CEMI MBA Studies s.r.o.

MBA - Verejná správa

Študijný odbor Verejná správa v sebe kombinuje vedomosti z manažmentu verejnej správy, histórie štátnej správy a jej vývoja v rámci ČR i EU, fungovanie Európskej únie a práva.

scroll

VšeObecné informácie o odbore

MBA - Verejná správa


Veľký dôraz je kladený na súvislosti týkajúce sa verejnej správy v rámci Európskej únie, Európskych fondov a možností ich využitia pre účely ČR a jej regiónov a obcí. Študenti získajú  vedomosti z oblasti informačných systémov verenej správy či risk manažmentu so zameraním na verejnú správu. Dôležitou oblasťou, s ktorou sa študenti zoznámia, je tiež správne právo a finančné hľadiská územnej samosprávy a jej manažmentu.

V rámci predmetu Správne právo tiež študenti získajú povedomie o činnosti správnych orgánov ČR a organizácii verejnej správy. Ďalej sa zoznámia so základnými právnymi normami a pochopia fungovanie európskeho legislatívneho systému. Zároveň si ujasnia problematiku súvzťažnosti práva vnútroštátneho a práva EU a nahliadnu do systému fungovania európskeho systému.

Tento odbor je ideálny predovšetkým pre starostov, tajomníkov miest a obcí, štátnych úradníkov i úradníkov obcí s prenesenou pôsobnosťou, prípadne pre podnikateľov či zamestnancov firiem aktívnych vo verejnej správe. Štúdium je ukončené titulom MBA.
Odbor Verejná správa je navyše akreditovaný Ministerstvom vnútra ČR podľa ustanovenia § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Zb. o úradníkoch územných samosprávnych celkov a o zmene niektorých zákonov.

- Študujte odbor Verejná správa od 3 449,- EUR bez DPH pri prihlásení do 31.1.!

- Pri začatí štúdia v dvoch a viacerých študentoch vám radi poskytneme zľavu zo školného. Pre dohodnutie individuálnych podmienok nás, prosím, kontaktujte.


Do kurzov otváraných v marci 2017

posielať prihlášky môžete už len 8 dní


Garant
Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Management ve veřejné správě

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

Obchodní právo, Právo Evropské unie, Insolvenční právo

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. Ing. Josef Macas

Znalectvo, oceňovanie nehnuteľností, stavebné právo a predpisy

PhDr. Ing. Josef Macas

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Historie veřejné správy

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Ing. Jiří Matoušek

Krizová komunikace ve veřejné správě

Ing. Jiří Matoušek

Ing. Markéta Novotná

Risk Management

Ing. Markéta Novotná

Ing. Stanislav Pimek

Informační systémy veřejné správy

Ing. Stanislav Pimek

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Správní právo, Právo obchodních společností, Personální management

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Študijný plán 1.semester


Správní právo

VS_SP 1

Správní právo

Cílem studijního modulu v rámci MBA studia je úspěšné zvládnutí vybraných institutů správního práva, organizace a činnosti správních orgánů České republiky a správního práva hmotného i procesního. Především se jedná o pochopení pojmů „veřejná správa“ a „správní právo“ a o zvládnutí organizace veřejné správy, pramenů správního práva, principů tvorby práva ve veřejné správě, správních aktů, postupů při vydávání správních aktů a správního práva trestního.

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Informační systémy veřejné správy

VS_ISVS 1

Informační systémy veřejné správy

Student získá přehled o problematice informačních systémů ve veřejné správě s důrazem na informační systémy měst a obcí. Seznámí se s informačními technologiemi využívanými ve veřejné správě. Pozná postupy, které vyžaduje reformovaná veřejná správa a které podporují proces informatizace veřejné správy. Porozumí legislativním, technologickým a organizačním aspektům budování informačních systémů ve veřejné správě a dozví se o posledních trendech ve vývoji informačních systémů veřejné správy.

