CEMI MBA Studies s.r.o.

MBA - Executive MBA

Tento študijný odbor je určený najmä pracovníkom stredného a vyššieho manažmentu súkromných či štátnych spoločností či  ašpirantom na tieto pozície a je prierezom manažérskymi vedomosťami dôležitých pre členov vrcholového vedenia firiem.

scroll

VšeObecné informácie o odbore

MBA - Executive MBA


Zahŕňa preto nielen manažérsko-ekonomickej disciplíny ako je Strategický manažment či Manažérska ekonomika, ale aj disciplíny týkajúce sa rozvoja manažérskych zručností v rámci obchodných rokovaní, spoločenského správania a etikety či manažérske kultúry a etiky

Študenti získajú tiež nevyhnutné vedomosti z Korporátneho práva ČR a SR a tiež vedomosti potrebné pre manažment ľudských zdrojov firmy v rámci predmetov Personálny manažment a Koučovanie pre manažérov a podnikateľov. Študenti sa v rámci predmetu Medzinárodný obchod zoznámi aj s postavením a významom zahraničného obchodu pre ekonomiku ČR a mierou zapojenia ČR do medzinárodného obchodu. Keďže je tento odbor určený pre manažérov, nechýba ani Management osobného rozvoja, ktorý je zameraný na osobnosť samotného manažéra a jeho vlastný rozvoj.

Tento odbor je ideálny pre členov štatutárnych orgánov (dozornej rady, predstavenstva) akciových spoločností, pre konateľa spoločností s ručením obmedzeným aj pre ďalšie vrcholových manažérov v súkromnej aj štátnej sfére či pre všetkých, ktorí k týmto pozíciám smerujú. Štúdium je ukončené titulom MBA.

- Študujte odbor Executive MBA od 3 799,- EUR pri prihlásení do 31.1.!

- Pri začatí štúdia v dvoch a viacerých študentoch vám radi poskytneme zľavu zo školného. Pre dohodnutie individuálnych podmienok nás, prosím, kontaktujte.


Do kurzov otváraných v marci 2017

posielať prihlášky môžete už len 8 dní


Garant
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Management osobního rozvoje

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

Korporátní právo ČR a SR

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

Ing. Simona Hašková, Ph.D.

Manažerská ekonomika

Ing. Simona Hašková, Ph.D.

Ing. Eva Matoušková

Manažerská kultura a etika, Společenská odpovědnost firem, Mezinárodní a diplomatický protokol, Společenská a obchodní etika

Ing. Eva Matoušková

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Koučování pro manažery a podnikatele

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Garant
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

Strategický management

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Správní právo, Právo obchodních společností, Personální management

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Oldřich Vacek

Mezinárodní obchod

JUDr. Oldřich Vacek

Študijný plán 1.semester


Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

EX_MKE 1

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Studium předmětu umožní studentům seznámit se se základními pojmy – manažerská kultura, její prvky, struktura, zdroje. Objasníme souvislost se strategií firmy. Významné místo bude věnováno typologii firemní kultury, vztahu k organizační struktuře či prostředí. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu.

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Manažerská ekonomika

EX_ME 1

Manažerská ekonomika

Znalostí manažera se obecně rozumí jeho schopnost efektivně využívat relevantní informace a jemu dostupné poznatky k úspěšnému řešení problémů spadajících do jeho kompetence. Podstatnou část této znalosti, podpořené prováděním a využíváním elementárních ekonomických propočtů, posluchač získá absolvováním předmětu Manažerská ekonomika v rámci MBA studia. Výuka bude probíhat převážně formou dozorovaného samostatného řešení cvičných úloh vycházejících z výukových materiálů k jednotlivým kapitolám, v nichž jsou shrnuty základní poznatky potřebné k řešení. Ke každé kapitole je studentům k dispozici složka s výukovými materiály a cvičnými úlohami.

