CEMI MBA Studies s.r.o.

MBA - Manažment zdravotníctva

Štúdium MBA odboru Manažment zdravotníctva je zameraný predovšetkým na vedúcich pracovníkov štátnych i súkromných zdravotníckych zariadení, manažérov zdravotných poisťovní alebo farmaceutických firiem či súkromných lekárov.

scroll

VšeObecné informácie o odbore

MBA - Manažment zdravotníctva


Študijný obor je koncipovaný a realizovaný v spolupráci s pracovníkmi Inštitútu manažmentu zdravotníckych služieb FM (IMZS) v Jindřichovom Hradci, ktorí majú s tvorbou týchto programov vyučovania zdravotníckeho manažmentu dlhoročné skúsenosti. Prvé výukové programy boli vytvorené v spolupráci s AIHA USA, pod patronátom USAID. IMZS je významným výukovým pracoviskom v rámci krajín strednej a východnej Európy a opakovane spolupracuje s MZ ČR.

V rámci tohto odboru študenti absolvujú dvojsemestrálny predmet Manažment zdravotnej starostlivosti. Zoznámia sa s históriou vývoja zdravotníckeho systému či Marketingom so zameraním na jeho špecifika v zdravotníctve.

Pretože sú študenti tohto odboru obvykle riadiacimi pracovníkmi, získajú v rámci predmetu Personálny manažment potrebné kompetencie z oblasti ľudských zdrojov. Ďalšou dôležitou oblasťou je tiež Financovanie zdravotníctva a zdravotné poistenie a taktiež monitorovanie a zaistenie kvality zdravotnej starostlivosti, čo je jednou z kľúčových úloh manažmentu zdravotníckych zariadení.

- Študujte odbor Management zdravotníctva od 3 449,- EUR pri prihlásení do 31.1.!

- Pri začatí štúdia v dvoch a viacerých študentoch vám radi poskytneme zľavu zo školného. Pre dohodnutie individuálnych podmienok nás, prosím, kontaktujte.


Do kurzov otváraných v marci 2017

posielať prihlášky môžete už len 8 dní


Garant
MUDr. Rudolf Střítecký

Management zdravotní péče II, Management kvality ve zdravotnictví

MUDr. Rudolf Střítecký

Garant
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Management osobního rozvoje

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Ing. Miroslav Jankůj

Financování zdravotnictví a zdravotní pojištění

Ing. Miroslav Jankůj

Ing. Daniela Kandilaki

Management zdravotní péče I.

Ing. Daniela Kandilaki

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Historie vývoje zdravotnictví a manažerská ekonomika

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Ing. Eva Matoušková

Manažerská kultura a etika, Společenská odpovědnost firem, Mezinárodní a diplomatický protokol, Společenská a obchodní etika

Ing. Eva Matoušková

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Správní právo, Právo obchodních společností, Personální management

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

MUDr. Ing. Eduard Železo

Veřejné zdraví a manažerská epidemiologie

MUDr. Ing. Eduard Železo

Študijný plán 1.semester


Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA

MZ_HZ 1

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače postupně s nejvýznamnějšími etapami vývoje medicínské vědy a historickým kontextem vzniku komplexních léčebně-preventivních zdravotnických systému, spolu se základními modely a formami financování zdravotní péče ve světě na příkladu České republiky, Velké Británie a USA.

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus predmetu

Management zdravotnických služeb I

MZ_MZS 1

Management zdravotnických služeb I

Cílem kurzu v rámci MBA studia je seznámení studentů se základními manažerskými funkcemi. Seznámení se s teorií managementu. Přiblížení základních přístupů k řízení a vedení. Přiblížení pojmu kvality zdravotní péče. Definování kultury zdravotnického zařízení. Popis komunikace a vzniku a fungování týmů a skupin. Vysvětlení podstaty plánování a jejich aplikace v různých stupních vedení. Aplikace vybraných manažerských analýz.

Ing. Daniela Kandilaki Sylabus predmetu

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery

MZ_VZ 1

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery

Student by v případě úspěšného dokončení kurzu měl být schopen porozumět obsahu pojmu veřejného zdraví, respektive zdravotnictví zaměřeného na veřejné zdraví. Budou mu objasněny dopady veřejného zdravotnictví na zdravotní stav populace a principy jeho fungování v ČR i ve světě

MUDr. Ing. Eduard Železo Sylabus predmetu

Marketing ve zdravotnictví

MZ_MKZ 1

Marketing ve zdravotnictví

Cílem předmětu MBA studia je vysvětlit pojem a obsah marketingu. Hlavní důraz je kladen na oblast zdravotnictví, objasníme nejen specifika marketingových činností, ale i velký význam etického jednání v tomto oboru. Student je informován o vývoji marketingových koncepcí. Součástí výuky jsou analýzy mikro a makro prostředí. Seznámíte se s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Management kvality ve zdravotní péči

MZ_MK 1

Management kvality ve zdravotní péči

Po absolvování kurzu bude student znát teoretické základy, ze kterých vychází hodnocení kvality ve zdravotnictví a bude je umět aplikovat do praxe. Seznámí se s teorií kvality ve zdravotnictví, jejím složením a limitacemi, matematickým zdůvodněním role produkčních nákladů při uplatňování kvality v praxi, rolí marginálních nákladů ve vztahu k benefitu či užitečnosti. Naučí se metodiku tvorby standardů ve zdravotnictví a posouzení jejich role v systému posuzování kvality zdravotních služeb a zvládne kritéria, pomocí kterých je kvalita ve zdravotnických službách oceňována.

