CEMI MBA Studies s.r.o.

LLM - Corporate Master of Laws

Profesijný študijný program Corporate Master of Laws (LLM) je určený právnikom, či už podnikovým, samostatne pôsobiacim, alebo zamestnancom či majiteľom a partnerom právnických kancelárií, ktorí si chcú ďalej prehĺbiť svoju kvalifikáciu nielen v oblasti korporátneho práva.

scroll

VšeObecné informácie o odbore

LLM - Corporate Master of Laws


Tento študijný LLM program  zahrnuje predmety špecializované na danú oblasť práva, ako je Korporátne právo, Corporate governance či Insolventné právo a spôsoby riešenia úpadku. V dnešnej dobe už nie je možné zaobísť sa bez vedomostí súvisiacich s medzinárodným právom, preto študenti absolvujú tiež predmety ako je Hospodárske a obchodné právo EU, Európske a medzinárodné právo súkromné či Právo medzinárodného obchodu, pričom je vždy kladený dôraz na praktické využitie daných vedomostí.

I keď je tento študijný LLM program zameraný primárne na oblasť obchodného a korporátneho práva, obsahuje tiež predmety, ktoré môžu absolventi využiť i v prípade, že sa rozhodnú založiť a prevádzkovať vlastnú advokátsku kanceláriu. Okrem prehĺbenia vedomostí v už zmienených odborných právnických oblastiach sa preto v rámci predmetu Personálny manažment pre právnikov naučia správe viesť tím, v rámci predmetu Obchodná etika a komunikácia so zákazníkom sa zase dozvedia, ako správne komunikovať so zákazníkmi, vrátane klientov z odlišných krajín a kultúr, a naučia sa tiež, ako svoju prax odlíšiť od konkurencie pomocou marketingu a etického prístupu.

Pretože je práca v oblasti práva veľmi náročná a zodpovedná, slúži predmet Manažment osobného rozvoja na to, aby sa študenti naučili tiež správne pracovať s potenciálom svojej vlastnej osobnosti. Štúdium je dvojsemestrálne, je zakončené obhajobou diplomovej práce, slávnostnou promóciou a udelením profesijného titulu LL.M. za menom.

Prijatia na štúdium v profesijnom vzdelávacom programe LLM je spôsobilý uchádzač, ktorý predloží doklad o riadnom ukončení aspoň bakalárskeho vysokoškolského vzdelania v oblasti práva.


- Študujte odbor LLM od 3 799,- EUR bez DPH pri prihlásení do 31.1.!

- Pri začatí štúdia v dvoch a viacerých študentoch vám radi poskytneme zľavu zo školného. Pre dohodnutie individuálnych podmienok nás, prosím, kontaktujte.


Do kurzov otváraných v marci 2017

posielať prihlášky môžete už len 8 dní


Garant
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Garant
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Management osobního rozvoje

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

Obchodní právo, Právo Evropské unie, Insolvenční právo

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

Corporate Governance

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Korporátní právo

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Hospodářské a obchodní právo EU

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

PhDr. Ing. Josef Macas

Znalectvo, oceňovanie nehnuteľností, stavebné právo a predpisy

PhDr. Ing. Josef Macas

Ing. Eva Matoušková

Manažerská kultura a etika, Společenská odpovědnost firem, Mezinárodní a diplomatický protokol, Společenská a obchodní etika

Ing. Eva Matoušková

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

Mezinárodní právo soukromé

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Správní právo, Právo obchodních společností, Personální management

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Študijný plán 1.semester


Korporátní právo

LLM_KP 1

Korporátní právo

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti korporátního práva po rekodifikaci soukromého práva, jehož stěžejním pramenem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Ve středu pozornosti budou změny nové právní úpravy oproti stávající právní úpravě, rovněž i zhodnocení vybraných soudních rozhodnutí, zejména Nejvyššího soudu České republiky, z hlediska, zda zůstávají nadále relevantní, anebo zda se od nich zákonodárce odchýlit. 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Sylabus predmetu

Corporate Governance

LLM_CG 1

Corporate Governance

Cílem předmětu v rámci LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti corporate governance, a to studiem relevantních historických souvislostí, deskripcí současného globálního stavu v oblasti akciových společností a dalších ekonomických entit. 

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. Sylabus predmetu

Hospodářské a obchodní právo EU

LLM_HOP 1

Hospodářské a obchodní právo EU

Cílem předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti obchodního a hospodářského práva EU, a to mimo jiné studiem relevantních rozsudků Soudního dvora EU a zpráv Evropské komise o provádění vybraných směrnic a nařízení. Absolventi LLM kurzu získají také základní orientaci při práci s databázemi jako je EUR-LEX, Pre-Lex a OEIL.

