej udalosti, zaistiť evakuovaním ľuďom náhradné ubytovanie, stravovanie a zásobovanie pitnou vodou, zabezpečiť výdaj prostriedkov individuálnej ochrany atď.). Právne predpisy stanovia povinnosti na úseku ochrany obyvatelstva orgánom štátnej správy, územnej samosprávy, výkonným zložkám, ale i právnickým a podnikajúcim fyzickým osobám. Orientácia v základných aspektoch tejto problematiky je preto dôležitá hlavne pre stredný a vyšší Manažment všetkých týchto subjektov. Predmet nahliada na problematiku ochrany obyvatelstva jako z pohľadu tých, ktorým zákon  stanoví určité úlohy a povinnosti k ochrane obyvateľstva (vyplývajúcich z výkonu ich funkcie), tak i z pohľadu fyzických osôb samotných, ktoré sú v dosledku týchto opatrení obmedzované na svojich právach a majú povinnost sa týmto opatreniam podriadiť.

Více o předmětu
MB_PM 2

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém personálneho manažmentu. Zvláštna pozornosť bude venovaná otázke personálneho manažmentu a zákonitostiam jeho vzniku. Predovšetkým motivácia ľudí v pracovnom procese, hodnotenie personálu, základným princípom získavania, výberu a hodnotenia pracovníkov, ich rozvoj a odmeňovanie.

Více o předmětu
MB_PE 2

Profesní etika

Profesní etika PhDr. Petr Nesvadba, CSc. Sylabus předmětu

Cieľom kurzu v rámci MBA štúdia je prispieť k formovaniu a kultivácií etických  aspektov správania, rozhodovania a jednania policajtov, právnikov v bezpečnostných službách a vo verejnej správe, čo je jedným z rozhodujúcich predpokladov svedomitého a riadneho výkonu ich služby. Vo svojich prvých dvoch kapitolách je kurz orientovaný na vymedzenie základných etických pojmov, rekapitulácií kľúčových slov v dejinách i súčasnosti, v rámci európskeho etického myslenia. V nasledujúcej kapitole sa témy rozdeľujú na vztah jedinca a spoločnosti, morálky a práva, na problematiku spravodlivosti. Kurz predkladá účastníkom kľúčové etické aspekty verejnej správy s hlavným zameraním na porozumenie verejnej správy. Kurz plynule prechádza k otvoreniu základných etických nárokov, ktoré sú vznášané na manažérsku profesiu a na vybrané profesie v oblasti práva (sudca, advokát, štátny zástupca). Pozornosť je venovaná rozličným podobám neetického správania a jednania (korupcia, šikana na pracovisku apod.). Vo svojej záverečnej kapitole sa výuka sústreďuje na základné témy profesnej etiky polície: vychádza z charakteristiky policajnej subkultúry a jej etických konotácií, vymedzuje úlohu policie v demokratickom právnom štáte a jej vzťah k verejnosti. Predmet uvádza študentov do sféry hodnotových a normatívnych požiadavkov, kladených na policajnú prácu, na etické aspekty rozličných druhov policajných činností a na interpretáciu príčin, podôb a riešenia hlavných druhov neetického správania policajtov (korupcie a neprimerané užitie donucovacích prostriedkov).

Více o předmětu
MB_SP 2

Správní právo

Správní právo JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém správného práva, organizácia a činnosti správnych orgánov Českej republiky a správneho práva hmotného i procesného. Predovšetkým sa jedná o pochopenie pojmov „verejná správa“ a „správne právo“ a o zvládnutie organizácie verejnej správy, prameňov správneho práva, princípov tvorby práva vo verejnej správe, správnych aktov, postupov pri vydávaní správnych aktov a správneho práva trestného.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožúra
PDF, 7 628,4 KB
Lektori
PDF, 334,3 KB
Kompletné sylaby
PDF, 837,4 KB
Študijný plan
PDF, 173,9 KB
Harmonogram
PDF, 251,4 KB

Absolventi CEMI

Ing. Jiří Kučera, MBA

Ing. Jiří Kučera, MBA, Vedúci odboru bezpečnosti, hygieny práce a PO, Severočeské doly

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

2016 / 2017
Ing. Pavel Kácl, MBA

Ing. Pavel Kácl, MBA, Vojak, náčelník štábu Posádkového veliteľstva Praha

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

2015 / 2016
Mgr. Tomáš Burdych, MBA

Mgr. Tomáš Burdych, MBA, Inšpektor - Policie ČR

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

2015 / 2016
Další absolventi

Školné

Študujte na CEMI a získajte prestížny tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu štúdia, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé jednoročné štúdium.

balíček
počet študentov
počet splátok
cena štúdia pre 1 študenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
4.199 €
3.799 €

CEMI ŠTANDARD

až 10 splátok
1
až 10
4.199 €

CEMI Akcia 1+1

Štúdium pre 2
2
až 4
4.199 €
3.399 €
Viac informácií v sekcii školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup