CEMI MBA Studies s.r.o.

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

Študijný odbor Bezpečnostný a krízový manažment je určený zamestnancom policajných a armádnych zborov, hasičských zborov, bezpečnostných agentúr, štátnym úradníkom prichádzajúcich do kontaktu s krízovým riadením a plánovaním a pracovníkom ostatných zložiek integrovaného záchranného systému.

scroll

VšeObecné informácie o odbore

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment


V jeho rámci získajú študenti v prvom semestri povedomie o bezpečnosti  ČR a krízovom riadení pri mimoriadnych udalostiach v rámci ČR s ohľadom na aktuálnu právnu úpravu, ale tiež o bezpečnosti v medzinárodnom meradle a roli medzinárodných organizácii (EU, NATO, OSN) pri zaisťovaní bezpečnosti. Neoddeliteľnou súčasťou je tiež zoznámenie sa s rolou jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému a vymedzenie ich aktivít a spolupráce na operatívnej, taktickej a strategickej úrovni.

Pretože je štúdium určené pracovníkom manažmentu, je tu zaradený tiež predmet Personálny manažment, v ktorom sa študenti naučia lepšie a efektívnejšie viesť svojich spolupracovníkov a podriadených. Mimoriadne situácie tiež často vyžadujú adekvátnu komunikáciu s verejnosťou, a preto sa študenti naučia, ako zvládať i tieto situácie.

- Študujte odbor Bezpečnostný a krízový manažment od 3 449,- EUR bez DPH pri prihlásení do 31.1.!

- Pri začatí štúdia v dvoch a viacerých študentoch vám radi poskytneme zľavu zo školného. Pre dohodnutie individuálnych podmienok nás, prosím, kontaktujte.


Do kurzov otváraných v marci 2017

posielať prihlášky môžete už len 8 dní


Garant
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Garant
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Management osobního rozvoje

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Mgr. Lenka Jakubcová

Bezpečnost a krizový management

Mgr. Lenka Jakubcová

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

Profesní etika

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

Mgr. Pavla Schwingerová

Komunikace s veřejností

Mgr. Pavla Schwingerová

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Správní právo, Právo obchodních společností, Personální management

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Študijný plán 1.semester


Bezpečnost a krizový management

MB_BKM 1

Bezpečnost a krizový management

Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s platnou právní úpravou krizového řízení v České republice, strukturou a jednotlivými prvky bezpečnostního systému České republiky, včetně jejich úkolů a působnosti, a to i v návaznosti na nadnárodní úroveň. Studenti porozumí principům a systému řízení a řešení situace v území (na úrovni stát – kraj – obec – místo zásahu) při vyhlášení krizového stavu, fungování orgánů krizového řízení a jejich působnosti, a seznámí se s řešením následků např. živelních pohrom při vyhlášení krizového stavu. Získají přehled o zásadách krizového plánování i plánování na podporu řešení mimořádných událostí, o možnostech a způsobech řešení mimořádných událostí na jednotlivých úrovních veřejné správy i z pohledu integrovaného záchranného systému, jehož nedílnou součástí jsou právě bezpečnostní sbory. Studenti si také vytvoří představu o možnostech ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech vyžadujících opatření kolektivní či individuální ochrany, o nadnárodní spolupráci v oblasti krizového řízení a plánování, řešení krizí a ochrany obyvatelstva, či o zabezpečení kritické infrastruktury v národním rámci. Předmět pracuje se základními strategickými dokumenty z oblasti bezpečnosti a navazujícími právními předpisy ústavního charakteru, krizovou a brannou legislativou, v níž se také studenti učí orientovat.

Mgr. Lenka Jakubcová Sylabus predmetu

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce

MB_BA 1

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce

Předmět se v rámci studia MBA zaměřuje na základní informace o mechanismech a prioritách mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti. Pozornost bude věnována zejména organizačnímu uspořádání konkrétních mezinárodních organizací (EU, OSN, NATO, Rada Evropy a další) a roli bezpečnostních otázek v jejich prioritách. Stranou pozornosti nezůstanou aktuálním či perspektivně budoucí bezpečnostní výzvy, kterým tyto organizace řeší. Důraz je kladen i na popis a kanály zapojení České republiky do fungování výše sledovaných organizací.

