CEMI MBA Studies s.r.o.

LLM - Corporate Master of Laws

Profesní studijní program Corporate Master of Laws (LLM) je určen pro právníky, ať již podnikové, samostatně působící, nebo zaměstnance či majitele a partnery právních kanceláří, kteří si chtějí dále prohloubit svoji kvalifikaci nejen v oblasti korporátního práva.

scroll

Obecné informace pro obor

LLM - Corporate Master of Laws


Tento studijní LLM program proto zahrnuje předměty specializované na danou oblast práva, jako je Korporátní právo, Corporate governance či Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku. V dnešní době již není možné obejít se bez znalosti souvislostí s právem mezinárodním, proto studenti absolvují také předměty jako je Hospodářské a obchodní právo EU, Evropské i mezinárodní právo soukromé či Právo mezinárodního obchodu, přičemž je vždy kladen důraz na praktické využití daných znalostí.

Ačkoli je tento studijní LLM program zaměřen primárně na oblast obchodního a korporátního práva, obsahuje také předměty, které mohou absolventi využít i v případě, že se rozhodnou založit a provozovat vlastní advokátní kancelář. Kromě prohloubení znalostí v již zmíněných odborných právnických oblastech se proto v rámci předmětu Personální management pro právníky naučí správnému vedení týmu, v rámci předmětu Obchodní etika a komunikace se zákazníky se zase dozvědí, jak správně komunikovat se zákazníky, včetně klientů z odlišných zemí a kultur, a naučí se také, jak svoji praxi odlišit od konkurence pomocí marketingu a etického přístupu.

Jelikož je práce v oblasti práva velmi náročná a zodpovědná, slouží předmět Management osobního rozvoje k tomu, aby se studenti naučili správně pracovat také s potenciálem své vlastní osobnosti.

Studium je dvousemestrální, je zakončeno obhajobou diplomové práce, slavnostní promocí a udělením profesního titulu LL.M. za jménem.

- Studujte obor LLM od 99 900,- Kč při přihlášení do 31.1.!  

- Při zahájení studia ve dvou a více studentech vám rádi poskytneme slevu ze školného. Pro dojednání individuálních podmínek nás, prosím, kontaktujte.


Do kurzů zahajovaných v březnu 2017

můžete posílat přihlášky již jen 8 dní


Garant
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Garant
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Management osobního rozvoje

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

Obchodní právo, Právo Evropské unie, Insolvenční právo

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

Corporate Governance

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Korporátní právo

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Hospodářské a obchodní právo EU

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

PhDr. Ing. Josef Macas

Znalectví, oceňování nemovitostí, stavební právo a předpisy

PhDr. Ing. Josef Macas

Ing. Eva Matoušková

Manažerská kultura a etika, Společenská odpovědnost firem, Mezinárodní a diplomatický protokol, Společenská a obchodní etika

Ing. Eva Matoušková

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

Mezinárodní právo soukromé

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Správní právo, Právo obchodních společností, Personální management

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Studijní plán 1.semestr


Korporátní právo

LLM_KP 1

Korporátní právo

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti korporátního práva po rekodifikaci soukromého práva, jehož stěžejním pramenem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Ve středu pozornosti budou změny nové právní úpravy oproti stávající právní úpravě, rovněž i zhodnocení vybraných soudních rozhodnutí, zejména Nejvyššího soudu České republiky, z hlediska, zda zůstávají nadále relevantní, anebo zda se od nich zákonodárce odchýlit. 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Sylabus předmětu

Corporate Governance

LLM_CG 1

Corporate Governance

Cílem předmětu v rámci LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti corporate governance, a to studiem relevantních historických souvislostí, deskripcí současného globálního stavu v oblasti akciových společností a dalších ekonomických entit. 

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. Sylabus předmětu

Hospodářské a obchodní právo EU

LLM_HOP 1

Hospodářské a obchodní právo EU

Cílem předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti obchodního a hospodářského práva EU, a to mimo jiné studiem relevantních rozsudků Soudního dvora EU a zpráv Evropské komise o provádění vybraných směrnic a nařízení. Absolventi LLM kurzu získají také základní orientaci při práci s databázemi jako je EUR-LEX, Pre-Lex a OEIL.

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus předmětu

Mezinárodní právo soukromé

LLM_MPS 1

Mezinárodní právo soukromé

Cílem předmětu LLM studia „Mezinárodní právo soukromé“ je prohloubení orientace a znalostí ve specializovaném právním odvětví, jehož význam v době globalizace a migrace obyvatel vzrůstá a jehož aplikaci se dnesv právní praxi již prakticky lze jen stěží vyhnout. Studenti se podrobně seznámí s nejvýznamnějšími pojmy, instituty a recentním vývojem mezinárodního práva soukromého, jehož nedílnou součástí je v současné době již i mezinárodní civilní procesní právo. 

