CEMI MBA Studies s.r.o.

MBA - Management obchodu

Studijní obor Management obchodu se zaměřuje na podnikání a obchod nejen v rámci ČR, ale také z mezinárodní perspektivy a akcentuje tak i globální charakter obchodování v dnešní době.

scroll

Obecné informace pro obor

MBA - Management obchodu


Absolventi získají vědomosti z moderního marketingu, včetně marketingu zaměřeného na internet a sociální média, získají také znalosti potřebné pro vedení obchodních jednání (i na mezinárodní úrovni) a realizaci mezinárodních obchodů z technické a logistické stránky. Nedílnou součástí tohoto oboru je také obchodní právo, jehož znalost je v dnešní době velmi důležitá nejen pro pracovní, ale i osobní život.

Zákazník je vždy na prvním místě a proto studentům nabízíme také předmět Řízení vztahů se zákazníky z různých segmentů (B2B, B2C atd.). Důležitou součástí výuky je také oblast komunikace, manažerské kultury a etiky, a jelikož je tento MBA obor určen pro manažery, nechybí ani Management osobního rozvoje, který je zaměřen na osobnost samotného manažera a jeho vlastní rozvoj.

Předmět Aktuální otázky světové ekonomiky navíc přináší rozhled nad světovým ekonomickým děním a uspořádáním v dnešní rychle se měnící době.

Tento studijní obor je ideální zejména pro pracovníky exportu, importu, marketingu, prodeje, nákupu, produktových oddělení, merchandisingu atd., kteří mohou získané znalosti uplatnit jako manažeři těchto oddělení či celých firem nebo jejich zahraničních poboček. Studium je vhodné také pro pracovníky státních institucí, zejména pokud přicházejí do styku se zahraničním prvkem. Studium je ukončeno titulem MBA.

- Studujte obor Management obchodu od 89 900,- Kč při přihlášení do 31.1.!  

- Při zahájení studia ve dvou a více studentech vám rádi poskytneme slevu ze školného. Pro dojednání individuálních podmínek nás, prosím, kontaktujte.


Do kurzů zahajovaných v březnu 2017

můžete posílat přihlášky již jen 8 dní


Garant
PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Řízení vztahů se zákazníky, Podpora prodeje

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Garant
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Management osobního rozvoje

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

Obchodní právo, Právo Evropské unie, Insolvenční právo

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Aktuální otázky světové ekonomiky

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Ing. Eva Matoušková

Manažerská kultura a etika, Společenská odpovědnost firem, Mezinárodní a diplomatický protokol, Společenská a obchodní etika

Ing. Eva Matoušková

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Oceňování podniku, Logistika pro manažery

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

JUDr. Oldřich Vacek

Mezinárodní obchod

JUDr. Oldřich Vacek

Studijní plán 1.semestr


Aktuální otázky světové ekonomiky

MO_OSE 1

Aktuální otázky světové ekonomiky

Prozkoumat nové tendence, vývojové procesy a jevy v soudobé světové ekonomice jako vnějším prostředí, do kterého vstupuje Česká republika a její ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodářsko-politickými, koordinačními aj. aktivitami. Po úspěšném zvládnutí předmětu v rámci studia MBA se studenti budou orientovat v základních fenoménech charakterizujících světovou ekonomiku na počátku 21. století, ale také v jejich příčinách, vzájemných souvislostech a dopadech. Tato poznatková báze by měla vytvořit základ pro schopnost absolventa odhadnout vliv určitých procesů a jevů probíhajících ve světové ekonomice na národní ekonomiku (a její subjekty), tyto skutečnosti analyzovat a hledat cesty, jak využít jejich pozitivních dopadů k efektivnějšímu zapojení příslušných aktérů do mezinárodní dělby práce a jak zabránit, resp. oslabit jejich negativní vliv.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus předmětu