Ing. Stanislav Pimek Sylabus predmetu

Management ve veřejné správě

VS_MVS 1

Management ve veřejné správě

Předmět je v rámci MBA studia zaměřen na základní teoretická východiska fungování veřejné správy, příčiny a podstatu reforem veřejné správy, na jednotlivé subsystémy managementu ve veřejné správě. Cílem předmětu je přispět ke zvýšení výkonnosti a efektivnosti fungování subjektů veřejné správy s využíváním moderních konceptů řízení.

Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Územní samospráva a finance

VS_USF 1

Územní samospráva a finance

Předmět si v rámci studia MBA klade za cíl seznámit studenty s principy, postavením a fungováním soustavy orgánů veřejné správy jako jednoho z nástrojového mechanismu výkonné moci ve státě; vysvětlit základní vztahy mezi státní správou a územní samosprávou a podat stručný výklad o tom, jak ovlivňuje veřejný a soukromý sektor, včetně financování jejich činností; poskytnout základní poznatky o finančních vztazích, o principech hospodaření s majetkem, postupech rozpočtového plánování na územní úrovni, tvorbě a použití rozpočtů při zabezpečování veřejných statků a rozvoji.

Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Krizová komunikace ve veřejné správě

VS_KK 1

Krizová komunikace ve veřejné správě

Cílem tohoto předmětu v rámci MBA studia je poskytnout základní informace o důležité, leč často podceňované oblasti komunikace ve veřejné správě - o komunikaci krizové. A to nejen v situaci, kdy krize nastane, ale také ve fázi prevence krizových situací a následné analýzy, kdy hlavním cílem je minimalizovat riziko vzniku krize v budoucnosti. Předmět se zabývá nezbytnou teorií, tj. definicí pojmů a vymezením legislativního rámce v oblasti krizového řízení a řešení krizí ve veřejné správě ČR a SR. Důležitou součástí předmětu je také praktická část, která popisuje možné typy krizí, metody jejich prevence a konkrétní příklady řešení krizových situací. Samostatnou kapitolu představuje pak krizová komunikace s médii jako specifická součást PR v rámci veřejné správy.

Ing. Jiří Matoušek Sylabus predmetu

Študijný plán 2.semester


Historie veřejné správy

VS_HVS 2

Historie veřejné správy

Posláním předmětu v rámci MBA studia je seznámit posluchače s vývojem veřejné správy na našem území od poloviny 19. století, kdy byly položeny základy moderní demokratické veřejné správy, postavené na dvou pilířích, tedy statní správě a samosprávě, do její současné podoby. Posluchačům se současně dostanou informace o tom, jaké byly politické důvody přijetí, resp. změn právní úpravy veřejné správy a současně jim budou objasněny i základní termíny a instituty, které jsou v této oblasti používány do současnosti.

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Sylabus predmetu

Risk management pro veřejnou správu

VS_RM 2

Risk management pro veřejnou správu

Předmět je v rámci studia MBA zaměřen na seznámení se základními principy analýzy a řízení rizik, doporučenými postupy a metodami analýzy a řízení rizik a jejich aplikace v podmínkách veřejné správy včetně podmínek legislativy, konkrétními příklady z různých oblastí veřejné správy a specifickými podmínkami uplatnění metod. Součástí modulu je osvojení si základních kvantitativních a kvalitativních metod analýzy a řízení rizik. Cílem předmětu je posílení kompetencí v oblasti veřejné správy a zvýšení kvality řízení a efektivity výkonnosti ve veřejné správě.

Ing. Markéta Novotná Sylabus predmetu

Právo EU

VS_PEU 2

Právo EU

Cílem předmětu v rámci studia MBA je získat přehled a pochopit základní principy Evropského práva, jako souhrnu právních norem zajišťujících institucionální soustavu Evropských společenství a fungování společného trhu ležících na pomezí práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Student by měl pochopit princip práva EU jako takového, jak funguje evropský legislativní systém a ujasnit si problematiku souvztažností práva EU s vnitrostátním právem, vztahy nadřazenosti práva.