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus predmetu

Mezinárodní právo soukromé

LLM_MPS 1

Mezinárodní právo soukromé

Cílem předmětu LLM studia „Mezinárodní právo soukromé“ je prohloubení orientace a znalostí ve specializovaném právním odvětví, jehož význam v době globalizace a migrace obyvatel vzrůstá a jehož aplikaci se dnesv právní praxi již prakticky lze jen stěží vyhnout. Studenti se podrobně seznámí s nejvýznamnějšími pojmy, instituty a recentním vývojem mezinárodního práva soukromého, jehož nedílnou součástí je v současné době již i mezinárodní civilní procesní právo. 

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus predmetu

Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing

LLM_MOM 1

Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing

Cílem tohoto předmětu v rámci LLM studia je poskytnout základní informace napříč obory, jejichž vybraná témata mohou přispět k úspěchu kanceláře či organizace. Posluchači získají informace o vhodné typologii organizační kultury. Rovněž budou mít možnost se dozvědět, jak získat zákazníka a jak si připravit a vést úspěšné jednání. Budou seznámeni s odlišnostmi v obchodních jednáních i společenských zvyklostech různých národností. 

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Študijný plán 2.semester


Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

LLM_PMO 2

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

Cílem předmětu „Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů“ je jednak prohloubení vědomostí ve vybraných oblastech mezinárodních obchodních vztahů a seznámení s relevantními právními předpisy, včetně nestátních prostředků úpravy mezinárodního obchodu, s důrazem na změny v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva; a jednak přiblížení současných forem řešení sporů s mezinárodním prvkem jak v řízení před soudy, tak mimosoudně, zejména pak moderních způsobůalternativního řešení sporů (ADR), jakými jsou mimo tradiční arbitráže, v současné době např. mediace nebo collaborativelaw. 

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus predmetu

Evropské mezinárodní právo soukromé

LLM_EMP 2

Evropské mezinárodní právo soukromé

Cílem tohoto předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého, jehož páteří je nařízení Brusel I upravující mezinárodní příslušnost soudů a nařízení Řím I a Řím II regulující rozhodné právo pro smluvní a mimosmluvní závazky. Ve středu pozornosti LLM kurzu bude schválená revize nařízení Brusel I označovaná jako Brusel Ia.

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus predmetu

Personální management pro právníky

LLM_PM 2

Personální management pro právníky

Cílem studijního modulu LLM je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu a právní podpory této oblasti. Zvláštní pozornost je věnována úzkému propojení otázky personálního managementu s příslušnou legislativou. Především pak stěžejním zákonitostem vzniku personálního managementu, motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

LLM_IP 2

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

Seminář poskytne účastníkům informace o problematice insolvenčního práva, průběhu insolvenčního řízení a řešení úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací. Na semináři budou probrány povinnosti dlužníka v úpadku, postup při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení či dopady insolvenčního řízení na třetí osoby.

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus predmetu

Management osobního rozvoje

LLM_MOR 2

Management osobního rozvoje

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Stavína aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku aspolečnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady a možnosti, jakož i způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy. Dále pak cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení žádoucího work-life balance.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Vďaka štúdiu Executive MBA a Corporate Master of Laws (LLM) na CEMI som si prehĺbil vedomosti v oblasti podnikania čo mi pri písaní diplomovej práce na tému, ktorú aktuálne realizujem v praxi pomohlo preniesť nadobudnuté vedomosti

...Viac

Matúš Tanko, LL.M., MBA, Majiteľ strojárskej firmy


Absolvent odboru LLM - Corporate Master of Laws 2015/2016

Ďalší absolventi

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M., Konatel - Consultest s.r.o.


Absolvent odboru LLM - Corporate Master of Laws 2014/2015

Ďalší absolventi

Petr Bahník, MBA, LL.M., Manažér - NOVY, s. r. o.


Absolvent odboru LLM - Corporate Master of Laws 2014/2015

Ďalší absolventi

Jitka Šmilo, LL.M., Vedúci právneho oddelenia - Centrum preventivní medicíny s. r. o.


Absolvent odboru LLM - Corporate Master of Laws 2015/2016

Ďalší absolventi

Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M., Podnikový právnik - DL Centrum s. r. o.


Absolvent odboru LLM - Corporate Master of Laws 2015/2016

Ďalší absolventi

Na stiahnutie

Školné

Vyberte si variantu školného, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé ročné štúdium a sú bez DPH.

Výhodné - EN odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

1

4.199 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

výhodné - Executive; LLM

Počet študentov

1

Počet splátok

1

3.799 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

výhodné - ostatné odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

1

3.449 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - EN odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

4.599 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - Executive; LLM

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

4.199 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - ostatné odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

3.849 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Chcete študovat a chýba Vám potrebná hotovosť? Kontaktujte nás a dohovorte si individuálny splátkový kalendár! Radi vám vyjdeme v ústrety, ak to bude len trochu možné.