CEMI MBA Studies s.r.o.

MBA - Executive MBA

Tento studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu soukromých či státních společností či pro aspiranty na tyto pozice a je tedy průřezem manažerskými znalostmi důležitými pro členy vrcholového vedení firem.

scroll

Obecné informace pro obor

MBA - Executive MBA


Zahrnuje proto nejen manažersko-ekonomické disciplíny jako je Strategický management či Manažerská ekonomika, ale také disciplíny týkající se rozvoje manažerských dovedností v rámci obchodních jednání, společenského chování a etikety či manažerské kultury a etiky.

Studenti získají také nezbytné vědomosti z Korporátního práva ČR a SR a také znalosti potřebné pro management lidských zdrojů firmy v rámci předmětů Personální management a Koučování pro manažery a podnikatele. Studenti se v rámci předmětu Mezinárodní obchod seznámí také s postavením a významem zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a mírou zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Jelikož je tento obor určen pro manažery, nechybí ani Management osobního rozvoje, který je zaměřen na osobnost samotného manažera a jeho vlastní rozvoj.

Tento obor je ideální pro členy statutárních orgánů (dozorčí rady, představenstva) akciových společností, pro jednatele společností s ručením omezeným i pro další vrcholové manažery v soukromé i státní sféře či pro všechny, kteří k těmto pozicím směřují. 
        

Využijte Vánoční akce a studujte obor Executive MBA jen za 99.900,- Kč (sleva 12.100,- Kč) při přihlášení do 31.12.!  
        
        
        
        
        


Do kurzů zahajovaných v březnu 2017

můžete posílat přihlášky již jen 24 dní


Garant
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Management osobního rozvoje

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

Korporátní právo ČR a SR

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

Ing. Simona Hašková, Ph.D.

Manažerská ekonomika

Ing. Simona Hašková, Ph.D.

Ing. Eva Matoušková

Manažerská kultura a etika, Společenská odpovědnost firem, Mezinárodní a diplomatický protokol, Společenská a obchodní etika

Ing. Eva Matoušková

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Koučování pro manažery a podnikatele

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Garant
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

Strategický management

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Správní právo, Právo obchodních společností, Personální management

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Oldřich Vacek

Mezinárodní obchod

JUDr. Oldřich Vacek

Studijní plán 1.semestr


Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

EX_MKE 1

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Studium předmětu umožní studentům seznámit se se základními pojmy – manažerská kultura, její prvky, struktura, zdroje. Objasníme souvislost se strategií firmy. Významné místo bude věnováno typologii firemní kultury, vztahu k organizační struktuře či prostředí. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu.

Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Manažerská ekonomika

EX_ME 1

Manažerská ekonomika

Znalostí manažera se obecně rozumí jeho schopnost efektivně využívat relevantní informace a jemu dostupné poznatky k úspěšnému řešení problémů spadajících do jeho kompetence. Podstatnou část této znalosti, podpořené prováděním a využíváním elementárních ekonomických propočtů, posluchač získá absolvováním předmětu Manažerská ekonomika v rámci MBA studia. Výuka bude probíhat převážně formou dozorovaného samostatného řešení cvičných úloh vycházejících z výukových materiálů k jednotlivým kapitolám, v nichž jsou shrnuty základní poznatky potřebné k řešení. Ke každé kapitole je studentům k dispozici složka s výukovými materiály a cvičnými úlohami.

Ing. Simona Hašková, Ph.D. Sylabus předmětu

Strategický management

EX_SM 1

Strategický management

Cílem modulu strategický management v rámci studia MBA je seznámit studenty s metodami strategické analýzy a ukázat jim praktické možnosti jejího využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování. Modul ukazuje několik pohledů na strategické řízení a umožňuje studentovi aplikovat ten, který mu podle oboru a zaměření nejvíce vyhovuje z hlediska smysluplného využití v dané společnosti. Zaměřuje se především nastanovení poslání, vize a strategických cílů společnosti, podpořené strategickými analýzami.

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus předmětu

Korporátní právo ČR a SR

EX_KP 1

Korporátní právo ČR a SR

Cílem studijního předmětu je zvládnutí praktických aspektů korporátního práva a práva obchodních společností ve smyslu aktuální české a slovenské právní úpravy. Zvýšená pozornost je věnována vzniku, změnám a zániku obchodních korporací a obchodních společností, jakož i účasti společníků a statutárních zástupců v nich, včetně přenesení těchto změn do zápisu v obchodním rejstříku. Pozornost je věnována orgánům jednotlivých společností, jejich kompetencím a povinnostem statutárních zástupců při výkonu funkce. Každá kapitola obsahuje analýzu vybraných obchodně-právních institutů z hlediska jednotlivých národních právních úprav.

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M. Sylabus předmětu

Marketing a prodej

EX_MK 1

Marketing a prodej

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit pojem a obsah marketingu v celé jeho šíři a seznámit s vývojem marketingových koncepcí, Budeme se zabývat i analýzami mikro a makro prostředí. Budete seznámeni i s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Studijní plán 2.semestr


Mezinárodní obchod

EX_MO 2

Mezinárodní obchod

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit posluchačům postavení a význam zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a míru zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Současně vysvětlit a zdůvodnit stávající teritoriální a komoditní strukturu českého vývozu a dovozu a vazbu obchodu na existující společenské a politické podmínky v ČR a v zemích českého vývozu a dovozu. Studenti získají přehled o vývoji a současné situaci v českém bankovním sektoru, ovládnou základní platební instrumenty používané v mezinárodním obchodě, stejně tak se seznámí s podmínkami mezinárodní přepravy, pojišťovnictví, celní agendy a aplikací práva při obchodování se zahraničím. Pro profesní působení studentů budou důležité informace o využívání státní podpory, která je subjektům v ČR poskytována i praktické zkušenosti z dosavadního členství ČR v EU. Stěžejním úkolem modulu je vytvořit u studentů schopnost zvládnout po komerční stránce obchodní jednáníse zahraničními a tuzemskými partnery a samostatně, se všemi náležitostmi, realizovat obchodní případ vývozu (dovozu), resp. prodeje a nákupu.