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus předmětu

Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing

LLM_MOM 1

Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing

Cílem tohoto předmětu v rámci LLM studia je poskytnout základní informace napříč obory, jejichž vybraná témata mohou přispět k úspěchu kanceláře či organizace. Posluchači získají informace o vhodné typologii organizační kultury. Rovněž budou mít možnost se dozvědět, jak získat zákazníka a jak si připravit a vést úspěšné jednání. Budou seznámeni s odlišnostmi v obchodních jednáních i společenských zvyklostech různých národností. 

Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Studijní plán 2.semestr


Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

LLM_PMO 2

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

Cílem předmětu „Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů“ je jednak prohloubení vědomostí ve vybraných oblastech mezinárodních obchodních vztahů a seznámení s relevantními právními předpisy, včetně nestátních prostředků úpravy mezinárodního obchodu, s důrazem na změny v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva; a jednak přiblížení současných forem řešení sporů s mezinárodním prvkem jak v řízení před soudy, tak mimosoudně, zejména pak moderních způsobůalternativního řešení sporů (ADR), jakými jsou mimo tradiční arbitráže, v současné době např. mediace nebo collaborativelaw. 

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus předmětu

Evropské mezinárodní právo soukromé

LLM_EMP 2

Evropské mezinárodní právo soukromé

Cílem tohoto předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého, jehož páteří je nařízení Brusel I upravující mezinárodní příslušnost soudů a nařízení Řím I a Řím II regulující rozhodné právo pro smluvní a mimosmluvní závazky. Ve středu pozornosti LLM kurzu bude schválená revize nařízení Brusel I označovaná jako Brusel Ia.

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus předmětu

Personální management pro právníky

LLM_PM 2

Personální management pro právníky

Cílem studijního modulu LLM je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu a právní podpory této oblasti. Zvláštní pozornost je věnována úzkému propojení otázky personálního managementu s příslušnou legislativou. Především pak stěžejním zákonitostem vzniku personálního managementu, motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

LLM_IP 2

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

Seminář poskytne účastníkům informace o problematice insolvenčního práva, průběhu insolvenčního řízení a řešení úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací. Na semináři budou probrány povinnosti dlužníka v úpadku, postup při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení či dopady insolvenčního řízení na třetí osoby.

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus předmětu

Management osobního rozvoje

LLM_MOR 2

Management osobního rozvoje

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Stavína aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku aspolečnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady a možnosti, jakož i způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy. Dále pak cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení žádoucího work-life balance.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. , Notář - Notářský úřad


Absolvent oboru LLM - Corporate Master of Laws 2014/2015

Další absolventi

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M., Jednatel - Consultest s.r.o.


Absolvent oboru LLM - Corporate Master of Laws 2014/2015

Další absolventi

Vďaka štúdiu Executive MBA a Corporate Master of Laws (LLM) na CEMI som si prehĺbil vedomosti v oblasti podnikania čo mi pri písaní diplomovej práce na tému, ktorú aktuálne realizujem v praxi pomohlo preniesť nadobudnuté vedomosti

...Více

Matúš Tanko, LL.M., MBA, Majitel strojírenské firmy


Absolvent oboru LLM - Corporate Master of Laws 2015/2016

Další absolventi

Petr Bahník, MBA, LL.M., Manažer - NOVY, s. r. o.


Absolvent oboru LLM - Corporate Master of Laws 2014/2015

Další absolventi

Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M., Podnikový právník - DL Centrum s. r. o.


Absolvent oboru LLM - Corporate Master of Laws 2015/2016

Další absolventi

Ke stažení

Školné

Vyberte si variantu školného, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé roční studium a jsou bez DPH.

Výhodné - EN obory

Počet studentů

1

Počet splátek

1

109.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

výhodné - Executive; LLM

Počet studentů

1

Počet splátek

1

99.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

výhodné - ostatní obory

Počet studentů

1

Počet splátek

1

89.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Standard - EN obory

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10

119.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Standard - Executive; LLM

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10

109.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Standard - ostatní obory

Počet studentů

1

Počet splátek

až 10

99.900 Kč
bez DPH
Cena studia pro 1 studenta
Vyplnit přihlášku Více informací v sekci školné

Chcete studovat a chybí Vám potřebná hotovost? Kontaktujte nás a domluvte si individuální splátkový kalendář! Rádi vám vyjdeme vstříc, bude-li to jen trochu možné.