CEMI MBA Studies s.r.o.

MBA - Ekonomika a finanční management

Studijní obor Ekonomika a finanční management je koncipován tak, aby absolventi získali ucelený přehled o ekonomických a finančních aspektech podnikání, s ohledem nejen na český trh, ale také s ohledem na mezinárodní prostředí, v němž dnes většina firem působí.

scroll

Obecné informace pro obor

MBA - Ekonomika a finanční management


Tento obor proto zahrnuje disciplíny jako Mezinárodní finance, Bankovnictví či Obchodování na finančních trzích. Dalšími manažersko-ekonomickými disciplínami jsou Strategický management, Finanční řízení podniku a Oceňování podniku, studenti v rámci předmětu Daně v podnikání získají přehled také o daňovém systému ČR a naučí se zpracovávat jednotlivé typy daní.

Jelikož je tento obor určen pro manažery, nechybí ani Management osobního rozvoje, který je zaměřen na osobnost samotného manažera a jeho vlastní rozvoj. Předmět Aktuální otázky světové ekonomiky navíc přináší rozhled nad světovým ekonomickým děním a uspořádáním v dnešní rychle se měnící době.

- Studujte obor Ekonomika a finanční management od 89 900,- Kč při přihlášení do 31.1.!  

- Při zahájení studia ve dvou a více studentech vám rádi poskytneme slevu ze školného. Pro dojednání individuálních podmínek nás, prosím, kontaktujte.


Do kurzů zahajovaných v březnu 2017

můžete posílat přihlášky již jen 8 dní


Garant
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

Strategický management

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

Garant
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Management osobního rozvoje

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Aktuální otázky světové ekonomiky

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Ing. Daniela Čermáková

Mezinárodní finance, Obchodování na finančních trzích

Ing. Daniela Čermáková

Ing. Vladimíra Filipová

Daně v podnikání

Ing. Vladimíra Filipová

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Manažerské účetnictví, Finanční management podniku

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Oceňování podniku, Logistika pro manažery

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Milan Ulrich

Bankovnictví

Ing. Milan Ulrich

Studijní plán 1.semestr


Aktuální otázky světové ekonomiky

EF_OSE 1

Aktuální otázky světové ekonomiky

Cílem předmětu MBA studia je prozkoumat nové tendence, vývojové procesy a jevy v soudobé světové ekonomice jako vnějším prostředí, do kterého vstupuje Česká republika a její ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodářsko-politickými, koordinačními aj. aktivitami. Po úspěšném zvládnutí předmětu se studenti budou orientovat v základních fenoménech charakterizujících světovou ekonomiku na počátku 21.století, ale také v jejich příčinách, vzájemných souvislostech a dopadech. Tato poznatková báze by měla vytvořit základ pro schopnost absolventa odhadnout vliv určitých procesů a jevů probíhajících ve světové ekonomice na národní ekonomiku (a její subjekty), tyto skutečnosti analyzovat a hledat cesty, jak využít jejich pozitivních dopadů k efektivnějšímu zapojení příslušných aktérů do mezinárodní dělby práce a jak zabránit, resp. oslabit jejich negativní vliv.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus předmětu

Bankovnictví

EF_BAN 1

Bankovnictví

Cílem tohoto modulu MBA studia je poskytnout ucelený přehled o českém bankovním systému a jednotlivých činnostech a službách poskytovaných obchodními bankami z pohledu peněžního ústavu i klienta. Současně poskytnout základní přehled o fungování investičního bankovnictví ve světě s hlavním důrazem na současný stav a praxi v České republice s detailním seznámením s činnostmi a službami poskytovanými institucemi a jednotlivci v rámci kapitálového trhu.

Ing. Milan Ulrich Sylabus předmětu

Strategický management

EF_SM 1

Strategický management

Cílem modulu strategický management v rámci MBA studia je seznámit studenty s metodami strategické analýzy a ukázat jim praktické možnosti jejího využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování. Modul ukazuje několik pohledů na strategické řízení a umožňuje studentovi aplikovat ten, který mu podle oboru a zaměření nejvíce vyhovuje z hlediska smysluplného využití v dané společnosti. Zaměřuje se především na stanovení poslání, vize a strategických cílů společnosti, podpořené strategickými analýzami.

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus předmětu

Manažerské účetnictví

EF_MU 1

Manažerské účetnictví

Cílem tohoto předmětu MBA studia je seznámit posluchače s nástrojem manažerského účetnictví, porozumět jeho obsahu a naučit se jej používat při řízení firmy a řešení rozhodovacích úloh. Cílem předmětu je, aby si posluchači osvojili nástroje manažerského účetnictví, aby rozuměli a uměli hodnotit přidanou hodnotu produktu.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus předmětu

Mezinárodní finance

EF_MF 1

Mezinárodní finance

Cílem tohoto předmětu MBA studia je seznámit se základními poznatky v oblasti mezinárodních financí, především devizového trhu a jeho fungování, možností řešení kurzového rizika a využití finančních derivátů. Modul se dále zaměřuje na analýzu platební bilance a její dopad na ekonomiku, především tedy na devizovou poptávku a nabídku, dále na problematiku fungování devizových trhů, devizové operace a možnosti zajištění devizové expozice a devizového rizika.