Ing. Simona Hašková, Ph.D. Sylabus predmetu

Strategický management

EX_SM 1

Strategický management

Cílem modulu strategický management v rámci studia MBA je seznámit studenty s metodami strategické analýzy a ukázat jim praktické možnosti jejího využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování. Modul ukazuje několik pohledů na strategické řízení a umožňuje studentovi aplikovat ten, který mu podle oboru a zaměření nejvíce vyhovuje z hlediska smysluplného využití v dané společnosti. Zaměřuje se především nastanovení poslání, vize a strategických cílů společnosti, podpořené strategickými analýzami.

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus predmetu

Korporátní právo ČR a SR

EX_KP 1

Korporátní právo ČR a SR

Cílem studijního předmětu je zvládnutí praktických aspektů korporátního práva a práva obchodních společností ve smyslu aktuální české a slovenské právní úpravy. Zvýšená pozornost je věnována vzniku, změnám a zániku obchodních korporací a obchodních společností, jakož i účasti společníků a statutárních zástupců v nich, včetně přenesení těchto změn do zápisu v obchodním rejstříku. Pozornost je věnována orgánům jednotlivých společností, jejich kompetencím a povinnostem statutárních zástupců při výkonu funkce. Každá kapitola obsahuje analýzu vybraných obchodně-právních institutů z hlediska jednotlivých národních právních úprav.

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M. Sylabus predmetu

Marketing a prodej

EX_MK 1

Marketing a prodej

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit pojem a obsah marketingu v celé jeho šíři a seznámit s vývojem marketingových koncepcí, Budeme se zabývat i analýzami mikro a makro prostředí. Budete seznámeni i s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Študijný plán 2.semester


Mezinárodní obchod

EX_MO 2

Mezinárodní obchod

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit posluchačům postavení a význam zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a míru zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Současně vysvětlit a zdůvodnit stávající teritoriální a komoditní strukturu českého vývozu a dovozu a vazbu obchodu na existující společenské a politické podmínky v ČR a v zemích českého vývozu a dovozu. Studenti získají přehled o vývoji a současné situaci v českém bankovním sektoru, ovládnou základní platební instrumenty používané v mezinárodním obchodě, stejně tak se seznámí s podmínkami mezinárodní přepravy, pojišťovnictví, celní agendy a aplikací práva při obchodování se zahraničím. Pro profesní působení studentů budou důležité informace o využívání státní podpory, která je subjektům v ČR poskytována i praktické zkušenosti z dosavadního členství ČR v EU. Stěžejním úkolem modulu je vytvořit u studentů schopnost zvládnout po komerční stránce obchodní jednáníse zahraničními a tuzemskými partnery a samostatně, se všemi náležitostmi, realizovat obchodní případ vývozu (dovozu), resp. prodeje a nákupu.

JUDr. Oldřich Vacek Sylabus predmetu

Koučování pro manažery a podnikatele

EX_KMP 2

Koučování pro manažery a podnikatele

Cílem předmětu je získat základní znalosti o koučování a vyzkoušet si koučovací dovednosti ve vlastním pracovním prostředí. Předmět je cílen primárně na ty oblasti koučování, které mohou využívat manažeři a podnikatelé jak pro vlastní potřebu tak i pro vedení a motivaci svých zaměstnanců. Studenti budou seznámeni s rozdíly mezi externím a interním koučováním, poznají koučování jako klíčovou manažerskou techniku a moderní způsob vedení lidí, poznají jeho možnosti a aplikace v konkrétních situacích. Čeká je seznámení s důležitými koučovacími nástroji, technikami a postupy a budou mít možnost pochopit aplikaci koučování v konkrétních modelových situacích (motivace zaměstnanců, zvýšení pracovního výkonu, zpětná vazba, rozvojové plány apod.); Dočkají se vysvětlení rozdílů mezi koučováním týmů, tandemů, skupin a jednotlivců, seznámí se s využitím koučování ve vlastním rozvoji a výhodami budování tzv. koučovací kultury. Výukové materiály obsahují množství praktických nástrojů, testů, kvízů apod., které jsou studentům poskytnuty pro snadnější aplikaci látky aplikaci do jejich praxe.

