MBA - Management obchodu

Studijní obor Management obchodu se zaměřuje na podnikání a obchod nejen v rámci ČR, ale také z mezinárodní perspektivy a akcentuje tak i globální charakter obchodování v dnešní době.

Vyplnit přihlášku

Proč si vybrat tento obor?

MBA obor Management obchodu se zaměřuje na problematiku obchodu a podnikání nejen v rámci České republiky, ale i z mezinárodní perspektivy přičemž akcentuje globální charakter obchodování v dnešní době. Studijní program se dále orientuje na oblast moderního Marketingu a komunikace, ve kterém objasňuje základní definice, využitelnost v praxi, vývoj digitálních médií společně s jeho nástroji či marketingovou komunikaci dnešní doby.

Nedílnou součástí tohoto oboru je také Obchodní právo, které klade důraz na objasnění principů a funkcí právní stránky obchodních vztahů, snaží se ale zejména o pochopení problematiky v mezinárodních souvislostech. Zákazník je vždy na prvním místě a proto studentům nabízíme také předmět Řízení vztahů se zákazníky, kde pochopí oblast Customer Relationship Managementu v kontextu globalizace a hyperkonkurence.

Důležitou součástí výuky je také Manažerská kultura, etika a společenská odpovědnost firem, která ukáže správný způsob komunikace se zákazníky, včetně klientů z odlišných zemí a kultur, a naučí také, jak svoji praxi odlišit od konkurence pomocí marketingu a etického přístupu. Studium je průřezem důležitými manažerskými disciplínami, tudíž jsou do studijního plánu zahrnuty i předměty Logistika pro manažery či Aktuální otázky světové ekonomiky.

Studenti budou seznámeni i s Podporou prodeje, která je důležitou součástí integrované marketingové komunikace, a také s novými trendy jeho pronikání nad linku. V předmětu Techniky mezinárodního obchodu vysvětlíme postavení a význam zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a míru zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Stěžejním úkolem tohoto předmětu je vytvořit u studentů schopnost zvládnout po komerční stránce obchodní jednání se zahraničními a tuzemskými partnery a samostatně, se všemi náležitostmi, realizovat obchodní případ vývozu a dovozu. Jelikož je tento MBA obor určen pro manažery, nechybí ani Management osobního rozvoje, který je zaměřen na osobnost samotného manažera a jeho vlastní rozvoj.

Odborným garantem oboru Management obchodu je PhDr. Karel Eliáš, CSc., který působí ve vysokém školství (UK, ČVUT a nyní VŠFS). Má rozsáhlé zkušenosti s budováním a řízením týmů či pracovních skupin v rámci nadnárodních společností.
Studium probíhá online formou, trvá jeden rok, je zakončeno obhajobou diplomové práce a udělením profesního titulu MBA za jménem.

 

logo

Do kurzů zahajovaných v říjnu 2017 můžete posílat přihlášky již jen 98 dní.

Poslat přihlášku zdarma

Lektoři oboru

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Garant oboru
 • MBA - Management obchodu
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Veřejná správa
Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Management obchodu
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Management obchodu
JUDr. Oldřich Vacek

JUDr. Oldřich Vacek

 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

MO_OSE 1

Aktuální otázky světové ekonomiky

Aktuální otázky světové ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus předmětu

Prozkoumat nové tendence, vývojové procesy a jevy v soudobé světové ekonomice jako vnějším prostředí, do kterého vstupuje Česká republika a její ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodářsko-politickými, koordinačními aj. aktivitami. Po úspěšném zvládnutí předmětu v rámci studia MBA se studenti budou orientovat v základních fenoménech charakterizujících světovou ekonomiku na počátku 21. století, ale také v jejich příčinách, vzájemných souvislostech a dopadech. Tato poznatková báze by měla vytvořit základ pro schopnost absolventa odhadnout vliv určitých procesů a jevů probíhajících ve světové ekonomice na národní ekonomiku (a její subjekty), tyto skutečnosti analyzovat a hledat cesty, jak využít jejich pozitivních dopadů k efektivnějšímu zapojení příslušných aktérů do mezinárodní dělby práce a jak zabránit, resp. oslabit jejich negativní vliv.

Více o předmětu
MO_MK 1

Marketing a komunikace

Marketing a komunikace Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit pojem a obsah marketingu v celé jeho šíři a seznámit s vývojem marketingových koncepcí, Budeme se zabývat i analýzami mikro a makro prostředí. Budete seznámeni i s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Více o předmětu
MO_OP 1

Obchodní právo

Obchodní právo PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je získat přehled a pochopit základní principy a funkce formální (tj. právní) stránky obchodních vztahů; Pochopit, jak lze využít základních ujednání a právních principů ve prospěch práce obchodníka; Ujasnit si problematiku obchodního práva v mezinárodních souvislostech.

Více o předmětu
MO_PMO 1

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s efektivním systémem prodeje v tuzemsku, předpoklady a požadavky na kvalitního a úspěšného prodejce. Významná část bude věnována i vhodným technikám pro sestavení obchodního plánu. Důležitým předpokladem efektivního prodeje je i kategorizace zákazníků a sestavení tourplanu. Poskytneme rovněž návod jak úspěšně komunikovat se zákazníky, Část předmětu se zaměřuje i na specifika mezinárodního obchodu, včetně nejčastěji používaných obchodních podmínek.

