CEMI MBA Studies s.r.o.

MBA - Veřejná správa

Studijní MBA obor Veřejná správa v sobě kombinuje znalosti z managementu veřejné správy, historie státní správy a jejího vývoje v rámci ČR i EU, fungování Evropské unie a práva.

scroll

Obecné informace pro obor

MBA - Veřejná správa


Velký důraz je kladen na souvislosti týkající se veřejné správy v rámci Evropské unie, včetně Evropských fondů a možností jejich využití pro účely ČR a jejích regionů a obcí. Studenti získají také znalosti z oblasti informačních systémů veřejné správy či risk managementu se zaměřením na veřejnou správu. Důležitou oblastí, s níž se studenti seznámí, je také správní právo a finanční hlediska územní samosprávy a jejího managementu.

V rámci předmětu Správní právo rovněž studenti získají povědomí o činnostech správních orgánů České republiky a organizaci veřejné správy. Dále se seznámí se základními právními normami a pochopí fungování evropského legislativního systému. Zároveň si ujasní problematiku souvstažností práva vnitrostátního a práva EU a nahlédnou do systému fungování evropského legislativního systému.

Tento obor je ideální především pro starosty, místostarosty či tajemníky měst a obcí, státní úředníky i úředníky obcí s přenesenou působností, případně pro podnikatele či zaměstnance firem aktivních ve veřejné správě. Studium je ukončeno titulem MBA.

Obor MBA Veřejná správa je navíc akreditován u Ministerstva vnitra ČR podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.


- Studujte obor Veřejná správa od 89 900,- Kč při přihlášení do 31.1.!

- Při zahájení studia ve dvou a více studentech vám rádi poskytneme slevu ze školného. Pro dojednání individuálních podmínek nás, prosím, kontaktujte. 


Do kurzů zahajovaných v březnu 2017

můžete posílat přihlášky již jen 15 dní


Garant
Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Management ve veřejné správě

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

Obchodní právo, Právo Evropské unie, Insolvenční právo

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. Ing. Josef Macas

Znalectví, oceňování nemovitostí, stavební právo a předpisy

PhDr. Ing. Josef Macas

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Historie veřejné správy

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Ing. Jiří Matoušek

Krizová komunikace ve veřejné správě

Ing. Jiří Matoušek

Ing. Markéta Novotná

Risk Management

Ing. Markéta Novotná

Ing. Stanislav Pimek

Informační systémy veřejné správy

Ing. Stanislav Pimek

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Správní právo, Právo obchodních společností, Personální management

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Studijní plán 1.semestr


Správní právo

VS_SP 1

Správní právo

Cílem studijního modulu v rámci MBA studia je úspěšné zvládnutí vybraných institutů správního práva, organizace a činnosti správních orgánů České republiky a správního práva hmotného i procesního. Především se jedná o pochopení pojmů „veřejná správa“ a „správní právo“ a o zvládnutí organizace veřejné správy, pramenů správního práva, principů tvorby práva ve veřejné správě, správních aktů, postupů při vydávání správních aktů a správního práva trestního.

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Informační systémy veřejné správy

VS_ISVS 1

Informační systémy veřejné správy

Student získá přehled o problematice informačních systémů ve veřejné správě s důrazem na informační systémy měst a obcí. Seznámí se s informačními technologiemi využívanými ve veřejné správě. Pozná postupy, které vyžaduje reformovaná veřejná správa a které podporují proces informatizace veřejné správy. Porozumí legislativním, technologickým a organizačním aspektům budování informačních systémů ve veřejné správě a dozví se o posledních trendech ve vývoji informačních systémů veřejné správy.

Ing. Stanislav Pimek Sylabus předmětu

Management ve veřejné správě

VS_MVS 1

Management ve veřejné správě

Předmět je v rámci MBA studia zaměřen na základní teoretická východiska fungování veřejné správy, příčiny a podstatu reforem veřejné správy, na jednotlivé subsystémy managementu ve veřejné správě. Cílem předmětu je přispět ke zvýšení výkonnosti a efektivnosti fungování subjektů veřejné správy s využíváním moderních konceptů řízení.

Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Územní samospráva a finance

VS_USF 1

Územní samospráva a finance

Předmět si v rámci studia MBA klade za cíl seznámit studenty s principy, postavením a fungováním soustavy orgánů veřejné správy jako jednoho z nástrojového mechanismu výkonné moci ve státě; vysvětlit základní vztahy mezi státní správou a územní samosprávou a podat stručný výklad o tom, jak ovlivňuje veřejný a soukromý sektor, včetně financování jejich činností; poskytnout základní poznatky o finančních vztazích, o principech hospodaření s majetkem, postupech rozpočtového plánování na územní úrovni, tvorbě a použití rozpočtů při zabezpečování veřejných statků a rozvoji.

Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Krizová komunikace ve veřejné správě

VS_KK 1

Krizová komunikace ve veřejné správě

Cílem tohoto předmětu v rámci MBA studia je poskytnout základní informace o důležité, leč často podceňované oblasti komunikace ve veřejné správě - o komunikaci krizové. A to nejen v situaci, kdy krize nastane, ale také ve fázi prevence krizových situací a následné analýzy, kdy hlavním cílem je minimalizovat riziko vzniku krize v budoucnosti. Předmět se zabývá nezbytnou teorií, tj. definicí pojmů a vymezením legislativního rámce v oblasti krizového řízení a řešení krizí ve veřejné správě ČR a SR. Důležitou součástí předmětu je také praktická část, která popisuje možné typy krizí, metody jejich prevence a konkrétní příklady řešení krizových situací. Samostatnou kapitolu představuje pak krizová komunikace s médii jako specifická součást PR v rámci veřejné správy.

