CEMI MBA Studies s.r.o.

Institut CEMI

Central European Mangement Institut (neboli CEMI) byl založen v roce 2011 s cílem poskytovat MBA a LLM vzdělávání na evropské úrovni. Studium trvá 1 rok a je dostupné především studentům z České a Slovenské republiky.

scroll

O CEMI

Všechny MBA a LLM obory vyučované na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce, přičemž v říjnu byl zahájen již sedmý ročník MBA kurzů. S téměř 400 úspěšnými absolventy a 300 současnými studenty patříme mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. Přečtěte si, co o nás bylo uveřejněno v médiích.

O cemi
Zvolený způsob výuky s převažujícím podílem online vzdělávání se u studentů setkává s velkou oblibou, o čemž svědčí i dosavadní reference, jelikož jim umožňuje skloubit MBA studium s náročnými pracovními povinnostmi a také s rodinným životem.
Z pohodlí domova

Studium pro pracovně vytížené

Jedním z hlavních cílů institutu je umožnit profesní vzdělávání v MBA či LLM oborech širokému spektru zájemců o studium, kteří si především z časových důvodů nemohou dovolit studovat prezenční formou a pravidelně dojíždět desítky či stovky kilometrů na prezenční výuku MBA. Institut CEMI proto výuku ve všech oborech koncipuje tak, aby umožnil studovat i velmi pracovně vytíženým studentům bez ohledu na jejich bydliště.

Z pohodlí domova

Pro tyto účely je na CEMI zaveden nejmodernější e-learningový systém Fronter, v němž jsou studentům zpřístupňovány všechny potřebné studijní materiály a další nezbytné informace a jejž mohou studenti využívat jak pro komunikaci s lektory, tak mezi sebou navzájem v rámci svých studijních skupin. Tento systém využívá například Vídeňská Univerzita, Univerzita v Lillehammeru či Cambridge ESOL.

Z pohodlí domova

Akreditace

Akreditace, spolupráce, partnerství a členství v institucích - Institut CEMI spolupracuje s následujícími českými i mezinárodními subjekty:

Akreditace
International Association for Distance Learning (IADL)

International Association for Distance Learning (IADL)

Jedna z nejvýznamnějších organizací v oblasti distančního vzdělávání a jeho kvality.Všechny žadatele o akreditaci posuzuje hodnotitelská komise na základě přísných kritérií. Po prvotním ročním zkušebním období byla díky spokojenosti hodnotitelů s kvalitou výuky prodloužena akreditace o další 3 roky, tedy až do října 2015.

Potvrzující dopis
European Association for Distance Learning

European Association for Distance Learning

Jsme členy prestižní Evropské asociace distančního vzdělávání (EADL - European Association for Distance Learning). Odkaz na webové stránky asociace s našimi kontaktními údaji naleznete zde.

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky

Získali jsme akreditaci vzdělávací instituce u Ministerstva vnitra ČR, podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a také akreditaci oboru Veřejná správa podle tohoto zákona.

Rozhodnutí o akreditaci instituce Rozhodnutí o akreditaci vzdělávacího programu Veřejná správa
AIVD – Asociace Institucí Vzdělávání Dospělých ČR

AIVD – Asociace Institucí Vzdělávání Dospělých ČR

Jedná se o největší profesní asociaci s tradicí od roku 1990, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.

AIVD je členem European Association for the Education of Adults (EAEA), Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. Více info naleznete na www.aivd.cz.

Česká manažerská asociace

Česká manažerská asociace

V březnu 2013 jsme se stali kolektivním členem České manažerské asociace. Jedná se o profesní sdružení, které úzce spolupracuje např. se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Českou marketingovou společností či na mezinárodní úrovni např. s Evropskou manažerskou konfederací.

Mezi činnosti asociace patří organizace pravidelných manažerských setkání, konferencí a seminářů, diskuzních fór atd., včetně organizace nejprestižnější soutěže manažerských osobností „Manažer roku“, do níž mohou i naši studenti nominovat výrazné manažerské osobnosti. Více informací naleznete na www.cma.cz.

Národní ústav pro vzdělávání při Ministerstvu školství

Národní ústav pro vzdělávání při Ministerstvu školství

Jsme členem oborové skupiny Ekonomika a podnikání Národního ústavu odborného vzdělávání, jedné ze tří příspěvkových organizací nově sloučených do Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Tato organizace je řízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejím cílem je zlepšování kvality českého školství a spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi především v rámci Evropské unie.

Jmenovací dopis
Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)

V září 2013 jsme se stali řádným členem asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky.

Členům poskytuje především Informační servis cíleně zaměřený na segment malých a středních firem – novinky z oblasti bankovních produktů, marketingu, vzdělávání, podpory exportu, statistiky, legislativy apod. Obecně prosazuje zájmy malých a středních firem i živnostníků vůči vládě a dalším institucím ve všech oblastech své činnosti, a to především v médiích, v rámci připomínkového řízení k nové legislativě týkající se podnikání malých a středních firem, dále prostřednictvím své aktivní účasti v poradních orgánech ministrů, v hodnotitelských komisích a odborných výborech.

Certifikát přijetí za řádného člena asociace

Ocenění českých podnikatelek

V České republice je stále velmi malé procento podnikatelek a žen na řídících pozicích ve firmách. Chceme podporou projektu „Ocenění českých podnikatelek“ vyjádřit náklonnost ženám, které již dokázaly, že nejen muži jsou schopní manažeři a majitelé firem. Dále chceme podporovat ostatní ženy v jejich kreativitě, vůdčích schopnostech a talentu být dobrým leaderem.

Soutěž „Ocenění českých podnikatelek“ byla založena roku 2008 na podporu českých žen. Umožňuje ocenit ženy jako osobnosti a poukázat na významné projekty nebo inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský trh. Klade si zároveň za cíl vyzdvihnout a šířit úspěchy žen dosažené v podnikání při respektování nepsaných mravních norem vzájemného obchodu.

CEMI se v roce 2013 stal patronem kategorie „Výjimečný růst firmy“, která koresponduje s posláním institutu poskytovat vzdělání, které Vás podpoří v profesním i osobním růstu. Pro rok 2014 je CEMI stále partnerem projektu, navíc nově se ředitel institutu Mgr. Štěpán Mika stal i porotcem soutěže. Více informací naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.

Stipendium pro handicapované

Věříme, že vzdělání je nenahraditelné a pomáhá „dělat svět lepším“. Rozhodli jsme se proto poskytnout jedinečnou šanci zdravotně handicapovaným lidem a vybranému uchazeči umožnit studium MBA či LLM na našem institutu zcela bezplatně. Veškeré potřebné informace naleznete zde.

Studium pro handicapované na CEMI

Člověk v tísni

Dne 4. 6. 2013 jsme přispěli částkou 10.000,- Kč na povodňové konto Člověk v tísni na pomoc lidem v povodní postižených oblastech celé České republiky. Naší kanceláři se voda jen těsně vyhnula, proto jsme se rozhodli alespoň částečně pomoci těm, kteří takové štěstí neměli. Využití finančních prostředků vybraných na povodňové konto najdete na webových stránkách Člověka v tísni zde.

Člověk v tísni

Pomoc dětem s rakovinou

Dne 22. ledna 2013 jsme věnovali 20.000,- Kč nadačnímu fondu Dobrý anděl, který pomáhá rodinám s dětmi v boji s rakovinou. Peníze od dárců, Dobrých Andělů, přijaté v jednom měsíci, systém DOBRÝ ANDĚL rozdělí rovným dílem stovkám rodin vždy první pracovní den následujícího měsíce. Veškeré provozní náklady nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL jsou hrazené ze soukromých peněz jeho zakladatelů. Systém DOBRÝ ANDĚL umožňuje dárcům, Dobrým Andělům, finančně pomáhat stovkám rodin ve finanční tísni, kde otec, matka anebo některé z dětí trpí rakovinou. Více informací naleznete na www.dobryandel.cz.

Podpora vzdělávání handicapovaných dětí

Ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem jsme dne 25. května 2012 předali iPad2 se speciálním perem a krytem v celkové hodnotě 15.448,- Kč Honzíkovi Martínkovi z Votic, který trpí autismem a degenerativním mozkovým onemocněním. Pomocí speciálních výukových programů tak může lépe překonávat svůj handicap...

Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky. Každý z nás se může v životě ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí. Občanské sdružení Život dětem se snaží dlouhodobě pomáhat převážně dětským oddělením nemocnice v rámci celé České republiky, ústavům pro handicapované děti, ústavům sociální péče, dětským stacionářům, dětským domovům, jednotlivým žadatelům v resortu školství.

Podpora vzdělávání handicapovaných dětí

Občanské sdružení Život dětem žadatelům neposkytuje finanční prostředky. Veškerou přístrojovou, zdravotnickou techniku a další vybavení a zařízení, které od nás žadatelé požadují nakupujeme od dodavatelským společnosti přímo a následně darujeme obdarovaným subjektům a jednotlivcům. Důvodem tohoto rozhodnutí je ochrana získaných finančních prostředků před zneužitím.

Facebook Život dětem

Podpora vzdělávání zrakově postižených studentů

Uvědomujeme si, jak je vzdělání důležité, a také si uvědomujeme, že pro některé z nás je cesta k němu podstatně složitější.

Jako společensky zodpovědná společnost proto prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška podporujeme vzdělávání zrakově postižených studentů. Darováním finanční částky ve výši 10.000,- Kč v březnu 2012 jsme se tak zařadili po bok významných dárců jako je Vodafone či Student Agency a sbírku Světluška budeme dlouhodobě podporovat.

Světluška

V rámci stipendijního programu podporuje Světluška studenty středních a vysokých škol s těžkým zrakovým a zrakovým kombinovaným postižením již od svého vzniku v roce 2003. Pomáhá hradit část studijních nákladů a nákladů, které souvisí s kompenzací zrakového handicapu, jako jsou asistenční a průvodcovské služby, speciální kompenzační pomůcky, úprava studijních materiálů apod., které umožňují plnohodnotné studium.

Nadační fond Českého rozhlasu

Cílem je poskytnout těžce zrakově postiženým studentům středních a vysokých škol možnost dalšího vzdělávání, získání nových informací a kontaktů a zajistit tak rovnou příležitost v přístupu ke vzdělání.

Pomoc opuštěným či týraným psům

Psi jako nejlepší přátelé člověka a jedni z nejinteligentnějších tvorů na Zemi si jistě také zaslouží naši pozornost – a zejména ti, kteří zatím neměli to štěstí, aby se dostali do rodiny, která je bude milovat.

Proto v rámci projektu Buldoček v nouzi finančně podporujeme péči nejen o toto plemeno. Ať již se jedná o podporu útulků, které se o tyto psy starají či o počáteční podporu individuálních majitelů, kteří se takového pejska ujmou (prvotní léčba atd.). V roce 2012 jsme na toto konto darovali finanční obnos ve výši 5.000,- Kč.

Ke stažení

close

Máte dotaz?

Máte dotaz?