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Sylabus predmetu

Management osobního rozvoje

MB_MOR 1

Management osobního rozvoje

Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s úlohou a působností subjektů se statutem „bezpečnostní sbor“ v integrovaném záchranném systému. Bude vysvětlena jejich činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů a role, kterou zaujímají jako jedna ze „základních“ či „ostatních“ složek integrovaného záchranného systému. Studenti získají informace o významu integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z jakých složek se skládá a na jakých principech funguje spolupráce mezi těmito složkami. Cílem předmětu je přiblížit studentům také řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému, a to na úrovni taktické (na místě zásahu), operativní (činnost operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému) a strategické (na úrovni Ministerstva vnitra České republiky, hejtmana kraje či starosty obce s rozšířenou působností). Seznámí se samozřejmě i se základními právními předpisy, na jejichž základě je tato spolupráce možná, a různými modelovými postupy kooperace složek.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS

MB_BS 1

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS

Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s úlohou a působností subjektů se statutem „bezpečnostní sbor“ v integrovaném záchranném systému. Bude vysvětlena jejich činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů a role, kterou zaujímají jako jedna ze „základních“ či „ostatních“ složek integrovaného záchranného systému. Studenti získají informace o významu integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z jakých složek se skládá a na jakých principech funguje spolupráce mezi těmito složkami. Cílem předmětu je přiblížit studentům také řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému, a to na úrovni taktické (na místě zásahu), operativní (činnost operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému) a strategické (na úrovni Ministerstva vnitra České republiky, hejtmana kraje či starosty obce s rozšířenou působností). Seznámí se samozřejmě i se základními právními předpisy, na jejichž základě je tato spolupráce možná, a různými modelovými postupy kooperace složek.

Mgr. Lenka Jakubcová Sylabus predmetu

Komunikace s veřejností

MB_KV 1

Komunikace s veřejností

Předmět si v rámci MBA studia klade za cíl seznámit studenty s možnosti úspěšného vedené komunikace s veřejností. Co je Public Relations a jeho typy. Součástí předmětu je objasnění úlohy tiskového mluvčího, přiblížení možností komunikace s různými cílovými skupinami i využívání všech typů médií. Studenti se budou seznamovat s tím, jak postupovat při poskytování informací (včetně krizové komunikace), jak vytvářet tiskové materiály i komunikační kampaně. Předmět bude doplněný ukázkami úspěšných komunikačních projektů, realizovaných v poslední době v ČR.

Mgr. Pavla Schwingerová Sylabus predmetu

Študijný plán 2.semester


Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

MB_NSB 2

Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Modul si v rámci studia MBA klade za cíl seznámit studenty s konceptem „bezpečnosti nezajišťované státem“ a subjekty, které do této oblasti alespoň částečně spadají (obecní policie, soukromé bezpečnostní služby, veřejné stráže, instituce zřizované kraji, nestátní organizace aktivní v oblasti bezpečnosti). Zmíněno je i téma koordinačních dohod mezi obcemi a Policií České republiky. Pozornost bude věnována i bezpečnostním úvahám na úrovni firmy a jednotlivce (pojem Bezpečná lokalita, přiměřená obrana atd.).

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Sylabus predmetu

Personální management

MB_PM 2

Personální management

Cílem studijního modulu v rámci MBA studia je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho vzniku. Především pak motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

MB_OO 2

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s řízením opatření k ochraně obyvatelstva a rozhodováním odpovědných subjektů na jednotlivých úrovních veřejné správy o těchto opatřeních. Jedná se o situace, kdy je potřeba rozhodnout a učinit určitá opatření k ochraně životů a zdraví obyvatel, jejich majetku či životního prostředí před nastalou či hrozící mimořádnou událostí (např. varovat obyvatelstvo v ohrožené lokalitě pomocí sirén, organizovat evakuaci z území ohroženého či zasaženého následky mimořádné události, zajistit evakuovaným lidem náhradní ubytování, stravování a zásobování pitnou vodou, zabezpečit výdej prostředků individuální ochrany atd.). Právní předpisy stanoví povinnosti na úseku ochrany obyvatelstva orgánům státní správy, územní samosprávy, výkonným složkám, ale i právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Orientace v základních aspektech této problematiky je proto důležitá zejména pro střední a vyšší management všech těchto subjektů. Předmět nahlíží na problematiku ochrany obyvatelstva jak z pohledu těch, kterým zákon stanoví určité úkoly a povinnosti k ochraně obyvatel (vyplývající z výkonu jejich funkce), tak i z pohledu fyzických osob samotných, které jsou v důsledku těchto opatření omezovány na svých právech a povinovány se těmto opatřením podřídit.