MUDr. Rudolf Střítecký Sylabus predmetu

Študijný plán 2.semester


Management zdravotnických služeb II

MZ_MZS 2

Management zdravotnických služeb II

Studenti se v nadstavbě seznámí v s organizační teorií a managementem zdravotnických služeb a organizací. Naučí se chápat zdravotnictví jako komplexně-adaptivní nelineární dynamický systém s existencí zpětných vazeb. Bude vědět jak efektivně naplňovat existující dva inkonzistentní cíle medicínský a ekonomický v daných finančních podmínkách. Absolvent by měl pochopit zásadní roli vlastníka zdravotnického zařízení a rolimanažera zdravotnického zařízení, jejich zodpovědnost a kontrolu manažerského vedení zdravotnického zařízení. V závěru by měl umět vytvořit strategii zdravotnické organizace, pochopit její nezbytnost v návaznosti na vizi, misi a strategické cíle s její vazbou na personál, který tyto cíle pomáhá naplnit.

MUDr. Rudolf Střítecký Sylabus predmetu

Financování zdravotní péče a teorie pojištění

MZ_FZ 2

Financování zdravotní péče a teorie pojištění

V první části modulu budou studenti seznámeni se základy mikroekonomie a ekonomie zdravotní péče a se základními způsoby a principy financování zdravotnických služeb. Ve druhé části se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti pojištění a pojišťovnictví a s principy fungování zdravotního pojištění. Hlavní důraz je kladen na znalost ekonomických pojmů a klíčových ekonomických zákonitostí s ohledem na charakter zdravotnických služeb.

Ing. Miroslav Jankůj Sylabus predmetu

Management informací ve zdravotnictví

MZ_MIZ 2

Management informací ve zdravotnictví

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače se základy fungování informačních a komunikačních technologií přenesenýchdo zdravotnického systému, a to zejménave významných aplikačních oblastech podporyklinického a administrativního procesu poskytování zdravotní péče (E-health).

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus predmetu

Management osobního rozvoje

MZ_MOR 2

Management osobního rozvoje

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního worklife balance. Cílem předmětu v rámci MBA studia je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Personální management

MZ_PM 2

Personální management

Cílem modulu v rámci studia MBA je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho vzniku. Především pak motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Vzhľadom k tomu, že som sa pre štúdium na CEMI rozhodol na odporúčanie, vedel som pomerne presne, čo môžem očakávať. Úplne na rovinu môžem povedať, že kvalita, rozsah i priebeh štúdia, rovnako ako spolupráca s jednotlivými lektormi

...Viac

MUDr. Radek Kaniok, MBA, Vedúci lekár výjazdového stanovište, Zdravotnícka záchranná služba Moravskosliezskeho kraja, p.o.


Absolvent odboru MBA - Manažment zdravotníctva 2014/2015

Ďalší absolventi

MUDr. Roman Michálek, MBA, Námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť - Pardubická krajská nemocnica


Absolvent odboru MBA - Manažment zdravotníctva 2015/2016

Ďalší absolventi

Když jsem se rozhodl, že se ve svých šedesáti letech pustím do dalšího studia, vybral jsem si Institut CEMI hned z více důvodů. Velmi mi vyhovovala skutečnost, že je studium koncentrováno do jednoho roku, že rozhodně není náročné na dojíždění, a také skutečnost, že zkoušky nejsou ústní, ale písemné –

...Viac

MUDr. Jan Šťastný, MBA, mistopredseda Sdružení ambulantních specialistů ČR


Absolvent odboru MBA - Manažment zdravotníctva 2013/2014

Ďalší absolventi

Ing. Vladimír Heriban PhD., MSc., MBA , Obchodný a marketingový riaditeľ - Medical group SK, a. s.


Absolvent odboru MBA - Manažment zdravotníctva 2014/2015

Ďalší absolventi

Štúdium v CEMI považujem za krok vpred, ktorý ma obohatil o množstvo skúseností a poznatkov. Obsahová štruktúra predmetov je zameraná skôr na ich praktickú stránku a implementáciu, čo mne osobne veľmi vyhovuje. Rád

...Viac

Bc. Felipe Sánchez López, MBA , General manager - SanchoMassage


Absolvent odboru MBA - Manažment zdravotníctva 2014/2015

Ďalší absolventi

Na stiahnutie

Školné

Vyberte si variantu školného, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé ročné štúdium a sú bez DPH.

Výhodné - EN odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

1

4.199 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

výhodné - Executive; LLM

Počet študentov

1

Počet splátok

1

3.799 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

výhodné - ostatné odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

1

3.449 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - EN odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

4.599 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - Executive; LLM

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

4.199 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - ostatné odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

3.849 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Chcete študovat a chýba Vám potrebná hotovosť? Kontaktujte nás a dohovorte si individuálny splátkový kalendár! Radi vám vyjdeme v ústrety, ak to bude len trochu možné.