CEMI MBA Studies s.r.o.

MBA - Management zdravotnictví

Studijní obor Management zdravotnictví je zaměřen především na vedoucí pracovníky státních i soukromých zdravotnických zařízení, manažery zdravotních pojišťoven nebo farmaceutických firem, či soukromé lékaře.

scroll

Obecné informace pro obor

MBA - Management zdravotnictví


Studijní MBA obor je koncipován a realizován ve spolupráci s pracovníky Institutu managementu zdravotnických služeb FM (IMZS) v Jindřichově Hradci, kteří mají s tvorbou těchto programů výuky zdravotnického managementu dlouholeté zkušenosti. První výukové programy byly vytvořeny ve spolupráci s AIHA USA, pod patronací USAID. IMZS je významným výukovým pracovištěm v rámci zemí střední a východní Evropy a opakovaně spolupracuje s MZ ČR.

V rámci tohoto oboru studenti absolvují dvousemestrální předmět Management zdravotní péče, seznámí se také s historií vývojem zdravotnických systémů či Marketingem se zaměřením na jeho specifika ve zdravotnictví.

Jelikož jsou studenti tohoto oboru obvykle řídícími pracovníky, získají také v rámci předmětu Personální management potřebné kompetence z oblasti lidských zdrojů. Další důležitou oblastí je také Financování zdravotnictví a zdravotní pojištění a také monitorování a zajištění kvality zdravotní péče, což je jednou z klíčových úloh manažerů zdravotnických zařízení.

 

- Studujte obor Management zdravotnictví již od 89 900,- Kč při přihlášení do 31.1.!

- Při zahájení studia ve dvou a více studentech vám rádi poskytneme slevu ze školného. Pro dojednání individuálních podmínek nás, prosím, kontaktujte.


Do kurzů zahajovaných v březnu 2017

můžete posílat přihlášky již jen 8 dní


Garant
MUDr. Rudolf Střítecký

Management zdravotní péče II, Management kvality ve zdravotnictví

MUDr. Rudolf Střítecký

Garant
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Management osobního rozvoje

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Ing. Miroslav Jankůj

Financování zdravotnictví a zdravotní pojištění

Ing. Miroslav Jankůj

Ing. Daniela Kandilaki

Management zdravotní péče I.

Ing. Daniela Kandilaki

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Historie vývoje zdravotnictví a manažerská ekonomika

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Ing. Eva Matoušková

Manažerská kultura a etika, Společenská odpovědnost firem, Mezinárodní a diplomatický protokol, Společenská a obchodní etika

Ing. Eva Matoušková

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Správní právo, Právo obchodních společností, Personální management

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

MUDr. Ing. Eduard Železo

Veřejné zdraví a manažerská epidemiologie

MUDr. Ing. Eduard Železo

Studijní plán 1.semestr


Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA

MZ_HZ 1

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače postupně s nejvýznamnějšími etapami vývoje medicínské vědy a historickým kontextem vzniku komplexních léčebně-preventivních zdravotnických systému, spolu se základními modely a formami financování zdravotní péče ve světě na příkladu České republiky, Velké Británie a USA.

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus předmětu

Management zdravotnických služeb I

MZ_MZS 1

Management zdravotnických služeb I

Cílem kurzu v rámci MBA studia je seznámení studentů se základními manažerskými funkcemi. Seznámení se s teorií managementu. Přiblížení základních přístupů k řízení a vedení. Přiblížení pojmu kvality zdravotní péče. Definování kultury zdravotnického zařízení. Popis komunikace a vzniku a fungování týmů a skupin. Vysvětlení podstaty plánování a jejich aplikace v různých stupních vedení. Aplikace vybraných manažerských analýz.

Ing. Daniela Kandilaki Sylabus předmětu

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery

MZ_VZ 1

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery

Student by v případě úspěšného dokončení kurzu měl být schopen porozumět obsahu pojmu veřejného zdraví, respektive zdravotnictví zaměřeného na veřejné zdraví. Budou mu objasněny dopady veřejného zdravotnictví na zdravotní stav populace a principy jeho fungování v ČR i ve světě

MUDr. Ing. Eduard Železo Sylabus předmětu

Marketing ve zdravotnictví

MZ_MKZ 1

Marketing ve zdravotnictví

Cílem předmětu MBA studia je vysvětlit pojem a obsah marketingu. Hlavní důraz je kladen na oblast zdravotnictví, objasníme nejen specifika marketingových činností, ale i velký význam etického jednání v tomto oboru. Student je informován o vývoji marketingových koncepcí. Součástí výuky jsou analýzy mikro a makro prostředí. Seznámíte se s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Management kvality ve zdravotní péči

MZ_MK 1

Management kvality ve zdravotní péči

Po absolvování kurzu bude student znát teoretické základy, ze kterých vychází hodnocení kvality ve zdravotnictví a bude je umět aplikovat do praxe. Seznámí se s teorií kvality ve zdravotnictví, jejím složením a limitacemi, matematickým zdůvodněním role produkčních nákladů při uplatňování kvality v praxi, rolí marginálních nákladů ve vztahu k benefitu či užitečnosti. Naučí se metodiku tvorby standardů ve zdravotnictví a posouzení jejich role v systému posuzování kvality zdravotních služeb a zvládne kritéria, pomocí kterých je kvalita ve zdravotnických službách oceňována.