Ing. Jiří Matoušek Sylabus předmětu

Studijní plán 2.semestr


Historie veřejné správy

VS_HVS 2

Historie veřejné správy

Posláním předmětu v rámci MBA studia je seznámit posluchače s vývojem veřejné správy na našem území od poloviny 19. století, kdy byly položeny základy moderní demokratické veřejné správy, postavené na dvou pilířích, tedy statní správě a samosprávě, do její současné podoby. Posluchačům se současně dostanou informace o tom, jaké byly politické důvody přijetí, resp. změn právní úpravy veřejné správy a současně jim budou objasněny i základní termíny a instituty, které jsou v této oblasti používány do současnosti.

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Sylabus předmětu

Risk management pro veřejnou správu

VS_RM 2

Risk management pro veřejnou správu

Předmět je v rámci studia MBA zaměřen na seznámení se základními principy analýzy a řízení rizik, doporučenými postupy a metodami analýzy a řízení rizik a jejich aplikace v podmínkách veřejné správy včetně podmínek legislativy, konkrétními příklady z různých oblastí veřejné správy a specifickými podmínkami uplatnění metod. Součástí modulu je osvojení si základních kvantitativních a kvalitativních metod analýzy a řízení rizik. Cílem předmětu je posílení kompetencí v oblasti veřejné správy a zvýšení kvality řízení a efektivity výkonnosti ve veřejné správě.

Ing. Markéta Novotná Sylabus předmětu

Právo EU

VS_PEU 2

Právo EU

Cílem předmětu v rámci studia MBA je získat přehled a pochopit základní principy Evropského práva, jako souhrnu právních norem zajišťujících institucionální soustavu Evropských společenství a fungování společného trhu ležících na pomezí práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Student by měl pochopit princip práva EU jako takového, jak funguje evropský legislativní systém a ujasnit si problematiku souvztažností práva EU s vnitrostátním právem, vztahy nadřazenosti práva.

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus předmětu

Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky

VS_PVZ 2

Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky

Cílem předmětu je v rámci MBA studia podat posluchačům teoretické a praktické základy z oblasti projektového management (tvorby projektů do Evropských fondů) a seznámit je se základními parametry a podmínkami výběrových řízení vč. veřejných zakázek. Po úspěšném zvládnutí kurzu budou absolventi schopni se orientovat v problematice projektového řízení, získají konceptuální rámec potřebný pro tvorbu projektů (neinvestičních a investičních) a budou seznámeni s metodami a techniky jejich tvorby.

Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Regionální management

VS_REM 2

Regionální management

Orientace manažerů v nových podmínkách v oblasti regionálního rozvoje, vyplývajících z regionálních prostorových jevů, procesů a vztahů, je nezbytnou podmínkou jejich úspěšného působení v této oblasti. Cílem předmětu v rámci MBA studia je podat posluchačům v koncizní podobě základní teoretická východiska rozvoje regionů, jejich aplikaci do regionální politiky; upozornit na změny, které v ekonomickém prostoru vznikají; seznámit s nástroji regionální politiky. Součástí osnov modulu je též konceptuální rámec regionální politiky, resp. politiky soudržnosti, Evropské unie.

Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Doporučuji studium na CEMI. Celé studium je bezbariérové, probíhá online, není třeba se zatěžovat řešením problémů s přístupností studia. Bariéry nebyly žádné a v této rovině to bylo pohodové

...Více

Mgr. Eva Liberdová, MBA, Sociálně právní poradenství, přístupnost veřejných služeb


Absolvent oboru MBA - Veřejná správa 2014/2015

Další absolventi

Lukáš Svoboda, MBA, Pověřen vedením oblastního managementu - E.ON Česká republika, s. r. o.


Absolvent oboru MBA - Veřejná správa 2015/2016

Další absolventi

Ve veřejné správě vlastně působím od roku 1983. Nejprve do roku 1992 jako učitel střední školy a pak jako ředitel střední školy. Školství jsem na chvíli opustil. V roce 2010 jsem se stal primátorem statutárního města

...Více

Mgr. Jan Mareš, MBA, Ředitel - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - příspěvková organizace


Absolvent oboru MBA - Veřejná správa 2013/2014

Další absolventi

Ing. Jiří Čížek, MBA, Vedoucí odd. personalistiky a mzdové účtárny - Palivový kombinát Ústí, s. p.


Absolvent oboru MBA - Veřejná správa 2015/2016

Další absolventi

V době, kdy jsem se rozhodoval, zda se přihlásit ke studiu MBA, jsem již byl absolventem čtyř pedagogických fakult. Ve školství studium a titul MBA není na žádnou pozici požadován ani uznáván. Přesto, že studium bylo finančně náročné, při rozhodování hrála roli pozitivní motivace, že člověk i v šedesáti

...Více

PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA, Konzultant pro oblast řízení školství


Absolvent oboru MBA - Veřejná správa 2013/2014

Další absolventi

Ke stažení

Školné

Vyberte si variantu školného, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé roční studium a jsou bez DPH.

Výhodné - EN obory

Počet studentů

1

Počet splátek

1

109.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

výhodné - Executive; LLM

Počet studentů

1

Počet splátek

1

99.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

výhodné - ostatní obory

Počet studentů

1

Počet splátek

1

89.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Standard - EN obory

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10

119.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Standard - Executive; LLM

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10

109.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Standard - ostatní obory

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10

99.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Chcete studovat a chybí Vám potřebná hotovost? Kontaktujte nás a domluvte si individuální splátkový kalendář! Rádi vám vyjdeme vstříc, bude-li to jen trochu možné.