Mgr. Lenka Jakubcová Sylabus predmetu

Správní právo

MB_SP 2

Správní právo

Cílem studijního modulu v rámci studia MBA je úspěšné zvládnutí vybraných institutů správního práva, organizace a činnosti správních orgánů České republiky a správního práva hmotného i procesního. Především se jedná o pochopení pojmů „veřejná správa“ a „správní právo“ a o zvládnutí organizace veřejné správy, pramenů správního práva, principů tvorby práva ve veřejné správě, správních aktů, postupů při vydávání správních aktů a správního práva trestního.

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Profesní etika

MB_PE 2

Profesní etika

Cílem kurzu v rámci MBA studia je přispět k formování a kultivaci etických aspektů chování, rozhodování a jednání policistů, pracovníků v bezpečnostních službách a ve veřejné správě vůbec, což je jedním z rozhodujících předpokladů svědomitého a řádného výkonu jejich služby (zaměstnání). Ve své prvé části je kurs orientován na vymezení základních etických pojmů, rekapitulaci klíčových paradigmat v dějinách evropského etického myšlení, poté se tématika soustřeďuje na vztah jedince a společnosti, morálky a práva, a na problematiku spravedlnosti. Druhá část kurzu předkládá klíčové etické aspekty veřejné správy s hlavním zaměřením na porozumění veřejné správě jakožto službě a občanovi jakožto klientovi. Pozornost je věnována rovněž rozličným podobám neetického jednání (korupce, šikana na pracovišti apod.). Ve své třetí části se výuka soustřeďuje na základní témata profesní etiky policie: vychází z charakteristiky policejní subkultury a jejích etických konotací, vymezuje úlohu policie v demokratickém právním státě a její vztah k veřejnosti. Poté uvádí studenty do sféry hodnotových a normativních požadavků, kladených na policejní práci, na etické aspekty rozličných druhů policejních činností (např. vyšetřování a výslechu) a na interpretaci příčin, podob a řešení hlavních druhů neetického chování policistů (korupce a nepřiměřené užití donucovacích prostředků).

PhDr. Petr Nesvadba, CSc. Sylabus predmetu

Celoživotní vzdělávání je více než cokoli jiného životním stylem, který zajišťuje udržování vysoké úrovně mentální aktivity jednotlivce do vysokého věku. Touto premisou jsme vedeni naší ředitelkou paní doktorkou Maturovou všichni, proto byla volba studia na institutu CEMI pro nás vítanou možností pro

...Viac

Ing. Bc. Miroslav Valta, MBA, mladší znalec kancelárie súdne znalkyňa Dr. Ing. Jany MATUROVÉ - PYROKONTROL trading & consulting (www.pyrokontrol.cz)


Absolvent odboru MBA - Bezpečnostný a krízový manažment 2013/2014

Ďalší absolventi

Mgr. Tomáš Burdych, MBA, Inšpektor - Policie ČR


Absolvent odboru MBA - Bezpečnostný a krízový manažment 2015/2016

Ďalší absolventi

Štúdium na CEMI som si vybral najmä z dôvodu študijného odboru Bezpečnostný a krízový manažment, ktorý presne vyhovoval môjmu pracovnému zaradeniu. Pracujem na Oddelenie kvality, interného auditu a krízového

...Viac

Bc. Ondřej Fišera, MBA, Špecialista


Absolvent odboru MBA - Bezpečnostný a krízový manažment 2015/2016

Ďalší absolventi

Keď som sa z profesijných i osobných dôvodov rozhodol k ďalšiemu vzdelávaniu, s rozvahou som hľadal akreditovaného poskytovateľa štúdia v oblasti bezpečnosti a krízového riadenia, ktorý by spĺňal moje predstavy a zároveň

...Viac

Ing. Pavel Kácl, MBA, Vojak, náčelník štábu Posádkového veliteľstva Praha


Absolvent odboru MBA - Bezpečnostný a krízový manažment 2015/2016

Ďalší absolventi

Zdeněk Macháček, MBA , Riaditeľ bezpečnosti - Česká spořitelna


Absolvent odboru MBA - Bezpečnostný a krízový manažment 2014/2015

Ďalší absolventi

Školné

Vyberte si variantu školného, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé ročné štúdium a sú bez DPH.

Výhodné - EN odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

1

4.199 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

výhodné - Executive; LLM

Počet študentov

1

Počet splátok

1

3.799 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

výhodné - ostatné odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

1

3.449 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - EN odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

4.599 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - Executive; LLM

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

4.199 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - ostatné odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

3.849 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Chcete študovat a chýba Vám potrebná hotovosť? Kontaktujte nás a dohovorte si individuálny splátkový kalendár! Radi vám vyjdeme v ústrety, ak to bude len trochu možné.