MUDr. Rudolf Střítecký Sylabus předmětu

Studijní plán 2.semestr


Management zdravotnických služeb II

MZ_MZS 2

Management zdravotnických služeb II

Studenti se v nadstavbě seznámí v s organizační teorií a managementem zdravotnických služeb a organizací. Naučí se chápat zdravotnictví jako komplexně-adaptivní nelineární dynamický systém s existencí zpětných vazeb. Bude vědět jak efektivně naplňovat existující dva inkonzistentní cíle medicínský a ekonomický v daných finančních podmínkách. Absolvent by měl pochopit zásadní roli vlastníka zdravotnického zařízení a rolimanažera zdravotnického zařízení, jejich zodpovědnost a kontrolu manažerského vedení zdravotnického zařízení. V závěru by měl umět vytvořit strategii zdravotnické organizace, pochopit její nezbytnost v návaznosti na vizi, misi a strategické cíle s její vazbou na personál, který tyto cíle pomáhá naplnit.

MUDr. Rudolf Střítecký Sylabus předmětu

Financování zdravotní péče a teorie pojištění

MZ_FZ 2

Financování zdravotní péče a teorie pojištění

V první části modulu budou studenti seznámeni se základy mikroekonomie a ekonomie zdravotní péče a se základními způsoby a principy financování zdravotnických služeb. Ve druhé části se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti pojištění a pojišťovnictví a s principy fungování zdravotního pojištění. Hlavní důraz je kladen na znalost ekonomických pojmů a klíčových ekonomických zákonitostí s ohledem na charakter zdravotnických služeb.

Ing. Miroslav Jankůj Sylabus předmětu

Management informací ve zdravotnictví

MZ_MIZ 2

Management informací ve zdravotnictví

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače se základy fungování informačních a komunikačních technologií přenesenýchdo zdravotnického systému, a to zejménave významných aplikačních oblastech podporyklinického a administrativního procesu poskytování zdravotní péče (E-health).

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus předmětu

Management osobního rozvoje

MZ_MOR 2

Management osobního rozvoje

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního worklife balance. Cílem předmětu v rámci MBA studia je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Personální management

MZ_PM 2

Personální management

Cílem modulu v rámci studia MBA je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho vzniku. Především pak motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Ing. Vladimír Heriban PhD., MSc., MBA , Obchodní a marketingový ředitel - Medical group SK, a. s.


Absolvent oboru MBA - Management zdravotnictví 2014/2015

Další absolventi

MUDr. Vladimíra Kováčová, MBA, Lékařka - NsP Trebišov


Absolvent oboru MBA - Management zdravotnictví 2015/2016

Další absolventi

Vzhledem k tomu, že jsem se pro studium na CEMI rozhodl na doporučení, věděl jsem poměrně přesně, co mohu očekávat. Zcela na rovinu mohu říci, že kvalita, rozsah i průběh studia, stejně jako spolupráce s jednotlivými lektory zcela splnily má

...Více

MUDr. Radek Kaniok, MBA, Vedoucí lékař výjezdového stanoviště, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.


Absolvent oboru MBA - Management zdravotnictví 2014/2015

Další absolventi

Štúdium v CEMI považujem za krok vpred, ktorý ma obohatil o množstvo skúseností a poznatkov. Obsahová štruktúra predmetov je zameraná skôr na ich praktickú stránku a implementáciu, čo mne osobne veľmi vyhovuje. Rád

...Více

Bc. Felipe Sánchez López, MBA , General manager - SanchoMassage


Absolvent oboru MBA - Management zdravotnictví 2014/2015

Další absolventi

Studium na CEMI jsem si vybrala především kvůli nabídce oboru Management zdravotnictví, protože medicína a studium kognitivních poruch jsou mojí zálibou a částečně i povoláním. Věřím, že v dnešní

...Více

RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA, Vědeckovýzkumná pracovnice


Absolvent oboru MBA - Management zdravotnictví 2015/2016

Další absolventi

Ke stažení

Školné

Vyberte si variantu školného, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé roční studium a jsou bez DPH.

Výhodné - EN obory

Počet studentů

1

Počet splátek

1

109.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

výhodné - Executive; LLM

Počet studentů

1

Počet splátek

1

99.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

výhodné - ostatní obory

Počet studentů

1

Počet splátek

1

89.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Standard - EN obory

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10

119.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Standard - Executive; LLM

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10

109.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Standard - ostatní obory

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10

99.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Chcete studovat a chybí Vám potřebná hotovost? Kontaktujte nás a domluvte si individuální splátkový kalendář! Rádi vám vyjdeme vstříc, bude-li to jen trochu možné.