JUDr. Oldřich Vacek Sylabus předmětu

Koučování pro manažery a podnikatele

EX_KMP 2

Koučování pro manažery a podnikatele

Cílem předmětu je získat základní znalosti o koučování a vyzkoušet si koučovací dovednosti ve vlastním pracovním prostředí. Předmět je cílen primárně na ty oblasti koučování, které mohou využívat manažeři a podnikatelé jak pro vlastní potřebu tak i pro vedení a motivaci svých zaměstnanců. Studenti budou seznámeni s rozdíly mezi externím a interním koučováním, poznají koučování jako klíčovou manažerskou techniku a moderní způsob vedení lidí, poznají jeho možnosti a aplikace v konkrétních situacích. Čeká je seznámení s důležitými koučovacími nástroji, technikami a postupy a budou mít možnost pochopit aplikaci koučování v konkrétních modelových situacích (motivace zaměstnanců, zvýšení pracovního výkonu, zpětná vazba, rozvojové plány apod.); Dočkají se vysvětlení rozdílů mezi koučováním týmů, tandemů, skupin a jednotlivců, seznámí se s využitím koučování ve vlastním rozvoji a výhodami budování tzv. koučovací kultury. Výukové materiály obsahují množství praktických nástrojů, testů, kvízů apod., které jsou studentům poskytnuty pro snadnější aplikaci látky aplikaci do jejich praxe.

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Sylabus předmětu

Personální management

EX_PM 2

Personální management

Cílem modulu v rámci MBA studia je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho vzniku. Především pak motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

EX_SOD 2

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

Cílem předmětu MBA studia je seznámit posluchače se základy společenské a obchodní etiky, tak, aby se stal skutečným „lvem/lvicí salonů“ nejen v České republice, ale i v zahraničí – včetně zemí s odlišnými kulturními, náboženskými i obchodními zvyklostmi. Součástí výuky bude i nahlédnutí do zásad uplatňovaných v rámci diplomatického protokolu tj. při společenských událostech na nejvyšší úrovni. Část výuky bude věnována i problematice sladění osobního a firemního image.

Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Management osobního rozvoje

EX_MOR 2

Management osobního rozvoje

Předmět v rámci MBA studia zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Štúdium na CEMI je úplne v pohode otvorené aj pre záujemcov zo Slovenska. Všetci lektori, pedagógovia umožňujú študentom MBA zo Slovenska písať štúdie, práce, eseje v slovenskom jazyku a nemajú s tým absolútny problém, sú milí a ochotní. Vrele doporučujem štúdium na CEMI pre rozvoj profesného menežerskeho

...Více

PaedDr. L’ubomír Martinka, MBA, Generální manažer pro ČR a SR, předseda dozorčí rady - EHW GROUP SE


Absolvent oboru MBA - Executive MBA 2011/2012

Další absolventi

Studium na CEMI přineslo do mého života mnoho zkušeností. Díky vhodně rozvržené koncepci jednotlivých předmětů jsem měl možnost propojit praktické znalosti managementu s teorií a hledat tak nová efektivní východiska, která jsem následně aplikoval do praxe.

Maximálně mi vyhovovala časová flexibilita a

...Více

Jiří Willem Kocich, MBA, Fashion & Sales Consultant - Louis Vuitton


Absolvent oboru MBA - Executive MBA 2013/2014

Další absolventi


Zuzana Matoušková, MBA, General Manager- STADA Pharma, s.r.o.


Absolvent oboru MBA - Executive MBA 2013/2014

Další absolventi

Pre štúdium v inštitúte CEMI som sa rozhodol po dôkladnom research-i inštitúcii/škôl ponúkajúcich MBA programy. Štúdium ma oslovilo vďaka referenciám, prepracovanému online štúdiu a flexibilite,

...Více

Bc. Peter Ondreáš, MBA, Executive manager/Owner - Tatraindustries s.r.o., Technical project manager - 3070 a.s.


Absolvent oboru MBA - Executive MBA 2014/2015

Další absolventi

Tym ze pravne zastupujem viacero zahranicnych obchodnych spolocnosti vseobecny prehlad je pre mna velmi dolezity. Ulohy ktore je potrebne pravne zastresit su vzdy zložene aj z financnej časti a kontaktne osoby su manazery posobiaci na roznych poziciach. Skusenosti ukazali ze pre spravne vyriesenie ulohy a udrzanie komunikacie s partnermi je

...Více

JUDr. Robert Bezek, MBA, Právník a soukromý podnikatel - REODEK group,s.r.o., K&B time, spol. s r.o., ISCB, s.r.o.


Absolvent oboru MBA - Executive MBA 2013/2014

Další absolventi

Ke stažení

Studijní plán (PDF, 239.03 KB)

Kompletní sylaby všech předmětů (PDF, 884.57 KB)

Harmonogram studia (PDF, 423.52 KB)

Školné

Vyberte si variantu školného, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé roční studium a jsou bez DPH.

VÁNOČNÍ AKCE

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10, školné od:

79.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Chcete studovat a chybí Vám potřebná hotovost? Kontaktujte nás a domluvte si individuální splátkový kalendář! Rádi vám vyjdeme vstříc, bude-li to jen trochu možné.