Ing. Daniela Čermáková Sylabus předmětu

Studijní plán 2.semestr


Management osobního rozvoje

EF_MOR 2

Management osobního rozvoje

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního worklife balance. Cílem předmětu MBA studia je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Finanční management podniku

EF_FMP 2

Finanční management podniku

Hlavním cílem studijního modulu MBA studia je naučit posluchače orientovat se v podnikových financích a finančním řízení podniku, aby po jeho absolvování mohli lépe řídit krátkodobé i dlouhodobé financování podniku. V průběhu kurzu se posluchači naučí pracovat s časovou hodnotou peněz, kalkulací rizika, ale také lépe porozumí účetním výkazům, které se naučí analyzovat.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus předmětu

Obchodování na finančních trzích

EF_OFT 2

Obchodování na finančních trzích

Cílem tohoto předmětu MBA studia je představit teoretické fungování finančního trhu, jeho segmenty a krátkodobé a dlouhodobé nástroje, které se na něm obchodují. Charakterizovat možnosti zhodnocení volných peněžních prostředků. Zároveň také představit praktický pohled na trendy současného finančního trhu, problémy institucí a regulatorní ochranu.

Ing. Daniela Čermáková Sylabus předmětu

Oceňování podniku

EF_OP 2

Oceňování podniku

Cílem předmětu MBA studia Oceňování podniku je pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, poznatzákladní členění metod a kategorií oceňování a základní postupy při oceňování podniku. Chápat strategickou analýzu oceňovaného podniku jako výchozí rámec pro oceňovánípodniku a vypracování finančního plánu jako základu pro ocenění podniku výnosovýmimetodami. Umět kvantifikovat a specifikovat riziko, vyhledat bezrizikovou výnosovou míru,tržní riziko. Znát metody stanovení rizikových prémií. Umět definovat a zkonstruovat typyvýnosů odpovídající různým výnosovým metodám, dále znát i možnosti využití majetkovýcha tržních metod a umět je případně zakomponovat do souhrnného ocenění. Studenti by měli být schopni zpracovat souhrnné ocenění vybraného podniku.

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus předmětu

Daně v podnikání

EF_DP 2

Daně v podnikání

Cílem předmětu MBA studia je osvojení si základních znalostí o daních, schopnost zpracovat jednotlivá daňová přiznání a osvojit si povinnosti podnikatelského subjektu ve vztahu ke správci daně. Po úspěšném absolvování modulu porozumějí studenti daňové problematice zejména v oblasti daně z příjmů fyzických osob. K jejich dovednostem bude patřit vypracování daňového přiznání pro fyzické osoby, přiznání k silniční dani, dani z nemovitostí a přiznání k DPH. Seznámí se s celou řadou dalších formulářů určených jak pro fyzické tak i právnické osoby a budou schopni určit jejich daňové zatížení.

Ing. Vladimíra Filipová Sylabus předmětu

Svitlana Michálková, MBA, Product Development Manager - Partner in Pet Food CZ s. r. o.


Absolvent oboru MBA - Ekonomika a finanční management 2015/2016

Další absolventi

Zastávám názor, že „jediné bariéry jsou ty v našich hlavách“, na všem ostatním můžeme pracovat a některá fakta je nezbytné zohlednit - ale vše je možné. Tak s námi pracovalo také CEMI, s ohledem

...Více

Ing. Karel Plunder, MBA, Státní zaměstnanec - Ostrava


Absolvent oboru MBA - Ekonomika a finanční management 2015/2016

Další absolventi

Studium na CEMI se zcela odlišovalo od mých předchozích studií, a to především svoji online formou. Mohla jsem studovat ve večerních hodinách, což se dalo sladit s péčí o malého syna. Studium pro mě bylo náročné,

...Více

Mgr. Hana Zakouřilová, MBA, Psychoterapeut, poradenské služby - Psychoterapeutické centrum Hradec Králové


Absolvent oboru MBA - Ekonomika a finanční management 2015/2016

Další absolventi

Po  pečlivém zvážení vhodné školy ke studium MBA, jsem se jednoznačně rozhodla pro CEMI a určitě jsem nepochybila. Zvolený obor Ekonomika a finanční management byl blízký i mé profesi bankovního pracovníka. Velmi jsem

...Více

Erika Gallego, MBA, Relationship Manager for MICRO Clients - Raiffeisenbank a.s.


Absolvent oboru MBA - Ekonomika a finanční management 2013/2014

Další absolventi

Institut CEMI jsem si vybral především kvůli možnosti časové flexibility, kterou toto studium dává. Rovněž jsem byl velmi spokojen s moderním e-learningovým systémem umožňujícím studium v podstatě kdykoli a kdekoli, protože k

...Více

Radim Synek, MBA, Člen představenstva, ředitel úseku finančních trhů a oblasti retailového bankovnictví - Credits


Absolvent oboru MBA - Ekonomika a finanční management 2015/2016

Další absolventi

Ke stažení

Školné

Vyberte si variantu školného, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé roční studium a jsou bez DPH.

Výhodné - EN obory

Počet studentů

1

Počet splátek

1

109.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

výhodné - Executive; LLM

Počet studentů

1

Počet splátek

1

99.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

výhodné - ostatní obory

Počet studentů

1

Počet splátek

1

89.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Standard - EN obory

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10

119.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Standard - Executive; LLM

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10

109.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Standard - ostatní obory

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10

99.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Chcete studovat a chybí Vám potřebná hotovost? Kontaktujte nás a domluvte si individuální splátkový kalendář! Rádi vám vyjdeme vstříc, bude-li to jen trochu možné.