FAQ

V  tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky. Pokiaľ tu i napriek tomu nenájdete to, čo vás zaujíma, neváhajte a obráťte sa na studijni@cemi.cz.

Čo by ste mali vedieť pred začatím štúdia

Prečo študovať na Central European Management Institute?

Central European Management Institute ponúka kvalitné a odborné jednoročné MBA a LLM štúdium, prispôsobené požiadavkám a časovým možnostiam našich študentov, vedené kvalifikovanými lektormi s mnohoročnou praxou.

MBA či LLM štúdium na Central European Management Institute je poskytované ako profesné štúdium, ktoré vhodne dopĺňa a ďalej rozširuje vysokoškolské (príp. stredoškolské) vzdelanie.

Aké sú podmienky prijatia do MBA a LLM štúdia na Central European Management Institute?

  • Prijatie na štúdium prebieha bez prijímacích skúšok.
  • Pre prijatia do odboru LLM je spôsobilý uchádzač, ktorý predloží doklad o riadnom ukončení aspoň bakalárskeho vysokoškolského vzdelania v oblasti práva.
  • Podmienkou prijatia pre odbory MBA je absolvovanie aspoň bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia (bez ohľadu na odbor) najneskôr v deň začatia štúdia na Central European Management Institute, prípadne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a manažérska prax. Záujemcovia o štúdium, ktorí nemajú ukončené VŠ vzdelanie, pripoja k prihláške profesný životopis a scan maturitného vysvedčenia.
  • Pre štúdium v anglickom jazyku je tiež potrebné mať pokročilú znalosť angličtiny.
  • Ďalej viď. Študijné podmienky.

V akom najbližšom termíne je možné začať štúdium na Central European Management Institute?

V súčasnej dobe prijímame prihlášky do kurzov začínajúcich v októbri 2017.

Môžu na Central European Management Institute študovať i občania s inou štátnou príslušnosťou než českou?

MBA a LLM štúdium na Central European Management Institute prebieha v českom jazyke, čo umožňuje, aby na Central European Management Institute bez problémov študovali tiež občania Slovenskej republiky. Diplom a potvrdenie o absolvovaných predmetoch vystavujeme štandardne v češtine i angličtine. Na CEMI je tiež možné študovať dva MBA programy v angličtine, ktoré sú vhodné pre záujemcov z celého sveta.

O štúdiu na CEMI

Aká je náplň úvodného sústredenia MBA a LLM štúdia?

Celodenné sústredenia študentov MBA či LLM odborov vyučovaných v češtine prebieha vždy na začiatku každého z dvoch semestrov v moderných výukových priestoroch v centre Prahy. Koná sa v sobotu (prvé semestre) alebo v piatok (druhé semestre), aby bolo možné zladiť toto sústredenie s pracovnými povinnosťami študentov. Tu sa študenti zoznámia s jednotlivými lektormi, ktorí im predstavia vyučovanej moduly, zoznámia ich so svojimi požiadavkami na úspešné absolvovanie a informujú ich o možnostiach ďalších konzultácií. Toto úvodné sústredenie je nepovinné, účasť na ňom však vrelo odporúčame, pretože sa jedná o výbornú príležitosť zoznámiť sa osobne nielen s lektormi, ale aj so svojimi študijnými kolegami. Úvodná sústredenie prebiehajú iba pre obory vyučované v českom jazyku. Fotografie z úvodných sústredení nájdete tu.

Ako často je nutné dochádzať za štúdiom?

Vzhľadom na to, že väčšina štúdia prebieha distančne, nie je nutné žiadne časté dochádzanie. Štandardne sa jedná iba o jeden deň za semester (úvodné sústredenie - neplatí pre obory vyučované v angličtine) a obhajobu záverečnej práce.

Akým spôsobom je akreditované MBA a LLM štúdium na CEMI?

Podľa zákona o vysokých školách (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) titul MBA, LLM a BBA nepatrí v ČR medzi akademické tituly, proto ich študijné programy nie je možné podľa tohto zákona akreditovať MŠMT.

Dôkazom kvality štúdia na CEMI je však udelenie akreditácie medzinárodnou organizáciou International Association for Distance Learning (IADL – Medzinárodná asociácia distančného vzdelávania) so sídlom v Londýne. Naša inštitúcia je tiež členom odbornej skupiny Ekonomika a podnikanie Národného ústavu pre vzdelávanie (predtým Národný ústav odborného vzdelávania). Táto organizácia je zriadená MŠMT, jej cieľom je zlepšovanie kvality českého školstva a spolupráca s ďalšími vzdelávacími organizáciami, predovšetkým v rámci Európskej únie.

Central European Management Institute sa stal tiež členom prestížnej Európskej asociácie distančného vzdelávania (EADL – European Association for Distance Learning). Sme členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých ČR, členom AMSP  (Asociácie malých a stredných podnikov) a kolektívnym členom ČMA (Česká manažérska asociácia). CEMI je tiež inštitúciou akreditovanou Ministerstvom vnútra pre vzdelávanie úradníkov.

Viac informácíí získate tu.

Akým spôsobom prebieha MBA a LLM štúdium?

Štúdium na CEMI je jednoročné. Väčšina štúdia prebieha distančne, úplne teda rešpektujeme Vaše časové možnosti. MBA a LLM štúdium prebieha prevažne online formou v e-learningovom systéme Fronter. Prístup do tohto systému majú študenti po celú dobu štúdia (samozrejme zadarmo). Tu lektori priebežne umiestňujú študijné materiály, vytvorené priamo pre študentov MBA a LLM štúdia a prebieha tu kontrola plnenia študijných povinností študentov (absolvovanie testov, a pod.). Počas celého štúdia sú lektori študentom k dispozícii, prebiehajú pravidelné konzultácie prostredníctvom e-mailu, telefónu, skypu, prípadne osobne.

Akým spôsobom sú zakončené jednotlivé študijné moduly?

Jednotlivé študijné moduly sú zakončené písomným testom alebo spracovaním seminárnej práce na zvolenú tému. Študent má na splnenie 3 pokusy, pričom v prípade neúspechu môže požiadať o mimoriadné opravné pokusy. Lektori sú tu po celú dobu preto, aby študenta sprevádzali štúdiom daných modulov a boli mu nápomocní pri úspešnom zakončení daného modulu.

Existuje nejaký študijný poriadok, ktorým sa štúdium riadi?

Štúdium na CEMI sa riadi Všeobecnými študijnými podmienkami, ktoré sú k dispozíci tu.

Kedy začína a končí akademický rok?

Štúdium na CEMI je jednoročné. Akademický rok začína pre každú študijnú skupinu otvorením štúdia (v októbri alebo v marci) a trvá do dňa udelenia diplomu.

Obory, lektori a školné

Aká je výška školného?

Aktuálnu výšku školného nájdete tu.

Aké obory je možné vyštudovať?

Na našom inštitúte si môžete vybrať zo siedmich prestížnych študijných oborov vyučovaných v češtine, zakončených udelením profesného titulu MBA či LLM:
 

Ekonomika a finančný manažment – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Verejná správa – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Manažment obchodu – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Executive MBA – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Bezpečnostný a krízový manažment – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Manažment zdravotníctva – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Korporátne právo (LLM) - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

 

MBA programy vyučované v angličtine:

Global Business Leadership - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Marketing Management and International Business - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Kto patrí medzi lektorov MBA a LLM štúdia?

Našimi lektormi sú vysokoškolskí pedagógovia alebo odborníci z praxe s bohatými profesnými i lektorskými skúsenosťami. Ich vizitky si môžete prečítať tu.

logo

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás na:

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup