CEMI MBA Studies s.r.o.

Inštitút CEMI

Central European Management Institut (alebo CEMI) bol založený v roku 2011 s cieľom poskytovať MBA a LLM vzdelávanie na euópskej úrovni, dostupné predovšetkým študentom z Českej a Slovenskej republiky.

scroll

O CEMI

Central European Management Institut (alebo CEMI) bol založený v roku 2011 s cieľom poskytovať MBA a LLM vzdelávanie na európskej úrovni, dostupné predovšetkým študentom z Českej a Slovenskej republiky. Preto sú všetky česky vyučované MBA a LLM odbory na CEMI navrhnuté a prispôsobené potrebám českých a slovenských študentov a tiež miestnemu trhu práce, pričomž v marci 2017 sa začne už dvanásty ročník kurzov. Študijné programy v anglickom jazyku sa zameriavajú na danú problematiku v celosvetovom kontexte. S viac ako 900 úspešnými absolventmi a 400 súčasnými študentmi patríme medzi najvýznamnejšie a najväčšie poskytovateľa MBA a LLM štúdia v strednej Európe. Prečítajte si, čo o nás bolo uverejnené v médiách.

O cemi
Zvolený zpÔsob výuky s prevažujúcim podieľom online vzdelávania sa u študentov stretáva s veľkou obľubou, o čom svedčia i doterajšie referencie, pretože im umožňuje skĺbiť MBA štúdium s náročnými pracovnými povinnosťami a tiež s rodinným životom.
Z pohodlí domova

Štúdium pre pracovne vyťažených

Jedným z hlavných cieľov inštitútu je umožniť profesijné vzdelávanie v MBA či LLM odboroch širokému spektru záujemcov o štúdium, ktorí si predovšetkým z časových dôvodov nemôžu dovoliť študovať prezenčnou formou a pravidelne dochádzať desiatky či stovky kilometrov na prezenčné vyučovanie. Preto je vyučovanie vo všetkých MBA a LLM odboroch na CEMI koncipovatné tak, že umožňuje študovať i veľmi  pracovne vyťaženým študentom a bez ohľadu na ich bydlisko.

Z pohodlia domova

Pre tieto účely je na CEMI zavedený najmodernejší e-learningový systém  Fronter, v ktorom sú študentom sprístupňované všetky potrebné študijné materiály a ďalšie nevyhnutné informácie, ktoré môžu študenti využívať pri komunikácii s lektormi, ale aj medzi sebou navzájom v rámci svojich študijných skupín. Tento systém využíva napríklad Viedeňská univerzita, Univerzita v Lillehammeru či Cambidge ESOL.

Z pohodlí domova

Akreditácia

Akreditácia, spolupráca, partnerstvo a členstvo v inštitúciách. Inštitút CEMI spolupracuje s nasledujúcimi českými i medzinárodnými subjektami:

Akreditace
International Association for Distance Learning (IADL)

International Association for Distance Learning (IADL)

Jedna z najvýznamnejších organizácii v oblasti distančného vzdelávania a jeho kvality. Všetkých žiadateľov o akreditáciu posudzuje hodnotiteľská komisia na základe prísnych kritérií. Vďaka spokojnosti hodnotiteľov s kvalitou výučby bola už druhýkrát predĺžená akreditácie o ďalšie 3 roky, teda až do októbra 2018.

Certificate of Membership Letter of Validation
European Association for Distance Learning

European Association for Distance Learning

Sme členom prestížnej Európskej asociácie distančného vzdelávania (EADL - European Association for Distance Learning). Odkaz na webové stránky asociácie s našimi kontaktnými údajmi nájdete tu.


Ministerstvo vnútra Českej republiky

Ministerstvo vnútra Českej republiky

Inštitút CEMI aj odbor Verejná správa je akreditovaný Ministerstvem vnútra ČR, podľa ustanovenia § 30 ods. 5 zákona č. 312/2002 Zb. o úradníkoch územných samosprávnych celkov a o zmene niektorých zákonov, pričom na základe posúdenia kvality výučby bola akreditácia predĺžená o ďalšie 3 roky (do októbra 2018).

 

 

Obnovení akreditace institutu CEMI Obnovení akreditace oboru VS
AIVD – Asociácia Inštitúcií Vzdelávania dospelých v ČR

AIVD – Asociácia Inštitúcií Vzdelávania dospelých v ČR

Jedná sa o najväčšiu profesijnú asociáciu s tradíciou od roku 1990, ktorej cieľom je presadzovať záujmy a potreby inštitúcií vzdelávania dospelých, koncentrovať profesionálne kapacity pre riešenie koncepcie a rozvoja v tejto oblasti, spolupracovať so štátnymi orgánmi a ostatnými subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v oblasti vzdelávania dospelých, organizovať odborné a popularizujúce akcie, vydávať odborné publikácie a reprezentovať členov a ich činnosť v tuzemských a medzinárodných združeniach.


Národný ústav pre vzdelávanie pri Ministerstve školstva

Národný ústav pre vzdelávanie pri Ministerstve školstva

Sme členom odbornej skupiny Ekonomika a podnikanie Národného ústavu odborného vzdelávania, jednej z troch príspevkových organizácii novo zlúčených do Národného ústavu pre vzdelávanie, školské poradenské zariadenia a zariadenia pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov (NÚV). Táto organizácia je riadená MŠMT ČR a jej cieľom je zlepšovanie kvality českého školstva a spolupráca s ďalšími vzdelávacími organizáciami predovšetkým v rámci Európskej únie. 


Menovací List
Asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov Českej republiky (AMSP ČR)

Asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov Českej republiky (AMSP ČR)

V septembri 2013 sme sa stali riadnym členom asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR (AMSP ČR), ktorá združuje na otvorenej, nepolitickej platforme malé a stredné podniky a živnostníkov a ich organizácie z celej republiky. Členom poskytuje predovšetkým informačný servis cielene zameraný na segment malých a stredných firiem – novinky z oblasti bankových produktov, marketingu, vzdelávania, podpory exportu, štatistiky, legislatívy a pod. Všeobecne presadzuje záujmy malých a stredných firiem a živnostníkov voči vláde a ďalším inštitúciám vo všetkých oblastiach svojej činnosti, a to predovšetkým v médiách, v rámci pripomienkového konania k novej legislatíve týkajúcej sa podnikania malých a stredných firiem, ďalej prostredníctvom svojej aktívnej účasti v poradných orgánoch ministrov, v hodnotiteľských komisiách a odborných výboroch.

Certifikát prijatie za riadneho člena asociácie

Ocenenie českých podnikateliek

V Českej republike je stále veľmi malé percento podnikateliek a žien na riadiacich pozíciách vo firmách. Chceme podporou projektu „Ocenenie českých podnikateliek“ vyjadriť náklonnosť ženám, ktoré už dokázali, že nielen muži sú schopní manažéri a majitelia firiem. A ďalej podporovať ostatné ženy v ich kreativite, vodcovských schopnostiach a talente byť dobrým lídrom.

Súťaž „Ocenenie českých podnikateliek“ bola založená v roku 2008 na podporu českých žien. Umožňuje oceniť ženy ako osobnosti a poukázať na významné projekty alebo inovácie v rôznych odboroch, ktoré české firmy pod ich vedením prinášajú na český alebo európsky trh. Kladie si zároveň za cieľ vyzdvihnúť a šíriť úspechy žien dosiahnuté v podnikaní pri rešpektovaní nepísaných mravných noriem vzájomného obchodu.

Inštitút CEMI je partnerom projektu OCP už od roku 2013, kedy sa stal zároveň aj patrónom kategórie "Výnimočný rast firmy" a aj v roku tohtoročnom naďalej zostáva hrdým partnerom súťaže. Viac informácií nájdete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.

Štipendium pre hendikepovaných

Veríme, že vzdelanie je nenahraditeľné a pomáha „robiť svet lepším“. Rozhodli sme sa preto poskytnúť jedinečnú šancu zdravotne hendikepovaným ľuďom a vybranému uchádzačovi umožniť štúdium MBA či LLM na našom inštitúte úplne bezplatne. Všetky potrebné informácie nájdete zde.

Studium pro handicapované na CEMI

Človek v tiesni

Dňa 4. 6. 2013 sme prispeli čiastkou 10 000,- Kč na povodňové konto Človek v tiesni na pomoc ľuďom povodňou postihnutých oblastiach v celej Českej republike. Našej kancelárii sa voda len tesne vyhla, preto sme sa rozhodli aspoň čiastočne pomôcť tým, ktorí také šťastie nemali. Využitie finančných prostriedkov vybraných na povodňové konto nájdete na webových stránkach Človeka v tiesni zde.

Člověk v tísni

Pomoc deťom s rakovinou

Dňa 22. januára 2013 sme venovali 20 000,- Kč nadačnému fondu Dobrý anjel, ktorý pomáha rodinám s deťmi v boji s rakovinou. Peniaze od darcov, dobrých anjelov, prijaté v jednom mesiaci, systém DOBRÝ ANJEL rozdelí rovným dielom stovkám rodín vždy prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Všetky prevádzkové náklady nadačného fondu DOBRÝ ANJEL sú hradené zo súkromných peňazí jeho zakladateľov. Systém DOBRÝ ANJEL umožňuje darcom, dobrým anjelom, finančne pomáhať stovkám rodín vo finančnej tiesni, kde otec, matka alebo niektoré z detí trpí rakovinou. Viac informácií nájdete na www.dobryandel.cz.