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus predmetu

Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky

VS_PVZ 2

Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky

Cílem předmětu je v rámci MBA studia podat posluchačům teoretické a praktické základy z oblasti projektového management (tvorby projektů do Evropských fondů) a seznámit je se základními parametry a podmínkami výběrových řízení vč. veřejných zakázek. Po úspěšném zvládnutí kurzu budou absolventi schopni se orientovat v problematice projektového řízení, získají konceptuální rámec potřebný pro tvorbu projektů (neinvestičních a investičních) a budou seznámeni s metodami a techniky jejich tvorby.

Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Regionální management

VS_REM 2

Regionální management

Orientace manažerů v nových podmínkách v oblasti regionálního rozvoje, vyplývajících z regionálních prostorových jevů, procesů a vztahů, je nezbytnou podmínkou jejich úspěšného působení v této oblasti. Cílem předmětu v rámci MBA studia je podat posluchačům v koncizní podobě základní teoretická východiska rozvoje regionů, jejich aplikaci do regionální politiky; upozornit na změny, které v ekonomickém prostoru vznikají; seznámit s nástroji regionální politiky. Součástí osnov modulu je též konceptuální rámec regionální politiky, resp. politiky soudržnosti, Evropské unie.

Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Mgr. Jan Tecl, MBA , Starosta mesta Havlíčkův Brod


Absolvent odboru MBA - Verejná správa 2014/2015

Ďalší absolventi

Lukáš Svoboda, MBA, Poverený vedením oblastného managementu - E.ON Česká republika, s. r. o.


Absolvent odboru MBA - Verejná správa 2015/2016

Ďalší absolventi

Štúdium MBA konkrétne odbor Verejná správa som si na CEMI vybrala po podrobnom preštudovaní odboru. CEMI ma jednoznačne nadchlo svojím prepracovaným on-line študijnom systémom Fronter a individuálnym prístupom k mojim potrebám. Teraz aj vďaka

...Viac

Bc. Marcela Tyrlíková, DiS., MBA, Referent štátnej správy a samosprávy


Absolvent odboru MBA - Verejná správa 2014/2015

Ďalší absolventi

Prínos MBA štúdia je pre mňa v lepšej pozícii a zaradení v mojom zamestnaní, ale i ako určitá záloha do budúcnosti. Časovo nebolo štúdium pre mňa náročné, skôr finančne. Nadobudnuté vedomosti mi viac rozšírili obzor do mojej praxe v budúcnosti. Štúdium by som vrelo odporúčal

...Viac

Ing. Bc. Miroslav Polák, MBA, Poisťovací poradca - Kooperativa poisťovňa, a.s.


Absolvent odboru MBA - Verejná správa 2012/2013

Ďalší absolventi

Odporúčam štúdium na CEMI. Celé štúdium je bezbariérové, prebieha online, nie je potrebné sa zaťažovať riešením problémov s prístupnosťou štúdia. Bariéry neboli žiadne a v tejto rovine to bolo pohodové

...Viac

Mgr. Eva Liberdová, MBA, Sociálnoprávnej poradenstvo, dostupnosť verejných služieb


Absolvent odboru MBA - Verejná správa 2014/2015

Ďalší absolventi

Na stiahnutie

Školné

Vyberte si variantu školného, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé ročné štúdium a sú bez DPH.

Výhodné - EN odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

1

4.199 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

výhodné - Executive; LLM

Počet študentov

1

Počet splátok

1

3.799 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

výhodné - ostatné odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

1

3.449 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - EN odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

4.599 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - Executive; LLM

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

4.199 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - ostatné odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

3.849 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Chcete študovat a chýba Vám potrebná hotovosť? Kontaktujte nás a dohovorte si individuálny splátkový kalendár! Radi vám vyjdeme v ústrety, ak to bude len trochu možné.