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Sylabus predmetu

Personální management

EX_PM 2

Personální management

Cílem modulu v rámci MBA studia je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho vzniku. Především pak motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

EX_SOD 2

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

Cílem předmětu MBA studia je seznámit posluchače se základy společenské a obchodní etiky, tak, aby se stal skutečným „lvem/lvicí salonů“ nejen v České republice, ale i v zahraničí – včetně zemí s odlišnými kulturními, náboženskými i obchodními zvyklostmi. Součástí výuky bude i nahlédnutí do zásad uplatňovaných v rámci diplomatického protokolu tj. při společenských událostech na nejvyšší úrovni. Část výuky bude věnována i problematice sladění osobního a firemního image.

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Management osobního rozvoje

EX_MOR 2

Management osobního rozvoje

Předmět v rámci MBA studia zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Pre štúdium na Central European Management Institute som sa rozhodla na základe toho, že vyučujícimi sú lektori z praxe ako aj z akademickej sféry, škola disponuje moderným on-line vzdelávacím systémom a tiež kvôli predmetom,

...Viac

Martina Javůrková, MBA, Founder & Principal Lecturer - Dimensions Consulting Services s.r.o.


Absolvent odboru MBA - Executive MBA 2012/2013

Ďalší absolventi

Studium na CEMI přineslo do mého života mnoho zkušeností. Díky vhodně rozvržené koncepci jednotlivých předmětů jsem měl možnost propojit praktické znalosti managementu s teorií a hledat tak nová efektivní východiska, která jsem následně aplikoval do praxe.

Maximálně mi vyhovovala časová flexibilita a

...Viac

Jiří Willem Kocich, MBA, Fashion & Sales Consultant - Louis Vuitton


Absolvent odboru MBA - Executive MBA 2013/2014

Ďalší absolventi

Štúdim odboru MBA executive na inštitúte CEMI Praha mi pomohlo pri kariérnom postupe na pozíciu Predseda predstavenstva vo firme Regioninvest a.s Košice, kde určite zúžitkujem vedomosti a zručnosti získané štúdiom a vrele doporučujem každému, kto sa chce „prebiť do inej ligy“.  Ďakujem týmto profesionálnemu

...Viac

Ing. Ján Marcin, MBA, Predseda predstavenstva - Regioninvest a.s. Košice


Absolvent odboru MBA - Executive MBA 2013/2014

Ďalší absolventi

Štúdiom na CEMI som si rozšírila svoje teoretické vedomosti, získala základné povedomie v nových oblastiach a ich spojenie s praxou. Naviazala som rad nových, cenných kontaktov a poznala nové tváre. Diskusiami s kolegami z rozdielnych odborov a firiem som zase mala možnosť získať

...Viac

Hana Fuxová, MBA, Vedúca úseku personálneho a bezpečnosti - MERO ČR, a.s.


Absolvent odboru MBA - Executive MBA 2012/2013

Ďalší absolventi

Už delšiu dobu som pokukovala po rozširujúcom manažérskom vzdelaní. Neustále som to ale odkladala, pretože sa zdali iné veci dôležitejšie. Až prišla tá správna ponuka, ktorú som si prečítala na facebooku. Štúdium na CEMI. Prihlásila som sa. Úvodné stretnutie rozptýlilo moje posledné obavy, ubezpečila som sa,

...Viac

Ing. Naděžda Mauleová, MBA, Riaditeľka - VOŠ a SPŠE Plzeň


Absolvent odboru MBA - Executive MBA 2011/2012

Ďalší absolventi

Na stiahnutie

Školné

Vyberte si variantu školného, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé ročné štúdium a sú bez DPH.

Výhodné - EN odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

1

4.199 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

výhodné - Executive; LLM

Počet študentov

1

Počet splátok

1

3.799 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

výhodné - ostatné odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

1

3.449 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - EN odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

4.599 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - Executive; LLM

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

4.199 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - ostatné odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

3.849 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Chcete študovat a chýba Vám potrebná hotovosť? Kontaktujte nás a dohovorte si individuálny splátkový kalendár! Radi vám vyjdeme v ústrety, ak to bude len trochu možné.