Marketing a komunikace

MO_MK 1

Marketing a komunikace

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit pojem a obsah marketingu v celé jeho šíři a seznámit s vývojem marketingových koncepcí, Budeme se zabývat i analýzami mikro a makro prostředí. Budete seznámeni i s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Obchodní právo

MO_OP 1

Obchodní právo

Cílem předmětu v rámci studia MBA je získat přehled a pochopit základní principy a funkce formální (tj. právní) stránky obchodních vztahů; Pochopit, jak lze využít základních ujednání a právních principů ve prospěch práce obchodníka; Ujasnit si problematiku obchodního práva v mezinárodních souvislostech

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus předmětu

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání

MO_PMO 1

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s efektivním systémem prodeje v tuzemsku, předpoklady a požadavky na kvalitního a úspěšného prodejce. Významná část bude věnována i vhodným technikám pro sestavení obchodního plánu. Důležitým předpokladem efektivního prodeje je i kategorizace zákazníků a sestavení tourplanu. Poskytneme rovněž návod jak úspěšně komunikovat se zákazníky, Část předmětu se zaměřuje i na specifika mezinárodního obchodu, včetně nejčastěji používaných obchodních podmínek.

Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Techniky mezinárodního obchodu

MO_TMO 1

Techniky mezinárodního obchodu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit posluchačům postavení a význam zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a míru zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Současně vysvětlit a zdůvodnit stávající teritoriální a komoditní strukturu českého vývozu a dovozu a vazbu obchodu na existující společenské a politické podmínky v ČR a v zemích českého vývozu a dovozu. Studenti získají přehled o vývoji a současné situaci v českém bankovním sektoru, ovládnou základní platební instrumenty používané v mezinárodním obchodě, stejně tak se seznámí s podmínkami mezinárodní přepravy, pojišťovnictví, celní agendy a aplikací práva při obchodování se zahraničím. Pro profesní působení studentů budou důležité informace o využívání státní podpory, která je subjektům v ČR poskytována i praktické zkušenosti z dosavadního členství ČR v EU. Stěžejním úkolem modulu je vytvořit u studentů schopnost zvládnout po komerční stránce obchodní jednání se zahraničními a tuzemskými partnery a samostatně, se všemi náležitostmi, realizovat obchodní případ vývozu (dovozu), resp. prodeje a nákupu.

JUDr. Oldřich Vacek Sylabus předmětu

Studijní plán 2.semestr


Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

MO_MKE 2

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Studium předmětu v rámci MBA umožní studentům seznámit se se základními pojmy – manažerská kultura, její prvky, struktura, zdroje. Objasníme souvislost se strategií firmy. Významné místo bude věnováno typologii firemní kultury, vztahu k organizační struktuře či prostředí. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu. V části věnované manažerské etice budou vysvětleny cíle výuky praktické etiky, jak je uplatňován etický přístup v současném managementu, co obsahuje etický leadership. Vysvětlíme i pojem etický kodex, co by měl obsahovat a jak ho správně vytvořit. Závěrečná část modulu je věnována tématu společenská odpovědnost firem, vysvětlíme pojem, obsah, klíčové oblasti a objasníme výhody, které CSR přináší pro firmy.

Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Podpora prodeje

MO_POP 2

Podpora prodeje

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s podporou prodeje (dále jen PoP) jako důležitou součástí integrované marketingové komunikace (resp. komunikačního mixu) a s novými trendy jeho pronikání nad linku(tzv.through-the-line marketing). Zejména půjde o strukturu, druhy a metody PoP, jejich plánování, realizaci a hodnocení účinnosti. Speciální pozornost bude věnována sponzoringu jako součásti PoP a jeho vazbě na tzv.event marketing resp.jeho využití ve prospěch obchodníka.

PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus předmětu

Řízení vztahů se zákazníky

MO_RVZ 2

Řízení vztahů se zákazníky

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s problematikou řízení vztahů se zákazníky-Customer Relationship Management (dále jen ŘVZ neboli CRM) v kontextu globalizace a hyperkonkurence. Ukážeme si chronologii a relevanci jednotlivých aktivit účastníků procesu ŘVZ z hlediska komplexního přístupu k jednotlivým účastníkům tohoto procesu v nejobvyklejších variantách: B2B, B2C, G2C,…, což je též předpokladem úspěšné implementace/realizace CRM jako filozofie řízení podniku.

PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus předmětu

Logistika pro manažery

MO_LM 2

Logistika pro manažery

Studium předmětu poskytne základní představu o problematice logistiky jako celku. Cílem předmětu v rámci MBA studia je poskytnout poznatky o moderních logistických systémech, o začlenění logistiky do strategie řízení podniku jako faktoru ovlivňujícího úspěšný chod organizace a působícího na konkurenceschopnost dodávaného produktu, na jeho dostupnost, cenu atd. V souvislosti s řízením podniku se výuka soustředí na logistické procesy v oblasti předvýrobní, výrobní, distribuční a skladovací. Po absolvování tohoto předmětu bude absolvent schopen rozumět vlivu logistických systémů na hospodaření podniku. Zároveň získá odborné základy a znalosti pro organizování a optimalizaci logistického systému podniku.

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus předmětu

Management osobního rozvoje

MO_MOR 2

Management osobního rozvoje

Předmět v rámci studia MBA zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Štúdium MBA mi pomohlo naštartovať proces profesionálneho vzdelávania v odbore manažmentu a riadenia spoločnosti. K nesporným prednostiam a výhodám štúdia na CEMI považujem modernu formu štúdia: skrátené obdobie za

...Více

Petrana Blašková, MBA, Statutární orgán - ProCommunity o.z.


Absolvent oboru MBA - Management obchodu 2014/2015

Další absolventi

S kvalitou výuky na CEMI MBA Studies jsem byla velmi spokojena. Časově flexibilní studium mi umožnilo plně se věnovat svému zaměstnání a zároveň získat zkušenosti a další znalosti ve studovaném oboru. Ochota a

...Více

Bc. Alexandra Belingerová, MBA, Asistentka jednatele pro dotace EU


Absolvent oboru MBA - Management obchodu 2014/2015

Další absolventi

Největší přínos studia MBA na CEMI shledávám jednoznačně v časové flexibilitě, kdy jsem si studium mohl přizpůsobit svému náročnému pracovnímu vytížení. Drtivá většina předmětů navíc zcela zapadá obsahově do náplně mé práce a teoreticky načerpané zkušenosti jsem ihned mohl využít v praxi. Studium mi

...Více

Miroslav Hubený, MBA, Obchodní ředitel - HAAS+SOHN Rukov, s.r.o.


Absolvent oboru MBA - Management obchodu 2012/2013

Další absolventi

Studium MBA - management obchodu na institutu CEMI doporučuji každému, kdo chce zvýšit své předpoklady pro úspěšný výkon řídící funkce v obchodních, či výrobně obchodních společnostech. Velmi vysoce

...Více

Bc. Stanislav Vaďura, MBA, OSVČ


Absolvent oboru MBA - Management obchodu 2015/2016

Další absolventi


Bc. Peter Prášek, MBA , Ředitel obchodní společnosti – GaRT s.r.o.


Absolvent oboru MBA - Management obchodu 2013/2014

Další absolventi

Ke stažení

Školné

Vyberte si variantu školného, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé roční studium a jsou bez DPH.

Výhodné - EN obory

Počet studentů

1

Počet splátek

1

109.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

výhodné - Executive; LLM

Počet studentů

1

Počet splátek

1

99.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

výhodné - ostatní obory

Počet studentů

1

Počet splátek

1

89.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Standard - EN obory

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10

119.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Standard - Executive; LLM

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10

109.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Standard - ostatní obory

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10

99.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Chcete studovat a chybí Vám potřebná hotovost? Kontaktujte nás a domluvte si individuální splátkový kalendář! Rádi vám vyjdeme vstříc, bude-li to jen trochu možné.