Více o předmětu
MO_TMO 1

Techniky mezinárodního obchodu

Techniky mezinárodního obchodu JUDr. Oldřich Vacek Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit posluchačům postavení a význam zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a míru zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Současně vysvětlit a zdůvodnit stávající teritoriální a komoditní strukturu českého vývozu a dovozu a vazbu obchodu na existující společenské a politické podmínky v ČR a v zemích českého vývozu a dovozu. Studenti získají přehled o vývoji a současné situaci v českém bankovním sektoru, ovládnou základní platební instrumenty používané v mezinárodním obchodě, stejně tak se seznámí s podmínkami mezinárodní přepravy, pojišťovnictví, celní agendy a aplikací práva při obchodování se zahraničím. Pro profesní působení studentů budou důležité informace o využívání státní podpory, která je subjektům v ČR poskytována i praktické zkušenosti z dosavadního členství ČR v EU. Stěžejním úkolem modulu je vytvořit u studentů schopnost zvládnout po komerční stránce obchodní jednání se zahraničními a tuzemskými partnery a samostatně, se všemi náležitostmi, realizovat obchodní případ vývozu (dovozu), resp. prodeje a nákupu.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

MO_LM 2

Logistika pro manažery

Logistika pro manažery Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus předmětu

Studium předmětu poskytne základní představu o problematice logistiky jako celku. Cílem předmětu v rámci MBA studia je poskytnout poznatky o moderních logistických systémech, o začlenění logistiky do strategie řízení podniku jako faktoru ovlivňujícího úspěšný chod organizace a působícího na konkurenceschopnost dodávaného produktu, na jeho dostupnost, cenu atd. V souvislosti s řízením podniku se výuka soustředí na logistické procesy v oblasti předvýrobní, výrobní, distribuční a skladovací. Po absolvování tohoto předmětu bude absolvent schopen rozumět vlivu logistických systémů na hospodaření podniku. Zároveň získá odborné základy a znalosti pro organizování a optimalizaci logistického systému podniku.

Více o předmětu
MO_MOR 2

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět v rámci studia MBA zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Více o předmětu
MO_MKE 2

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Studium předmětu v rámci MBA umožní studentům seznámit se se základními pojmy – manažerská kultura, její prvky, struktura, zdroje. Objasníme souvislost se strategií firmy. Významné místo bude věnováno typologii firemní kultury, vztahu k organizační struktuře či prostředí. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu. V části věnované manažerské etice budou vysvětleny cíle výuky praktické etiky, jak je uplatňován etický přístup v současném managementu, co obsahuje etický leadership. Vysvětlíme i pojem etický kodex, co by měl obsahovat a jak ho správně vytvořit. Závěrečná část modulu je věnována tématu společenská odpovědnost firem, vysvětlíme pojem, obsah, klíčové oblasti a objasníme výhody, které CSR přináší pro firmy.

Více o předmětu
MO_POP 2

Podpora prodeje

Podpora prodeje PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s podporou prodeje (dále jen PoP) jako důležitou součástí integrované marketingové komunikace (resp. komunikačního mixu) a s novými trendy jeho pronikání nad linku(tzv.through-the-line marketing). Zejména půjde o strukturu, druhy a metody PoP, jejich plánování, realizaci a hodnocení účinnosti. Speciální pozornost bude věnována sponzoringu jako součásti PoP a jeho vazbě na tzv.event marketing resp.jeho využití ve prospěch obchodníka.

Více o předmětu
MO_RVZ 2

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s problematikou řízení vztahů se zákazníky-Customer Relationship Management (dále jen ŘVZ neboli CRM) v kontextu globalizace a hyperkonkurence. Ukážeme si chronologii a relevanci jednotlivých aktivit účastníků procesu ŘVZ z hlediska komplexního přístupu k jednotlivým účastníkům tohoto procesu v nejobvyklejších variantách: B2B, B2C, G2C,…, což je též předpokladem úspěšné implementace/realizace CRM jako filozofie řízení podniku.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožura
PDF, 7 628,4 KB
Lektoři
PDF, 635,7 KB
Kompletní sylaby
PDF, 840,4 KB
Studijní plán
PDF, 168,6 KB
Harmonogram
PDF, 423,5 KB

Absolventi CEMI

Ing. Miroslav Škvára, MBA

Ing. Miroslav Škvára, MBA, Podnikatel, lektor finanční gramotnosti

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2013 / 2014
Bc. Pavel Petružálek, MBA Studium na CEMI skutečně odpovídá tomu, jak si osobně představuji moderní a efektivní formu vzdělávání. Kvalita lektorů je nesporná, mnozí z nich patří k české špičce ve svých oborech. Studium jsem si vybral na základě výborných referencí...

Bc. Pavel Petružálek, MBA, Jednatel - CZECH AGENCY s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2013 / 2014
Jiří Tůma, MBA

Jiří Tůma, MBA, Obchodní ředitel - Universal Transport Praha s. r. o.

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2015 / 2016
Další absolventi

Školné

Studujte na CEMI a získejte prestižní tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu studia, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé jednoroční studium.

balíček
počet studentů
počet splátek
cena studia pro 1 studenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
109.900 Kč
99.900 Kč

CEMI STANDARD

až 10 splátek
1
až 10
109.900 Kč

CEMI Akce 1+1

studium pro 2
2
až 4
109.900 Kč
89.900 Kč
Více informací v sekci školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

frame-scrollup