Podpora vzdelávania hendikepovaných detí

V spolupráci s občianskym združením Život deťom sme dna 25. mája 2012 odovzdali  iPad2 so špeciálnym perom a krytom v celkovej hodnote 15 448 ,-Kč Honzíkovi Martínkovi z Votic, ktorý trpí autizmom a degeneratívnym mozgovým ochorením. Pomocou špeciálnych vyučovacích programov tak môže lepšie prekonávať svoj hendikep...

Poslaním občianskeho združenia Život deťom je pomoc chorým deťom v rámci celej Českej republiky. Každý z nás sa môže v živote ocitnúť v ťažkej situácii, kedy potrebuje pomoc a podporu okolia. Občianske združenie Život deťom sa snaží dlhodobo pomáhať prevažne detským oddeleniam nemocníc v rámci celej Českej republiky, ústavom pre hendikepované deti, ústavom sociálnej starostlivosti, detským stacionárom, detským domovom, jednotlivým žiadateľom v rezorte školstva. 

Podpora vzdělávání handicapovaných dětí

Občianske združenie Život deťom žiadateľom neposkytuje finančné prostriedky. Všetku prístrojovú, zdravotnícku techniku a ďalšie vybavenia a zariadenia, ktoré od nás žiadatelia požadujú, nakúpime od dodávateľských spoločností priamo a potom ich darujeme obdarovaným subjektom a jednotlivcom. Dôvodom tohto rozhodnutia je ochrana získaných finančných prostriedkov pred zneužitím.

Facebook Život dětem

Podpora vzdelávania zrakovo postihnutých študentov

Uvedomujeme si, že vzdelanie je dôležité. Uvedomujeme si aj to, že  pre niektorých z nás je cesta k nemu podstatne zložitejšia. 

Ako spoločensky zodpovedná spoločnosť prostredníctvom Nadačného fondu Českého rozhlasu Světluška podporujeme vzdelávanie zrakovo postihnutých študentov. Darovaním finančnej čiastky vo výške 10 000,-Kč v marci 2012 sme sa tak zaradili po bok významných darcov ako je Vodafone či Student Agecy a zbierku Světkuška budeme dlhodobo podporovať.

Světluška

V rámci štipendijného programu podporuje Světluška študentov stredných a vysokých škôl s ťažkým zrakovým a zrakovo kombinovaným postihnutím už od svojho vzniku v roku 2003. Pomáha hradiť časť študijných nákladov a nákladov, ktoré súvisia s kompenzáciou zrakového hendikepu, ako sú asistenčné a sprievodcovské služby, špeciálne kompenzačné pomôcky, úprava študijných materiálov a pod., ktoré umožňujú plnohodnotné štúdium.

Nadační fond Českého rozhlasu

Cieľom je poskytnúť ťažko zrakovo postihnutým študentom stredných a vysokých škôl možnosť ďalšieho vzdelávania, získanie nových informácií a kontaktov a zaistiť tak rovnú príležitosť v prístupe ku vzdelaniu.

Pomoc opusteným či týraným psom

Psi ako najlepší priatelia človeka a jedni z najinteligentnejších tvorov na Zemi si iste tiež zaslúžia našu pozornosť – zvlášť tí, ktorí zatiaľ nemali to šťastie, aby sa dostali do rodiny, ktorá ich bude milovať.

Preto v rámci projektu Buldoček v núdzi finančne podporujeme starostlivosť nielen o toto plemeno, či sa už jedná o podporu útulku, ktoré sa o tieto psi starajú, či o počiatočnú podporu individuálnych majiteľov, ktorí sa takéhoto psíka ujmú (prvotná liečba, atd.). V roku 2012 sme na toto konto darovali finančnú čiastku vo výške 5 000 Kč.

Tango - manažéri na vozíčkoch


Zdravotne znevýhodnení manažéri Tango Havlíčkův Brod realizujú svoj autorský projekt Daruj hračku už od roku 1997, ktorý prináša deťom z detských domovov, ústavov sociálnej starostlivosti a ďalších zariadení vianočné darčeky. Inštitút CEMI sa stal partnerom tohto dobročinného projektu, vďaka ktorému znevýhodnenie manažéri, realizátori významných sociálnych projektov, môžu dokázať, že aj z vozíka vie človek dobre pracovať - stačí mu dať šancu, dôveru a toľko potrebný pocit uplatnenia a sebarealizácie. V roku 2014 bol zahájený už 18. ročník projektu, pričom sa jednalo o rekordných 5.188 priania od 2.594 detí a klientov zo 70 domovov z celej ČR. Za svoju činnosť a realizáciu projektov bolo Tango ocenené významnými cenami na celosvetovej, republikovej aj regionálnej úrovni.

 Viac na: www.oworld.cz.

Certifikát partnerství Tango
Certifikát partnerství Cena - Ď
Certifikát partnertsví Champions - Tango

Na stiahnutie